fbpx

Hàm API cổng hóa đơn điện tử

QUẢNG CÁO

MÔ TẢ KẾT NỐI GIỮA PHẦN MỀM KẾ TOÁN

VỚI CỔNG HÓA ÐƠN ÐIỆN TỬ THÔNG QUA CÁC HÀM API

A : Định nghĩa header api

keyvaluedescription
Content-Typeapplication/json 
apikey**********Giá trị cấp api cấp cho server
sessionkey**********Giá trị sessionKey được cấp bởi chương trình.

B : Trạng thái

Trạng thái hóa đơnTrạng thái ký số
CREATEDMới tạoNOSIGNChưa ký
USINGĐang sử dụngSIGNEDĐã ký
CANCELĐã hủyCUSSIGNEDKhách hàng ký xác nhận
ADJUSTEDĐã điều chỉnh
CHANGEĐã thay thế
DELETEĐã xóa

 

C : Mô tả hàm kết nối

1 Tạo hóa đơn

URI: /invoice/create

METHOD: POST

DATA INPUT

Request Header

keyvaluedescription
Content-Typeapplication/json 
apikey**********Giá trị cấp api cấp cho server
sessionkey**********Giá trị sessionKey được cấp bởi chương trình.

 Request Body

keydata typerequiredescription
CompanyNameStringxTên đơnvị phát hành hóa đơn
CompanyAddressStringxĐịa chỉ đơn vị phát hành hóa đơn
CompanyTaxCodeStringxMã số thuế đơn vị phát hành
InvoiceFormStringxMẫu hóa đơn
SerialNoStringxKý hiệu
InvoiceDateStringxNgày lập hóa đơn (yyyyMMdd)
PaymentDateStringxNgày thanh toán (yyyyMMdd)
TaxNumberxThuế suất
TotalTaxNumberxCộng tiền thuế
TotalBeforTaxNumberxCộng tiền hàng
TotalAfterTaxNumberxTổng tiền thanh toán
AmountWordsStringxSố tiền bằng chữ
CurrencyCodeStringxLoại tiền
ExchangeRatesNumberxTỷ giá
CustomerNameStringxTên khách hàng
CustomerTaxCodeStringxMã số thuế khách hàng
CustomerCompanyNameStringxTên đơn vị
CustomerAddressStringxĐịa chị khách hàng
CustomerPhoneStringSố điện thoại khách hàng
CustomerMobileStringDi động
CustomerFaxStringFax
CustomerEmailStringxEmail khách hàng
CustomerWebsiteStringWebsite khách hàng
CustomerBankAccountNoStringSố TK khách hàng
CustomerBankNameStringTên ngân hàng
CustomerPaymentMethodIDStringxHình thức thanh toán
RemarkStringGhi chú
InvoiceProductsStringxDanh sách sản phẩm
          IdStringMã sản phẩm
          NameStringxTên sản phẩm
          UnitStringxĐơn vị tính
          QuantityNumberxSố lượng
          CostNumberxĐơn giá
          AmountNumberxThành tiền

 DATA OUTPUT

keyvaluedescription
responsecodeMã lỗi (0: thànhcông)
responsemessageMô tả lỗi
InvoiceNoSố hóa đơn mới tạo
InvoiceStatusTrạng thái hóa đơn

 

2 Cập nhật thông tin hóa đơn

URI: /invoice/update/{invoiceNumber}

METHOD: PUT

DATA INPUT

Request Header

keyvaluedescription
Content-Typeapplication/json 
apikey**********Giá trị cấp api cấp cho server
sessionkey**********Giá trị sessionKey được cấp bởi chương trình.

Request Body

keydata typerequiredescription
CompanyNameStringxTên đơn vị phát hành hóa đơn
CompanyAddressStringxĐịa chỉ đơn vị phát hành hóa đơn
CompanyTaxCodeStringxMã số thuế đơn vị phát hành
InvoiceFormStringxMẫu hóa đơn
SerialNoStringxKý hiệu
InvoiceDateStringxNgày lập hóa đơn (yyyyMMdd)
PaymentDateStringxNgày thanh toán (yyyyMMdd)
TaxNumberxThuế suất
TotalTaxNumberxCộng tiền thuế
TotalBeforTaxNumberxCộng tiền hàng
TotalAfterTaxNumberxTổng tiền thanh toán
AmountWordsStringxSố tiền bằng chữ
CurrencyCodeStringxLoại tiền
ExchangeRatesNumberxTỷ giá
CustomerNameStringxTên khách hàng
CustomerTaxCodeStringxMã số thuế khách hàng
CustomerCompanyNameStringxTên đơnvị
CustomerAddressStringxĐịa chị khách hàng
CustomerPhoneStringSố điện thoại khách hàng
CustomerMobileStringDi động
CustomerFaxStringFax
CustomerEmailStringxEmail khách hàng
CustomerWebsiteStringWebsite khách hàng
CustomerBankAccountNoStringSố TK khách hàng
CustomerBankNameStringTên ngân hàng
CustomerPaymentMethodIDStringxHình thức thanh toán
RemarkStringGhi chú
InvoiceProductsStringxDanh sách sản phẩm
          IdStringMã sản phẩm
          NameStringxTên sản phẩm
          UnitStringxĐơn vị tính
          QuantityNumberxSố lượng
          CostNumberxĐơn giá
          AmountNumberxThành tiền

