MariaDB Advance: Query Cache

QUẢNG CÁO
Bộ đệm truy vấn lưu trữ văn bản của câu lệnh select cùng với kết quả tương ứng được gửi đến máy khách. Nếu một câu lệnh giống hệt được nhận sau đó, máy chủ sẽ lấy kết quả từ bộ đệm truy vấn thay vì phân tích cú pháp và thực hiện lại câu lệnh. Bộ đệm truy vấn được chia sẻ giữa các phiên, do đó, một tập kết quả được tạo bởi một khách hàng có thể được gửi để đáp lại cùng một truy vấn do một khách hàng khác đưa ra.
Bộ đệm truy vấn có thể hữu ích trong môi trường nơi bạn có các bảng không thay đổi thường xuyên và máy chủ nhận được nhiều truy vấn giống nhau. Đây là một tình huống điển hình cho nhiều máy chủ Web tạo ra nhiều trang động dựa trên nội dung cơ sở dữ liệu.
Bộ đệm truy vấn không trả về dữ liệu cũ. Khi các bảng được sửa đổi, mọi mục nhập có liên quan trong bộ đệm truy vấn sẽ bị xóa.

Điều này cực kỳ hữu ích trong môi trường đọc cao, viết thấp (như hầu hết các trang web đặc biệt là các trang tin tức). Nó không mở rộng tốt trong các môi trường có I/O  cao trên các server đa lõi (multi-core ), do đó, nó bị tắt theo mặc định.

Thiết Lập Query Cache

Bạn có thể xác minh xem Query Cache có được bật hay không bằng cách sử dụng câu lệnh sau:
MariaDB > SHOW STATUS LIKE 'q%';
+-------------------------+-----------+
| Variable_name      | Value   |
+-------------------------+-----------+
| Qcache_free_blocks   | 0     |
| Qcache_free_memory   | 0     |
| Qcache_hits       | 0     |
| Qcache_inserts     | 0     |
| Qcache_lowmem_prunes  | 0     |
| Qcache_not_cached    | 0     |
| Qcache_queries_in_cache | 0     |
| Qcache_total_blocks   | 0     |
| Queries         | 277915656 |
| Questions        | 4     |
+-------------------------+-----------+

Trong ví dụ cụ thể này, Query Cache bị vô hiệu hóa, bạn có thể thấy rằng các dòng Qcache không có thông số nào, nhưng máy chủ cơ sở dữ liệu có hỗ trợ nó hay không?  ta có thể kiểm tra với lệnh sau:

MariaDB [(none)]> SHOW VARIABLES LIKE 'have_query_cache';
+------------------+-------+
| Variable_name  | Value |
+------------------+-------+
| have_query_cache | YES  |
+------------------+-------+

Kết qủa của lệnh trên trả về giá trị “YES” có nghĩa là máy chủ database có hỗ trợ Query Cache. Tuy nhiên Query Cache đang bị vô hiệu hóa do chúng ta chưa thiết lập các giá trị cho Query Cache hoặt động.

Bằng cách cấu hình đúng Query Cache, bạn có thể giảm số lượng đĩa I/O sử dụng. MariaDB lưu trữ kết quả văn bản của câu lệnh SELECT  trong bộ nhớ. Khi cùng một truy vấn được thực hiện lại, kết quả sẽ dễ dàng được tìm nạp từ bộ đệm, thay vì MariaDB phải cày qua các bảng một lần nữa.

Để Query Cache có thể hoạt động, chúng ta cần set thêm 1  biến quy định kích thước của cache là query_cache_size . Để thiết lập cache  bạn có thể thêm các thông số sau vào file my.cnf  của MariaDB  các dòng sau và restart lại dịch vụ MariaDb để áp dụng cấu hình:

[mysqld]
# Bật Query Cache
query_cache_type = 1
# Quy định kích thước mà Query cache có thể hoạt động(như trong Ví dụ này tôi quy định cho phép dùng 10MB để lưu trữ)
query-cache-size = 10M

Để kiểm tra bạn có thể truy cập hệ thống MariaDB và chạy lệnh sau:

MariaDB [(none)]> SHOW VARIABLES LIKE 'query_cache_size';
+------------------+----------+
| Variable_name  | Value  |
+------------------+----------+
| query_cache_size | 10485760 |
+------------------+----------+

Kích thước lý tưởng của Query Cache thuộc rất nhiều vào nhu cầu cụ thể của từng hệ thống. Đặt giá trị quá nhỏ sẽ dẫn đến kết quả truy vấn bị xóa khỏi bộ đệm khi chúng có thể được sử dụng lại sau này. Đặt giá trị quá cao có thể dẫn đến giảm hiệu suất do tranh chấp khóa, vì bộ đệm truy vấn bị khóa trong khi cập nhật.

