ReactJS: Bắt sự kiện (handle event) trong React

ReactJS: Bắt sự kiện (handle event) trong React 6

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bắt sự kiện (handle event) của một element DOM trong React và chi tiết về từng loại sự kiện (event) trong React nhé!

Bắt sự kiện (handle event) trong React

Việc bắt sự kiện (handle events) trong React rất giống với những element DOM trong javascript. Nhưng có một số khác biệt về cú pháp như sau:

Trong React, chúng ta không thể “return false” để chặn những hành vi mặc định của trình duyệt mà phải gọi preventDefault trực tiếp.

Ví dụ, với code HTML thông thường, để ngăn chặn hành vi mặc định của trình duyệt về event submit, ta có thể viết như sau:

<form onsubmit="console.log('You clicked submit.'); return false">
 <button type="submit">Submit</button>
</form>

Nhưng trong React, sẽ thay thế bằng:

function Form() {
 function handleSubmit(e) {
  e.preventDefault();  
  console.log('You clicked submit.');
 }

 return (
  <form onSubmit={handleSubmit}>
   <button type="submit">Submit</button>
  </form>
 );
}
Kết quả hiển thị text trong tab console sau khi nhấn nút “Submit”

Ở đây, biến “e” là một sự kiện ảo hay còn gọi là SyntheticEvent. React định nghĩa synthetic event theo chuẩn W3C. Vì thế, chúng ta không cần quan tâm về khả năng tương thích giữa các browser (cross-browser).

Khi sử dụng React, ta không cần gọi “addEventListener” để element DOM lắng nghe khi nó được khởi tạo. Thay vào đó, chỉ cần chung cấp listener khi element đó được render lần đầu tiên.

Khi ta định nghĩa một class component, một pattern phổ biến là sử dụng các phương thức của class để bắt sự kiện.

Khi sử dụng funtion thường để trong React, chúng ta bắt buộc phải binding nó. Nếu không thì giá trị this sẽ là “undefined” và ta không thể gọi function cần để thực thi.

Ví dụ, component Toggle dưới đây render một nút để người dùng thay đổi trạng thái ON – OFF:

class Toggle extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {isToggleOn: true};

  // Phép "ràng buộc" (bind) này là cần thiết để con trỏ `this` hoạt động trong callback
  this.handleClick = this.handleClick.bind(this);
 }

 handleClick() {
  this.setState(prevState => ({
   isToggleOn: !prevState.isToggleOn
  }));
 }

 render() {
  return (
   <button onClick={this.handleClick}>
    {this.state.isToggleOn ? 'ON' : 'OFF'}
   </button>
  );
 }
}
Kết quả hiển thị nút ON/OFF trên trình duyệt

Cũng có cách không cần binding khi định nghĩa một function đó là chúng ta sử dụng cú pháp “arrow function” như sau:

class LoggingButton extends React.Component {
 handleClick = () => {
  console.log('this is:', this);
 }

 render() {
  return (
   <button onClick={this.handleClick}>
    Click me
   </button>
  );
 }
}

Hoặc:

class LoggingButton extends React.Component {
 handleClick() {
  console.log("this is:", this);
 }

 render() {
  return <button onClick={() => this.handleClick()}>Click me</button>;
 }
}
Kết quả hiển thị các thuộc tính của event click trong tab console sau khi nhấn nút “Click me”

Bên cạnh đó, chúng ta có thể truyền thêm tham số cho events như sau:

<button onClick={(e) => this.deleteRow(id, e)}>Delete Row</button>
<button onClick={this.deleteRow.bind(this, id)}>Delete Row</button>

Sự kiện ảo (SyntheticEvent) trong React

Các hàm xử lý sự kiện sẽ được truyền vào một instance của SyntheticEvent. Hoặc có thể nói đây là lớp bọc các event để sử dụng tương đương với các sự kiện của trình duyệt). Nó có giao diện (interface) giống như sự kiện của trình duyệt bao gồm stopPropagation(), và preventDefault() và hoạt động giống nhau trên mọi trình duyệt. Mọi SyntheticEvent đều là một object và có chung những thuộc tính sau:

Các Events được hỗ trợ trong React

Clipboard Events =>

Tên event

onCopy onCut onPaste

Thuộc tính

DOMDataTransfer clipboardData

Composition Events =>

Tên event

onCompositionEnd onCompositionStart onCompositionUpdate

Thuộc tính

string data

Keyboard Events =>

Tên event

onKeyDown onKeyPress onKeyUp

Thuộc tính

boolean altKey
number charCode
boolean ctrlKey
boolean getModifierState(key)
string key
number keyCode
string locale
number location
boolean metaKey
boolean repeat
boolean shiftKey
number which

Focus Events =>

Tên event

onFocus onBlur

Thuộc tính

DOMEventTarget relatedTarget

Form Events =>

Tên event

onChange onInput onInvalid onReset onSubmit

Generic Events =>

Tên event

onError onLoad

Mouse Events =>

Tên event

onClick onContextMenu onDoubleClick onDrag onDragEnd onDragEnter onDragExit
onDragLeave onDragOver onDragStart onDrop onMouseDown onMouseEnter onMouseLeave
onMouseMove onMouseOut onMouseOver onMouseUp

Thuộc tính

boolean altKey
number button
number buttons
number clientX
number clientY
boolean ctrlKey
boolean getModifierState(key)
boolean metaKey
number pageX
number pageY
DOMEventTarget relatedTarget
number screenX
number screenY
boolean shiftKey

Pointer Events =>

Tên event

onPointerDown onPointerMove onPointerUp onPointerCancel onGotPointerCapture
onLostPointerCapture onPointerEnter onPointerLeave onPointerOver onPointerOut

Thuộc tính

number pointerId
number width
number height
number pressure
number tangentialPressure
number tiltX
number tiltY
number twist
string pointerType
boolean isPrimary

Selection Events =>

Tên event

onSelect

Touch Events =>

Tên event

onTouchCancel onTouchEnd onTouchMove onTouchStart

Thuộc tính

boolean altKey
DOMTouchList changedTouches
boolean ctrlKey
boolean getModifierState(key)
boolean metaKey
boolean shiftKey
DOMTouchList targetTouches
DOMTouchList touches

UI Events =>

Tên event

onScroll

Thuộc tính

number detail
DOMAbstractView view

Wheel Events =>

Tên event

onWheel

Thuộc tính

number deltaMode
number deltaX
number deltaY
number deltaZ

Media Events =>

Tên event

onAbort onCanPlay onCanPlayThrough onDurationChange onEmptied onEncrypted
onEnded onError onLoadedData onLoadedMetadata onLoadStart onPause onPlay
onPlaying onProgress onRateChange onSeeked onSeeking onStalled onSuspend
onTimeUpdate onVolumeChange onWaiting

Image Events =>

Tên event

onLoad onError

Animation Events =>

Tên event

onAnimationStart onAnimationEnd onAnimationIteration

Thuộc tính

string animationName
string pseudoElement
float elapsedTime

Transition Events =>

Tên event

onTransitionEnd

Thuộc tính

string propertyName
string pseudoElement
float elapsedTime

Toggle Events =>

Tên event

onToggle

Phía trên là tất cả những sự kiện mà React đã hỗ trợ. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với mọi người. Cám ơn mọi người đã ghé thăm bài viết.

Bài viết có tham khảo thông tin tại link: https://reactjs.org/docs/events.html

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINO

Exit mobile version