fbpx

[Workflows] Action: CRM

QUẢNG CÁO

Tạo công ty mới

Hành động tạo một công ty mới.

Bạn có thể tìm thấy mô tả về các trường biểu mẫu công ty mới trong article – Thêm công ty mới vào CRM .

Tạo địa chỉ liên hệ mới

Hành động tạo một liên hệ mới.

Bạn có thể tìm thấy mô tả về các trường biểu mẫu liên hệ mới trong bài viết – Thêm địa chỉ liên hệ mới .

Thay đổi người chịu trách nhiệm

Hành động thay đổi người chịu trách nhiệm về yếu tố CRM.

Tạo bằng nguồn

Hành động tạo ra một thực thể mới bằng cách sử dụng khách hàng tiềm năng làm nguồn.

Tham số hành động

Tạo bằng cách sử dụng nguồn (Create using source) – chọn loại mới thực thể.

Quy trình giao dịch (Deal pipeline) – chọn quy trình giao dịch nếu bạn đã chọn loại “giao dịch” của thực thể mới.

Không đóng hoạt động sau khi chuyển đổi (Don’t close activity after conversion) – nếu tùy chọn được bật, r Các hoạt động sôi nổi sẽ không bị đóng sau khi một thực thể mới đã được tạo.

Nhận dữ liệu CRM

Hành động tìm nạp các giá trị của các trường thực thể CRM được chỉ định, tùy thuộc vào loại thực thể.

Thông số hành động

ID đối tượng (Entity ID) – ID của đối tượng CRM.

Loại đối tượng (Entity type) – chọn loại thực thể bạn muốn tìm nạp các giá trị trường ( Liên hệ (Contact), Công ty (Company), Khách hàng tiềm năng (Lead), Thỏa thuận (Deal)).

Chọn trường (Select fields) – chọn trường bạn muốn để tìm nạp các giá trị của.

Phiên bản in (Print version) – bật tùy chọn này để nhận các giá trị ở dạng dễ hiểu và có thể in được.

Hoạt động

Hành động tạo và chỉ định một hoạt động mới cho người chịu trách nhiệm về thực thể CRM.

Các thông số hành động

Chủ đề (Subject) – tiêu đề của một hoạt động mới.

Mô tả (Description) – thông tin chi tiết về hoạt động.

Người có trách nhiệm (Responsible person) – chọn một người dùng sẽ là người phản hồi thực hiện cho hoạt động.

Quan trọng (Important) – hoạt động sẽ được đánh dấu là “Quan trọng” nếu tùy chọn này được bật.

Tự động hoàn thành hoạt động khi trạng thái được cập nhật (Auto complete activity when status is updated) – bật tùy chọn này để tự động hoàn thành hoạt động khi trạng thái khách hàng tiềm năng/giao dịch được cập nhật.

Đang chờ trạng thái khách hàng tiềm năng

Hành động tạm dừng quy trình công việc cho đến khi được chỉ định đạt trạng thái khách hàng tiềm năng.

Thông số hành động

ID khách hàng tiềm năng (Lead ID) – số nhận dạng của khách hàng tiềm năng.

Trạng thái (Status) – chọn một hoặc nhiều trạng thái để chờ. Quy trình làm việc sẽ đợi cho đến khi khách hàng tiềm năng chuyển sang trạng thái đã chọn hoặc trạng thái cuối cùng.

Gửi SMS

Hành động gửi SMS đến khách hàng.

Các thông số hành động

Nội dung tin nhắn (Message text – chỉ định nội dung tin nhắn sẽ được gửi đến khách hàng.

Nhà cung cấp (Provider) – chọn nhà cung cấp SMS sẽ được sử dụng để gửi tin nhắn SMS. Các nhà cung cấp có thể được kết nối với Bitrix24 của bạn thông qua các ứng dụng Marketplace.

Loại người nhận (Recipient type) – chọn loại người nhận (nhân viên hoặc khách hàng).

Quảng cáo Google AdWords

Hành động thêm địa chỉ email và số điện thoại vào đối tượng mục tiêu của Google AdWords.

Quảng cáo trên Facebook

Hành động thêm địa chỉ email và số điện thoại vào đối tượng mục tiêu của Facebook.

Gửi email

Hành động gửi email đến khách hàng.

Các thông số hành động

Từ (From) – chọn hoặc thêm địa chỉ email mà email sẽ được gửi từ đó.

Chủ đề (Subject) – chỉ định chủ đề của email.

Nội dung thư (Message text) – chỉ định văn bản của thư.

Loại văn bản (Text type) – chọn loại văn bản (BBCode hoặc HTML).

Loại địa chỉ ứng dụng (Client address type) – chọn loại địa chỉ khách hàng. Ví dụ: nếu khách hàng có nhiều địa chỉ email, bạn có thể chọn địa chỉ email sẽ được gửi đến.

