Hướng dẫn tạo tài khoản User trên Direct Admin

Hướng dẫn tạo tài khoản User trên Direct Admin 10

Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại trang quản trị Direct Admin, thông thường mặc định Direct Admin sử dụng Port 2222, ví dụ mình có địa chỉ IP là 103.130.218.114 thì mình sẽ đăng nhập theo dạng http://103.130.218.114:2222 .

 

Để tạo mới User bạn nên có 1 Packed để giới hạn user mà bạn sẽ tạo, chọn Manage User Packages

Nhấn ADD PACKAGE để thêm mới gói tài khoản

Điền và chọn các thông số và nhấn Save để lưu lại.

Và bây giờ bạn có thể tạo mới User bằng cách nhấn vào Add New User

 

Điền vào các thông tin tài khoản của bạn và nhấn Submit để hoàn tất

 

Bạn sẽ nhận được thông báo sau khi tạo hoàn tất

 

Về lại với giao diện trang chủ, truy cập List User để quản lý và xem các User đang tồn tại của bạn.

 

Tại phần quản lý thì bạn có thể đăng nhập với tư cách là User đó , cấu hình lại user, khóa hoặc bỏ khóa tài khoản…

 

Exit mobile version