11 Cách kiểm tra VPS sử dụng ảo hóa gì ?

QUẢNG CÁO

Cách 1: : sử dụng dmidecode  command

Để đơn giản bạn có thể sử dụng trình dmidecode bằng lệnh:

dmidecode -t system | grep -E "Manufacturer|Product"

Một số ví dụ hiển thị.

[VMware Workstation]
# dmidecode -s system-manufacturer
VMware, Inc.

# dmidecode -s system-product-name
VMware Virtual Platform

[VirtualBox]
$ sudo dmidecode -s system-product-name
VirtualBox

[OpenStack]
$ sudo dmidecode -s system-product-name
OpenStack Nova

[Physical Server]
# dmidecode -s system-manufacturer
IBM

# dmidecode -s system-product-name
System x3550 M2 -[7284AC1]-
[VPS KVM]
dmidecode -t system | grep -E "Manufacturer|Product"
Manufacturer: QEMU
Product Name: Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)

 

Cách-2 : Sử dụng lệnh lshw

Một số ví dụ:

Lệnh lshw  đối với VPS  VMware Workstation

# lshw -class system
2daygeek
  description: Computer
  product: VMware Virtual Platform ()
  vendor: VMware, Inc.
  version: None
  serial: VMware-42 0a a0 62 85 7e 8d 48-f2 8f 15 5a aa 7f 77 95
  width: 64 bits
  capabilities: smbios-2.4 dmi-2.4 vsyscall32
  configuration: administrator_password=enabled boot=normal frontpanel_password=unknown keyboard_password=unknown power-on_password=disabled uuid=420AA062-857E-8D48-F28F-155AAA7F7795
 *-remoteaccess UNCLAIMED
    vendor: Intel
    physical id: 1
    capabilities: inbound

[Alternatively use lshw command to print only product]
# lshw -class system | grep product
product: VMware Virtual Platform ()

Lệnh lshw  đối với VPS VirtualBox

$ sudo lshw -class system
daygeek           
  description: Computer
  product: VirtualBox
  vendor: innotek GmbH
  version: 1.2
  serial: 0
  width: 64 bits
  capabilities: smbios-2.5 dmi-2.5 smp vsyscall32
  configuration: family=Virtual Machine uuid=762A99BF-6916-450F-80A6-B2E9E78FC9A1

[Alternatively use lshw command to print only product]
# lshw -class system | grep product | awk '{print $2}'
VirtualBox

Lệnh lshw  đối với  máy chủ vật lý

# lshw -class system
2daygeek
  description: Blade
  product: Flex System x240 Compute Node -[7284AC1]-
  vendor: IBM
  version: 06
  serial: KQ3YZ9B
  width: 64 bits
  capabilities: smbios-2.7 dmi-2.7 vsyscall32
  configuration: boot=normal chassis=enclosure family=System X uuid=8B57E5D1-7002-3F3C-8765-

[Alternatively use lshw command to print only product]
# lshw -class system | grep product
product: Flex System x240 Compute Node -[7284AC1]-

 

Cách-3 : Sử dụng facter

Facter là một tool cơ bản trên ruby đưa ra thông tin về sever của bạn.

Cài đặt facter trên centos: yum install -y facter

[VMware Workstation]
# facter virtual
vmware

[VirtualBox]
$ facter virtual
virtualbox

[Physical Server]
# facter virtual
physical

 

Cách-4 : Using imvirt Command

imvirt là một tập hợp các mô-đun Perl được sử dụng để phát hiện hệ thống Linux là vật lý hay ảo. Nếu nó phát hiện ra rằng nó là một ảo hóa, thì nó sẽ cố gắng tìm ra công nghệ ảo hóa nào được sử dụng.