Loại tệp đính kèm (Attachment type) – chọn loại tệp đính kèm. Bạn có thể chọn Tệp tài liệu (Document files) và chọn trường mà giá trị sẽ được đính kèm vào email (nếu bạn muốn đính kèm tệp, bạn có thể cần tạo trường Tệp (File) tùy chỉnh) hoặc bạn có thể chọn Drive và đính kèm các tệp được lưu trữ trên Bitrix24 Drive.

Bật theo dõi lần nhấp (Enable click tracking) – bật tùy chọn này nếu bạn có liên kết trong email của mình và muốn theo dõi số lần nhấp vào liên kết này (ví dụ: để sử dụng trình kích hoạt “Đã nhấp vào liên kết email”).

Lập lịch cuộc gọi

Hành động lập lịch cuộc gọi đến khách hàng.

Thông số hành động

Chủ đề (Subject) – tên hoạt động của người quản lý.

Ngày bắt đầu (Start date) – ngày bắt đầu cuộc gọi ngày và giờ.

Ngày kết thúc (End date) – ngày và giờ kết thúc cuộc gọi.

Mô tả (Description) – thông tin bổ sung cho người quản lý của bạn.

Nhắc nhở (Remind in) Khoảng thời gian nhắc nhở (Reminder interval) – các thông số nhắc nhở.

Người có trách nhiệm (Responsible person) – chọn người quản lý sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động này.

Quan trọng (Important) – hoạt động sẽ được đánh dấu là “Quan trọng” nếu tùy chọn này được bật.

Lên lịch cuộc họp

Hành động lên lịch cuộc họp với khách hàng.

Các thông số hành động

Chủ đề cuộc họp (Meeting subject) – tên hoạt động của người quản lý.

Ngày bắt đầu (Start date) – ngày và giờ bắt đầu cuộc họp.

Ngày kết thúc (End date) – ngày và giờ kết thúc cuộc họp.

Mô tả (Description) – thông tin bổ sung cho người quản lý của bạn.

Vị trí (Location) – địa điểm cuộc họp.

Nhắc nhở 9Remind in) và Khoảng thời gian nhắc nhở (Reminder interval) – các thông số nhắc nhở.

Người chịu trách nhiệm (Responsible person) – chọn người quản lý sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động này.

Quan trọng (Important) – hoạt động sẽ được đánh dấu là “Quan trọng” nếu tùy chọn này được bật.

Tạo giao dịch mới

Hành động tạo ra một giao dịch mới.

Đọc tháng về cách tạo giao dịch mới trong bài viết – Thêm giao dịch mới .

Tạo khách hàng tiềm năng mới

Hành động tạo ra một khách hàng tiềm năng mới.

Thay đổi trạng thái

Hành động thay đổi trạng thái giao dịch/giai đoạn và hoàn thành quy trình công việc ngay lập tức.

Hành động tham số

Trạng thái mới (New status) – chỉ định trạng thái mới.

Thay mặt cho (Change on behalf of) – chọn người dùng sẽ được hiển thị là người đã thay đổi trạng thái.

Thêm sự kiện CRM

Hành động thêm sự kiện vào Lịch sử CRM .

Đang đợi giai đoạn thỏa thuận

Hành động tạm dừng quy trình công việc cho đến khi giao dịch đến một giai đoạn nhất định.

Hành động tham số

ID giao dịch (Deal ID) – ID của giao dịch mà quy trình làm việc sẽ chờ đợi.

Giai đoạn (Stage) – chọn một hoặc nhiều giai đoạn để chờ đợi. Quy trình làm việc sẽ đợi cho đến khi thỏa thuận chuyển sang giai đoạn đã chọn hoặc giai đoạn cuối cùng.

Đang chờ trạng thái khách hàng tiềm năng

Hành động tạm dừng quy trình công việc cho đến khi khách hàng tiềm năng đạt đến một trạng thái nhất định.

Thông số hành động

ID khách hàng tiềm năng (Lead ID) – ID của khách hàng tiềm năng mà quy trình công việc sẽ chờ đợi.

Trạng thái (Status) – chọn một hoặc nhiều trạng thái để chờ. Quy trình làm việc sẽ đợi cho đến khi khách hàng tiềm năng chuyển sang trạng thái đã chọn hoặc trạng thái cuối cùng.

Thêm vào ngoại lệ

Hành động thêm một thực thể vào danh sách ngoại lệ.

Đọc thêm trong bài viết – Danh sách ngoại lệ .

Thêm nhận xét

Hành động thêm nhận xét vào thẻ khách hàng
tiềm năng hoặc thẻ giao dịch.

