Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo – Cấu hình Time Conditions

Word Image 99

“Dịch vụ Time Conditions là dịch vụ định tuyến cuộc gọi theo thời gian.”

Bước 1: Chọn tenant

Bước 2: Chọn vào menu Apps → Time Conditions

Bước 3: Chọn vào icon [+] để tạo thêm Time Conditions

Bước 4: Trong bảng Time Conditions nhập các thông tin

Extension của Time Conditions phải là duy nhất, không được trùng với bất kỳ Extension nào khác

Settings là dùng để cấu hình các điều kiện thời gian

Condition Day of Week để đặt ngày trong tuần

Condition Time of Day để đặt giờ trong ngày

Value Range để đặt giá trị và khoảng thời gian

Alternative Destination là điểm đến nếu ngoài thời gian đã đặt trong Settings

Bước 5: Save Time Condition

 

Exit mobile version