Cách thứ hai để giới hạn bộ đệm là có kích thước tối đa cho mỗi bộ kết quả truy vấn. Điều này ngăn một truy vấn duy nhất với một tập kết quả lớn chiếm hầu hết bộ nhớ khả dụng và loại bỏ một số lượng lớn các truy vấn nhỏ hơn khỏi bộ đệm. Điều này được xác định bởi biến máy chủ query_cache_limit.

query_cache_limit  sẽ quy định query  có dung lượng bao nhiêu sẽ được lưu vào Query Cache.

Ví dụ: nếu ta set “query_cache_limit = 2M” điều này có nghĩa là các query có kết quả trả về với kích thước  <= 2MB sẽ được lưu vào cache, còn các kết quả khác lớn hơn sẽ không được lưu trong Query Cache. (Mặc định khi kích hoạt Query Cache thì MariaDB sẽ set thông số  này là 1M).

Toàn bộ cấu hình liên quan đến  Query Cache chủ yếu chỉ 3 thông số cơ bản như sau:

[mysqld]
# Bật Query Cache 
query_cache_type = 1 

# Quy định kích thước mà Query cache có thể hoạt động(như trong Ví dụ này tôi quy định cho phép dùng 10MB để lưu trữ) 
query-cache-size = 10M

# Kích thước mà kết quả lớn hơn mức này không được lưu trữ trong bộ đệm truy vấn.
query_cache_limit =2M

Để kiểm tra các cấu hình này, có thể dùng lệnh sau trên MariaDB

MariaDB [(none)]> show variables like 'query_cache_%';
+------------------------------+----------+
| Variable_name        | Value  |
+------------------------------+----------+
| query_cache_limit      | 2097152 |
| query_cache_min_res_unit   | 4096   |
| query_cache_size       | 10485760 |
| query_cache_strip_comments  | OFF   |
| query_cache_type       | ON    |
| query_cache_wlock_invalidate | OFF   |
+------------------------------+----------+
Cẩn thận với MySQL Query Cache. Khi cấu hình máy chủ MariaDB my.cnf của bạn, tránh đặt giá trị bộ đệm truy vấn quá lớn! Đặt giá trị thấp hơn như 100 – 200 MB. Một query_cache_size quá cao sẽ làm giảm đáng kể hiệu năng của máy chủ.
Dưới đây là những gì Oracle MySQL nói về bộ đệm truy vấn trong hướng dẫn tham khảo MySQL của họ(có thể áp dụng cho MariaDB)
Hãy thận trọng về việc xác định cỡ bộ đệm truy vấn quá lớn, điều này làm tăng chi phí cần thiết để duy trì bộ đệm, có thể không có ích khi kích hoạt nó. Kích thước trong hàng chục MB thường có lợi. Kích thước trong hàng trăm MB có thể không.

 

Kiểm tra Query Cache

Một số biến trạng thái cung cấp thông tin về bộ đệm truy vấn.

SHOW STATUS LIKE 'Qcache%';
+-------------------------+----------+
| Variable_name      | Value  |
+-------------------------+----------+
| Qcache_free_blocks   | 1158   |
| Qcache_free_memory   | 3760784 |
| Qcache_hits       | 31943398 |
| Qcache_inserts     | 42998029 |
| Qcache_lowmem_prunes  | 34695322 |
| Qcache_not_cached    | 652482  |
| Qcache_queries_in_cache | 4628   |
| Qcache_total_blocks   | 11123  |
+-------------------------+----------+

Qcache_inserts chứa số lượng truy vấn được thêm vào bộ đệm truy vấn, Qcache_hits chứa số lượng truy vấn đã sử dụng bộ đệm truy vấn, trong khi Qcache_lowmem_prunes chứa số lượng truy vấn bị xóa khỏi bộ đệm do thiếu bộ nhớ.

Ví dụ trên có thể chỉ ra bộ đệm hoạt động kém. Nhiều truy vấn đã được thêm vào và nhiều truy vấn đã bị loại bỏ hơn so với thực tế đã được sử dụng. Trường hợp này việc thiết lập Query Cache sẽ không mang lại hiệu quả, bạn cần theo dõi thường xuyên để có cấu hình phù hợp hoặc có thể tắt Query Cache  nếu  môi trường hoạt động không phù hợp với việc  sử dụng Query Cache.