[VMware Workstation]
# imvirt
VMware VMware ESX Server

[VirtualBox]
$ imvirt
KVM

[Physical Server]
# imvirt
Physical

Cách-5 : Using virt-what Command

Nếu virt-what phát hiện ra rằng nó là một ảo hóa, thì nó sẽ cố gắng tìm ra công nghệ ảo hóa nào được sử dụng. nếu không trả về giá trị nào thì tức là máy chủ vật lý.

Cài đặt,

Centos: yum install -y virt-what
ubuntu: apt-get install -y virt-what
[VMware Workstation]
# virt-what
vmware

[VirtualBox]
$ sudo virt-what
virtualbox
kvm

[Physical Server]
# virt-what

 

Cách-6 : Sử dụng lệnh hostnamectl 

Công cụ hostnamectl được cung cấp để quản trị tên máy chủ hệ thống, bạn có thể dụng lệnh này để kiểm tra.

VirtualBox Output

# hostnamectl
or
# hostnamectl status
  Static hostname: daygeek
     Icon name: computer-vm
      Chassis: vm
    Machine ID: c01b17d61f2542478047952180768c82
      Boot ID: 8be91fafab024c5880581fb3968a22f8
  Virtualization: oracle
 Operating System: Ubuntu 16.10
      Kernel: Linux 4.10.1-041001-generic
   Architecture: x86-64

Physical Output

# hostnamectl
or
# hostnamectl status
  Static hostname: daygeek
     Icon name: computer-laptop
      Chassis: laptop
    Machine ID: bb8348e0f32e495184590f98ce96ee62
      Boot ID: 06ee2c95917744b9b23a2861a0a82abb
 Operating System: Fedora 25 (Workstation Edition)
    CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:25
      Kernel: Linux 4.10.14-200.fc25.x86_64
   Architecture: x86-64

Cách-7 : Sử dụng lệnh Dmesg

Bạn có thể sử dụng Dmesg để kiểm tra:

[VMware Workstation]
# dmesg |grep DMI
[  0.000000] DMI: VMware, Inc. VMware Virtual Platform/440BX Desktop Reference Platform, BIOS 6.00 11/02/201

[Physical Server]
# dmesg |grep DMI
DMI: IBM System x3650 M4: -[7915AC1]-/00Y8494, BIOS -[VVE134MUS-1.50]- 18/20/2015

[VirtualBox]
# dmesg |grep DMI
[  0.000000] DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
[KVM] 
# dmesg |grep DMI 
[  0.000000] DMI: QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996), BIOS rel-1.11.1-0-g0551a4be2c-prebuilt.qemu-project.org 04/01/2014

Cách-8 : sử dụng /sys file system

Bạn có thể sử dụng lệnh như sau:

# grep "" /sys/class/dmi/id/[pbs]*
/sys/class/dmi/id/bios_date:12/01/2006
/sys/class/dmi/id/bios_vendor:innotek GmbH
/sys/class/dmi/id/bios_version:VirtualBox
/sys/class/dmi/id/board_asset_tag:
/sys/class/dmi/id/board_name:VirtualBox
/sys/class/dmi/id/board_serial:0
/sys/class/dmi/id/board_vendor:Oracle Corporation
/sys/class/dmi/id/board_version:1.2
grep: /sys/class/dmi/id/power: Is a directory
/sys/class/dmi/id/product_name:VirtualBox
/sys/class/dmi/id/product_serial:0
/sys/class/dmi/id/product_uuid:762A99BF-6916-450F-80A6-B2E9E78FC9A1
/sys/class/dmi/id/product_version:1.2
grep: /sys/class/dmi/id/subsystem: Is a directory
/sys/class/dmi/id/sys_vendor:innotek GmbH

 

[VMware]
# cat /sys/class/dmi/id/product_name
VMware Virtual Platform

[Physical Server]
# cat /sys/class/dmi/id/product_name
System x3650 M4: -[7915AC1]-

Cách-9 : Sử dụng thư viện proc

 