Đặt trước tài nguyên

Hành động đặt trước tài nguyên. Bạn cần thêm trường “Đặt trước tài nguyên” vào biểu mẫu giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng mới.

Đọc thêm trong bài viết – Đặt trước tài nguyên .

Hủy đặt chỗ

Hành động hủy bất kỳ đặt chỗ nào trong trường đã chọn của thẻ ưu đãi/khách hàng tiềm năng.

Chờ

Hành động tạm dừng quy trình làm việc và đợi bất kỳ hoạt động nào từ khách hàng hoặc một khoảng thời gian cụ thể.

Tạo tài liệu CRM

Chọn một mẫu tài liệu từ danh sách và hành động sẽ tạo ra một tài liệu CRM mới.

Đọc thêm trong bài viết – Tài liệu trong CRM .

Tạo liên hệ cho khách hàng tiềm năng

Hành động tạo liên hệ và đánh dấu khách hàng tiềm năng là khách hàng tiềm năng.

Bạn có thể chọn người chịu trách nhiệm cho liên hệ mới.

Hành động này không chuyển đổi khách hàng tiềm năng mà chỉ tạo ra một liên hệ.

Tạo khách hàng tiềm năng lặp lại

Hành động này tạo ra một khách hàng tiềm năng lặp lại sử dụng các thông số của giao dịch hiện tại.

Đọc thêm về khách hàng tiềm năng lặp lại trong bài viết – Khách hàng tiềm năng lặp lại .