Phân mảnh Query Cache

Cache truy vấn sử dụng các khối có độ dài thay đổi và theo thời gian có thể bị phân mảnh. Qcache_free_blocks cao so với Qcache_total_blocks có thể biểu thị sự phân mảnh. FLush QUERY CACHE sẽ chống phân mảnh bộ đệm truy vấn mà không bỏ bất kỳ truy vấn nào:

MariaDB [(none)]> FLUSH QUERY CACHE;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Kiểm tra lại giá trị “Qcache_free_blocks”

SHOW STATUS LIKE 'Qcache%';
+-------------------------+----------+
| Variable_name      | Value  |
+-------------------------+----------+
| Qcache_free_blocks   | 1    |
| Qcache_free_memory   | 6101576 |
| Qcache_hits       | 31981126 |
| Qcache_inserts     | 43002404 |
| Qcache_lowmem_prunes  | 34696486 |
| Qcache_not_cached    | 655607  |
| Qcache_queries_in_cache | 4197   |
| Qcache_total_blocks   | 8833   |
+-------------------------+----------+

Qcache_free_blocks sẽ trở lại giá trị là 1.

Emptying and disabling the Query Cache

Đặt query_cache_type hoặc query_cache_size thành 0 sẽ vô hiệu hóa bộ đệm truy vấn, nhưng để giải phóng hầu hết các tài nguyên, hãy đặt cả hai thành 0 khi bạn muốn tắt Query Cache.

