fbpx

Quản lý và thay đổi Primary IP thông qua Tino panel

QUẢNG CÁO

Sau đây Tinohost sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi IP chính trên Tino panel (Primary IP) trong trường hợp bạn có từ 2 IP trở lên trên 1 VPS.

Quản lý và thay đổi Primary IP thông qua Tino panel

Trước tiên bạn truy cập trang quản lý dịch vụ tại: https://my.tino.org/clientarea.php?action=services

10.03.2019-08.07.27

Click truy cập panel quản lý dịch vụ VPS bạn muốn thêm key ssh.

10.03.2019-08.10.07

Giả như trên hình ảnh tôi có 1 VPS với 1 IP chính và 1 IP phụ.

10.03.2019-16.51.51

Kiểm tra thông tin IP vps trên ssh  terminal bằng lệnh

ifconfig

Thông tin hiển thị các card mạng:

[root@vps1 ~]# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 103.130.218.13 netmask 255.255.254.0 broadcast 103.130.219.255
inet6 fe80::216:3eff:fed5:1dcb prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:16:3e:d5:1d:cb txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 3297 bytes 172561 (168.5 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 465 bytes 65524 (63.9 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth0:0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 103.130.218.143 netmask 255.255.254.0 broadcast 103.130.219.255
ether 00:16:3e:d5:1d:cb txqueuelen 1000 (Ethernet)

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

Như vậy 2 IP ứng với 2 card mạng, cụ thể:

IP : 103.130.218.13 , ứng với card mạng eth0

IP: 103.130.218.143, ứng với card mạng eth0:0

Nếu tôi muốn đổi 2 card mạng này cho nhau, đầu tiên tôi click vào biểu tượng IPs tại panel.

10.03.2019-16.56.33

Sau đó bạn chọn IP làm IP chính và click vào SET Primary IP .

10.03.2019-16.58.46

Cuối cùng bạn boot lại VPS bằng cách Stop Và Start lại VPS.

STOP VPS:

10.03.2019-17.15.25

Start lại VPS:

10.03.2019-17.10.45

Bạn kiểm tra lại IP tren VPS của mình sau khi start lại VPS, kết quả đúng là 2 IP ở 2 card mạng đã thay đổi vị trí cho nhau.

10.03.2019-17.18.54

 

Chúc các bạn thành công.

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.