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Recommended

Tài liệu nổi bật

Chưa có nội dung khả dụng
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
chất lượng dịch vụ tốt lắm...á
chất lượng dịch vụ rất tốt.
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
Tino giá tốt,chất lượng cao,dịch vụ tư vấn và hổ trợ khách hàng tận tâm.
tôi rất thích sử dụng dịch vụ tại tinohostinohost. tốc độ tải nhanh và cực kỳ rẻ
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
Dùng rất oke nha mọi người
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, mình rất hài lòng về dịch vụ của TINOHOST
Đã mua rất nhiều tên miền tại Tinohost. Chất lượng tốt
Dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo. Mình rất yên tâm khi sử dụng các dịch vụ của Tinohost.
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
tuyệt vời chăm sóc khách hàng quá tốt
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
Quá tốt - Quá xuất sắc và tuyệt
Hỗ trợ nhiệt tình. dịch vụ chất lượng
Đội ngũ support rất nhiệt tình.
Sử dụng dịch vụ của bạn Tinohost 2 3 năm nay chưa khi nào phải thất vọng.
dịch vụ hỗ trợ rất nhanh, tốc độ hosting tốt
Hộ trợ tốt, nhanh. Tuyệt vời 🥰
tuyệt vời, dịch vụ cực tốt và hỗ trợ siêu nhanh
Làm việc nhanh chóng, giá thành hợp lí.
Chất lượng phục vụ tốt, hỗ trợ khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Hosting rẻ và nhanh thích hợp cho học sinh sinh viên như mình
dịch vu tốt ! Sẽ sử dụng thưởng xuyên !
Mỗi lần cần gì, nhắn Tino là được hỗ trợ ngay. Nên một đứa không biết gì về web như mình cũng tạo được blog. Cơ bản mình chỉ lo viết, mọi thứ có anh IT của Tino lo hết.
Nhìn chung thì Tino xứng đáng là một trong những nhà cung cấp host giá rẻ #1 tại VN. Bên này support khá nhanh và nhiệt tình nên quá trình sử dụng diễn ra tương đối trơn tru.
Chất lượng quá ok so với mức giá. Các SME có thể tham khảo để dựng web nhé.
uy tín chất lượng chuẩn cho 5 sao
Dịch vụ nhanh chóng thanh toán tiện lợi
Dịch vụ nhanh chóng, giá cả hợp lý
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Dịch vụ tốt, giá cả hợp lý👍
Rất hay, rất tốt, rất hữu ích
Hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
dịch vụ tốt, thanh toán nhanh chống
Hài lòng dịch vụ của tinohost
Sau khi sử dụng dịch vụ của TinoHost. Mình thấy website load nhanh hơn hẳn so với sử dụng ở nhà cung cấp cũ. Giá cả do mình đc mua với giá sale 99% của TinoHost nên rất là rẻ. Gói mình mua là gòi Hosting Bussiness 20GB. Thông số cấu hình cao nên web load khá mượt
Chúc TinoHost phát triển!
domain rẻ, có nhiều gói hữu ích thích hợp cho sinh viên
Dịch vụ trãi nghiệm tốt, cho 5 sao
Dịch vụ tốt . Support nhiệt tình
Chất lượng OK
Nhanh chóng
Đã gia hạn thêm gói 1 năm nữa của TINO host. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ thật sự tốt. AE nên trải nghiệm thử và tin dùng. Thank you TINO 👍
dịch vụ rất tốt
Nhân viên support nhanh, hỗ trợ nhiệt tình, giao dịch tự động nên khá tiện
Đã dùng nhiều dịch vụ tại Tinohost, chất lượng tốt, rất hài lòng ...😀
Các bạn hỗ trợ làm việc nhiệt tình và chuyên nghiệp!
Sự dụng rất hài lòng với các dịch vụ của tinohost
Dịch vụ tốt, uy tín chất lượng
Tino dịch vụ quá tuyệt vời
Giá rẻ, dịch vụ tốt, hỗ trợ nhanh chóng
dịch vụ rất tốt rất tuyệt vời
Giá hợp lý cho người mới dùng
Mình thấy Tinohost có giao diện thân thiện, dễ đăng ký sử dụng cho người mới tập tành làm web như mình. Hosting hỗ trợ có nhiều lựa chọn về dung lượng và giá cả! Thanh toán qua momo thuận tiện. Recommended!
wed quá ok làm việc nhanh ngọn
Dịch vụ tốt. Khá hài lòng vì support nhiệt tình
Dịch vụ quá tuyệt vời danh cho các bạn
đội sp của Tino rất nhiệt tình và nhanh chóng
Xin cảm ơn đội ngủ kỹ thuật. Các bạn rất chuyên nghiệp và thân thiện. Tôi sẽ giới thiệu các bạn cho bạn bè của mình.
Dịch vụ hỗ trợ tốt, ổn định, thanh toán dễ dàng.
Mình từng dùng VPS bên Vietel IDC, hay gặp lỗi vặt và bảo trì liên tục. Nhưng Tino thì rất ok
dùng tốt, nhanh, dễ sử dụng
Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Đề nghị xem lại vấn đề phục vụ khách hàng (livchat)!
Good. Tốc độ cao. Tùy chỉnh nhiều trên shared hosting.
hosting ngon, giá luôn rẻ, tôi làm code nhưng rất thích sài host tino
Tino cung cấp host rất chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Tino 🥰.
Rất tuyệt vời🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Xét về tầm giá thì TinoHost rất đáng để mua và sử dụng lâu dài.
Dịch vụ chất lượng, ủng hộ 1 năm nay rồi
tuyệt vời quá đi,tuyệt vời quá đi
Tốc độ ổn định, tư vấn nhiệt tình
mới tham gia, mong mọi người hỗ trợ thêm
Tốc độ khá tốt với gói rẻ nhất 9k
Giao dịch nhanh,support nhanh và tận tình,chuyển miền nhanh,Hosting Ok
mua sản phẩm dịch vụ tinhot rất tốt tặng ad 5tr ** luon nè🥰🥰🥰
tinohost
một truong những nơi bán hosting rẻ, chất lượng dành cho anh em nào cần để làm web
mua tại : tinohost.com
Tư vấn tận tình và nhanh gọn mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình đã mua 2 tên miền + hosting của Tino Host . quả nhiên hiệu quả SEO cải thiện đáng kể và chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí của Tino Host cũng ko kém phần quang trọng cho việc SEO website của mình
Tino host là một trong nhà cung cấp tốt nhất mình từng sử dụng. Với ưu đãi khuyến mại nhiều, giá thành rẻ kèm theo đó là sự support tuyệt vời của các admin. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Tinohost sẽ là câu trả lời tốt nhất.
dịch vụ tốt, đội ngũ support nhiệt tình, cảm ơn #tinohost
Uy tín, chất lượng, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình
mua 2 domain tại tinohost dùng rất chất lượng
Đã mua 02 domain và hosting tại TinoHost, hài lòng cách tư vấn và chăm sóc khách hàng của TinoHost :)
Giá rẻ cấu hình mạnh, black friday là sự bùng nổ của Tino
Hay web bán tài nguyên rất ngon
dịch vụ tốt, mua luôn host chất lượng cao của công ty nhân dịp blackfriday, cảm ơn #tinohost
Dịch vụ rất tốt, nhân viên tận tình.
Hỗ trợ nhiệt tình nhất trong các nhà cung cấp mih từng dùng. Không những server mạnh, ưu đãi có 1 không 2 mà còn nhiều plugin pro bản quyền đính kèm nữa. Quyết định gắn bó "Lifetime" với tino 😁
Dịch vụ tốt hỗ trợ nhanh chóng
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình có mua 2 tên msiền của tino, mình rât thích cách tư vấn và chăm sóc khách hàng tại đây. Ngoài ra giá domain khá rẻ, phù hợp cho mọi người. 5 sao
Dịch vụ tốt, support nhiệt tình
tinohost tuyệt vời giá cả hợp lý
domain mua rất rẻ :))))
tốt, chất lượng, hostingok
Next Reviews

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.