Bạn đọc tại file : /proc/scsi/scsi

VMware Output

# cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi1 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
 Vendor: NECVMWar Model: VMware IDE CDR10 Rev: 1.00
 Type:  CD-ROM              ANSI SCSI revision: 05
Host: scsi2 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
 Vendor: VMware  Model: Virtual disk   Rev: 1.0
 Type:  Direct-Access          ANSI SCSI revision: 02

VirtualBox Output

# cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi1 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
 Vendor: VBOX   Model: CD-ROM      Rev: 1.0 
 Type:  CD-ROM              ANSI SCSI revision: 05
Host: scsi2 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
 Vendor: ATA   Model: VBOX HARDDISK  Rev: 1.0 
 Type:  Direct-Access          ANSI SCSI revision: 05

QEMU Output (KVM)

# cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi2 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
 Vendor: QEMU   Model: QEMU HARDDISK  Rev: 2.3.
 Type:  Direct-Access          ANSI SCSI revision: 05

 

# cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 02 Id: 00 Lun: 00
 Vendor: IBM   Model: ServeRAID M5110e Rev: 3.24
 Type:  Direct-Access          ANSI SCSI revision: 05
Host: scsi0 Channel: 02 Id: 01 Lun: 00
 Vendor: IBM   Model: ServeRAID M5110e Rev: 3.24
 Type:  Direct-Access          ANSI SCSI revision: 05
Host: scsi2 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
 Vendor: IBM SATA Model: DEVICE 81Y3672 Rev: SA82
 Type:  CD-ROM              ANSI SCSI revision: 05

Cách-10: Sử dụng lệnh lscpu

Bạn có thể sử dụng lệnh lscpu để hiển thị các thông tin cơ bản của máy, như thông tin OS, CPU …

# lscpu
Architecture:     x86_64
CPU op-mode(s):    32-bit, 64-bit
Byte Order:      Little Endian
CPU(s):        1
On-line CPU(s) list:  0
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  1
Socket(s):       1
NUMA node(s):     1
Vendor ID:       GenuineIntel
CPU family:      6
Model:         60
Model name:      Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
Stepping:       1
CPU MHz:        2399.996
BogoMIPS:       4799.99
Virtualization:    VT-x
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type:  full
L1d cache:       32K
L1i cache:       32K
L2 cache:       4096K
NUMA node0 CPU(s):   0

[Alternatively use lshw command to print only product]
# lscpu | grep Hypervisor
Hypervisor vendor:   KVM

Cách-11: đọc  Devices File

Bạn có thể đọc file sau để biết thông tin VPS của mình.

[VMware]
# cat /sys/block/sda/device/model
Virtual disk

[VirtualBox]
# cat /sys/block/sda/device/model
VBOX HARDDISK  

[OpenStack]
# cat /sys/block/sda/device/model
QEMU HARDDISK

[Pysical]
# cat /sys/block/sda/device/model
ServeRAID M5110e
[KVM]
cat /sys/block/sda/device/model
QEMU HARDDISK  