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Recommended

Tài liệu nổi bật

Chưa có nội dung khả dụng
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
chất lượng dịch vụ tốt lắm...á
chất lượng dịch vụ rất tốt.
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
Tino giá tốt,chất lượng cao,dịch vụ tư vấn và hổ trợ khách hàng tận tâm.
tôi rất thích sử dụng dịch vụ tại tinohostinohost. tốc độ tải nhanh và cực kỳ rẻ
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
Dùng rất oke nha mọi người
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, mình rất hài lòng về dịch vụ của TINOHOST
Đã mua rất nhiều tên miền tại Tinohost. Chất lượng tốt
Dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo. Mình rất yên tâm khi sử dụng các dịch vụ của Tinohost.
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
tuyệt vời chăm sóc khách hàng quá tốt
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
Quá tốt - Quá xuất sắc và tuyệt
Hỗ trợ nhiệt tình. dịch vụ chất lượng
Đội ngũ support rất nhiệt tình.
Sử dụng dịch vụ của bạn Tinohost 2 3 năm nay chưa khi nào phải thất vọng.
dịch vụ hỗ trợ rất nhanh, tốc độ hosting tốt
Hộ trợ tốt, nhanh. Tuyệt vời 🥰
tuyệt vời, dịch vụ cực tốt và hỗ trợ siêu nhanh
Làm việc nhanh chóng, giá thành hợp lí.
Chất lượng phục vụ tốt, hỗ trợ khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Hosting rẻ và nhanh thích hợp cho học sinh sinh viên như mình
dịch vu tốt ! Sẽ sử dụng thưởng xuyên !
Mỗi lần cần gì, nhắn Tino là được hỗ trợ ngay. Nên một đứa không biết gì về web như mình cũng tạo được blog. Cơ bản mình chỉ lo viết, mọi thứ có anh IT của Tino lo hết.
Nhìn chung thì Tino xứng đáng là một trong những nhà cung cấp host giá rẻ #1 tại VN. Bên này support khá nhanh và nhiệt tình nên quá trình sử dụng diễn ra tương đối trơn tru.
Chất lượng quá ok so với mức giá. Các SME có thể tham khảo để dựng web nhé.
uy tín chất lượng chuẩn cho 5 sao
Dịch vụ nhanh chóng thanh toán tiện lợi
Dịch vụ nhanh chóng, giá cả hợp lý
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Dịch vụ tốt, giá cả hợp lý👍
Rất hay, rất tốt, rất hữu ích
Hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
dịch vụ tốt, thanh toán nhanh chống
Hài lòng dịch vụ của tinohost
Sau khi sử dụng dịch vụ của TinoHost. Mình thấy website load nhanh hơn hẳn so với sử dụng ở nhà cung cấp cũ. Giá cả do mình đc mua với giá sale 99% của TinoHost nên rất là rẻ. Gói mình mua là gòi Hosting Bussiness 20GB. Thông số cấu hình cao nên web load khá mượt
Chúc TinoHost phát triển!
domain rẻ, có nhiều gói hữu ích thích hợp cho sinh viên
Dịch vụ trãi nghiệm tốt, cho 5 sao
Dịch vụ tốt . Support nhiệt tình
Chất lượng OK
Nhanh chóng
Đã gia hạn thêm gói 1 năm nữa của TINO host. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ thật sự tốt. AE nên trải nghiệm thử và tin dùng. Thank you TINO 👍
dịch vụ rất tốt
Nhân viên support nhanh, hỗ trợ nhiệt tình, giao dịch tự động nên khá tiện
Đã dùng nhiều dịch vụ tại Tinohost, chất lượng tốt, rất hài lòng ...😀
Các bạn hỗ trợ làm việc nhiệt tình và chuyên nghiệp!
Sự dụng rất hài lòng với các dịch vụ của tinohost
Dịch vụ tốt, uy tín chất lượng
Tino dịch vụ quá tuyệt vời
Giá rẻ, dịch vụ tốt, hỗ trợ nhanh chóng
dịch vụ rất tốt rất tuyệt vời
Giá hợp lý cho người mới dùng
Mình thấy Tinohost có giao diện thân thiện, dễ đăng ký sử dụng cho người mới tập tành làm web như mình. Hosting hỗ trợ có nhiều lựa chọn về dung lượng và giá cả! Thanh toán qua momo thuận tiện. Recommended!
wed quá ok làm việc nhanh ngọn
Dịch vụ tốt. Khá hài lòng vì support nhiệt tình
Dịch vụ quá tuyệt vời danh cho các bạn
đội sp của Tino rất nhiệt tình và nhanh chóng
Xin cảm ơn đội ngủ kỹ thuật. Các bạn rất chuyên nghiệp và thân thiện. Tôi sẽ giới thiệu các bạn cho bạn bè của mình.
Dịch vụ hỗ trợ tốt, ổn định, thanh toán dễ dàng.
Mình từng dùng VPS bên Vietel IDC, hay gặp lỗi vặt và bảo trì liên tục. Nhưng Tino thì rất ok
dùng tốt, nhanh, dễ sử dụng
Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng
ok, chưa dùng nên để test thử xem sao, vẫn đánh giá 5* trước
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Đề nghị xem lại vấn đề phục vụ khách hàng (livchat)!
Good. Tốc độ cao. Tùy chỉnh nhiều trên shared hosting.
hosting ngon, giá luôn rẻ, tôi làm code nhưng rất thích sài host tino
Tino cung cấp host rất chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Tino 🥰.
Rất tuyệt vời🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Xét về tầm giá thì TinoHost rất đáng để mua và sử dụng lâu dài.
Dịch vụ chất lượng, ủng hộ 1 năm nay rồi
tuyệt vời quá đi,tuyệt vời quá đi
Tốc độ ổn định, tư vấn nhiệt tình
mới tham gia, mong mọi người hỗ trợ thêm
Tốc độ khá tốt với gói rẻ nhất 9k
Giao dịch nhanh,support nhanh và tận tình,chuyển miền nhanh,Hosting Ok
mua sản phẩm dịch vụ tinhot rất tốt tặng ad 5tr ** luon nè🥰🥰🥰
tinohost
một truong những nơi bán hosting rẻ, chất lượng dành cho anh em nào cần để làm web
mua tại : tinohost.com
Tư vấn tận tình và nhanh gọn mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình đã mua 2 tên miền + hosting của Tino Host . quả nhiên hiệu quả SEO cải thiện đáng kể và chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí của Tino Host cũng ko kém phần quang trọng cho việc SEO website của mình
Tino host là một trong nhà cung cấp tốt nhất mình từng sử dụng. Với ưu đãi khuyến mại nhiều, giá thành rẻ kèm theo đó là sự support tuyệt vời của các admin. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Tinohost sẽ là câu trả lời tốt nhất.
dịch vụ tốt, đội ngũ support nhiệt tình, cảm ơn #tinohost
Uy tín, chất lượng, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình
mua 2 domain tại tinohost dùng rất chất lượng
Đã mua 02 domain và hosting tại TinoHost, hài lòng cách tư vấn và chăm sóc khách hàng của TinoHost :)
Giá rẻ cấu hình mạnh, black friday là sự bùng nổ của Tino
Hay web bán tài nguyên rất ngon
dịch vụ tốt, mua luôn host chất lượng cao của công ty nhân dịp blackfriday, cảm ơn #tinohost
Dịch vụ rất tốt, nhân viên tận tình.
Hỗ trợ nhiệt tình nhất trong các nhà cung cấp mih từng dùng. Không những server mạnh, ưu đãi có 1 không 2 mà còn nhiều plugin pro bản quyền đính kèm nữa. Quyết định gắn bó "Lifetime" với tino 😁
Dịch vụ tốt hỗ trợ nhanh chóng
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình có mua 2 tên msiền của tino, mình rât thích cách tư vấn và chăm sóc khách hàng tại đây. Ngoài ra giá domain khá rẻ, phù hợp cho mọi người. 5 sao
Dịch vụ tốt, support nhiệt tình
tinohost tuyệt vời giá cả hợp lý
domain mua rất rẻ :))))
Next Reviews

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.