 

DATA OUTPUT

keyvaluedescription
responsecodeMã lỗi (0: thànhcông)
responsemessageMô tả lỗi

 

3 Xóa hóa đơn cuối cùng chưa ký

URI: /invoice/deleteLastInvoiceNoSign/{invoiceNumber}

METHOD: DELETE

DATA INPUT

Request Header

keyvaluedescription
Content-Typeapplication/json 
apikey**********Giá trị cấp api cấp cho server
sessionkey**********Giá trị sessionKey được cấp bởi chương trình.

Request Body

keydata typerequiredescription
CompanyTaxCodeStringxMã số thuế đơn vị phát hành
InvoiceFormStringxMẫu hóa đơn
SerialNoStringxKý hiệu
InvoiceDateStringxNgày lập hóa đơn (yyyyMMdd)

 

DATA OUTPUT

keyvaluedescription
responsecodeMã lỗi (0: thànhcông)
responsemessageMô tả lỗi

 

4 Xem trạng thái hóa đơn

URI: /invoice/getStatus

METHOD: POST

 

DATA INPUT

Request Header

keyvaluedescription
Content-Typeapplication/json 
apikey**********Giá trị cấp api cấp cho server
sessionkey**********Giá trị sessionKey được cấp bởi chương trình.

Request Body

keydata typerequiredescription
CompanyTaxCodeStringxMã số thuế đơn vị phát hành
InvoiceFormStringxMẫu hóa đơn
SerialNoStringxKý hiệu
InvoiceNoStringxSố hóa đơn
InvoiceDateStringxNgày lập hóa đơn (yyyyMMdd)

 

DATA OUTPUT

keyvaluedescription
responsecodeMã lỗi (0: thànhcông)
responsemessageMô tả lỗi
InvoiceStatusTrạng thái hóa đơn
SignStatusTrạng thái ký số

 

5 Xem thông tin mẫu hóa đơn của nhà phát hành

URI: /invoice/getIssuerFormInvoice

METHOD: GET

 DATA INPUT

Request Header

keyvaluedescription
Content-Typeapplication/json 
apikey**********Giá trị cấp api cấp cho server
sessionkey**********Giá trị sessionKey được cấp bởi chương trình.

 Request Body (NONE)

keydata typerequiredescription

 

DATA OUTPUT

keyvaluedescription
responsecodeMã lỗi (0: thànhcông)
responsemessageMô tả lỗi
IssuerTaxCodeMã số thuế nhà phát hành
IsssuerNameTên nhà phát hành
FormInvoicesDanh sách mẫu hóa đơn
InvoiceFormCodeMẫu số
SignsInvoiceKý hiệu

 

6 Liệt kê danh sách hóa đơn theo ngày

URI: /invoice/getBillsByDate

METHOD: POST

 DATA INPUT

Request Header

keyvaluedescription
Content-Typeapplication/json 
apikey**********Giá trị cấp api cấp cho server
sessionkey**********Giá trị sessionKey được cấp bởi chương trình.

 Request Body

keydata typerequiredescription
FromDateStringxTừ ngày (yyyyMMdd)
ToDateStringxĐến ngày (yyyyMMdd)
StatusStringTrạng thái hóa đơn

 

DATA OUTPUT

keyvaluedescription
responsecodeNumberMã lỗi (0: thànhcông)
responsemessageStringMô tả lỗi
[bills]ListDanh sách hóa đơn
EinvoiceNumberStringSố hóa đơn
InvoiceFormCodeStringMẫu hóa đơn
SignsInvoiceStringKý hiệu
CreateDateStringNgày tạo (yyyyMMdd)
CustomerEmailStringEmail khách hàng
CustomerTaxCodeStringMã số thuế khách hàng
CompanyNameStringTên đơn vị
AmountNotVATNumberSố tiền chưa VAT
AmountVATNumberSố tiền VAT
SumAmountNumberTổng tiền
UserCreateStringUser tạo
EinvoiceStatusStringTrạng thái hóa đơn
SignStatusStringTrạng thái ký số

 

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Lê Xuân Hảo

Lê Xuân Hảo

X️in chào, mình là Xuân Hảo 👋 👋 👋
Mình đang công tác tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TINO, hy vọng các thông tin mà mình viết hoặc chia sẻ ở đây có ích cho bạn, chúc bạn một ngày vui vẻ nhé !. ✌️ ✌️

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.