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Recommended

Tài liệu nổi bật

Chưa có nội dung khả dụng
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
chất lượng dịch vụ tốt lắm...á
chất lượng dịch vụ rất tốt.
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
Tino giá tốt,chất lượng cao,dịch vụ tư vấn và hổ trợ khách hàng tận tâm.
tôi rất thích sử dụng dịch vụ tại tinohostinohost. tốc độ tải nhanh và cực kỳ rẻ
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
Dùng rất oke nha mọi người
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, mình rất hài lòng về dịch vụ của TINOHOST
Đã mua rất nhiều tên miền tại Tinohost. Chất lượng tốt
Dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo. Mình rất yên tâm khi sử dụng các dịch vụ của Tinohost.
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
tuyệt vời chăm sóc khách hàng quá tốt
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
Quá tốt - Quá xuất sắc và tuyệt
Hỗ trợ nhiệt tình. dịch vụ chất lượng
Đội ngũ support rất nhiệt tình.
Sử dụng dịch vụ của bạn Tinohost 2 3 năm nay chưa khi nào phải thất vọng.
dịch vụ hỗ trợ rất nhanh, tốc độ hosting tốt
Hộ trợ tốt, nhanh. Tuyệt vời 🥰
tuyệt vời, dịch vụ cực tốt và hỗ trợ siêu nhanh
Làm việc nhanh chóng, giá thành hợp lí.
Chất lượng phục vụ tốt, hỗ trợ khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Hosting rẻ và nhanh thích hợp cho học sinh sinh viên như mình
dịch vu tốt ! Sẽ sử dụng thưởng xuyên !
Mỗi lần cần gì, nhắn Tino là được hỗ trợ ngay. Nên một đứa không biết gì về web như mình cũng tạo được blog. Cơ bản mình chỉ lo viết, mọi thứ có anh IT của Tino lo hết.
Nhìn chung thì Tino xứng đáng là một trong những nhà cung cấp host giá rẻ #1 tại VN. Bên này support khá nhanh và nhiệt tình nên quá trình sử dụng diễn ra tương đối trơn tru.
Chất lượng quá ok so với mức giá. Các SME có thể tham khảo để dựng web nhé.
uy tín chất lượng chuẩn cho 5 sao
Dịch vụ nhanh chóng thanh toán tiện lợi
Dịch vụ nhanh chóng, giá cả hợp lý
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Dịch vụ tốt, giá cả hợp lý👍
Rất hay, rất tốt, rất hữu ích
Hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
dịch vụ tốt, thanh toán nhanh chống
Hài lòng dịch vụ của tinohost
Sau khi sử dụng dịch vụ của TinoHost. Mình thấy website load nhanh hơn hẳn so với sử dụng ở nhà cung cấp cũ. Giá cả do mình đc mua với giá sale 99% của TinoHost nên rất là rẻ. Gói mình mua là gòi Hosting Bussiness 20GB. Thông số cấu hình cao nên web load khá mượt
Chúc TinoHost phát triển!
domain rẻ, có nhiều gói hữu ích thích hợp cho sinh viên
Dịch vụ trãi nghiệm tốt, cho 5 sao
Dịch vụ tốt . Support nhiệt tình
Chất lượng OK
Nhanh chóng
Đã gia hạn thêm gói 1 năm nữa của TINO host. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ thật sự tốt. AE nên trải nghiệm thử và tin dùng. Thank you TINO 👍
dịch vụ rất tốt
Nhân viên support nhanh, hỗ trợ nhiệt tình, giao dịch tự động nên khá tiện
Đã dùng nhiều dịch vụ tại Tinohost, chất lượng tốt, rất hài lòng ...😀
Các bạn hỗ trợ làm việc nhiệt tình và chuyên nghiệp!
Sự dụng rất hài lòng với các dịch vụ của tinohost
Dịch vụ tốt, uy tín chất lượng
Tino dịch vụ quá tuyệt vời
Giá rẻ, dịch vụ tốt, hỗ trợ nhanh chóng
dịch vụ rất tốt rất tuyệt vời
Giá hợp lý cho người mới dùng
Mình thấy Tinohost có giao diện thân thiện, dễ đăng ký sử dụng cho người mới tập tành làm web như mình. Hosting hỗ trợ có nhiều lựa chọn về dung lượng và giá cả! Thanh toán qua momo thuận tiện. Recommended!
wed quá ok làm việc nhanh ngọn
Dịch vụ tốt. Khá hài lòng vì support nhiệt tình
Dịch vụ quá tuyệt vời danh cho các bạn
đội sp của Tino rất nhiệt tình và nhanh chóng
Xin cảm ơn đội ngủ kỹ thuật. Các bạn rất chuyên nghiệp và thân thiện. Tôi sẽ giới thiệu các bạn cho bạn bè của mình.
Dịch vụ hỗ trợ tốt, ổn định, thanh toán dễ dàng.
Mình từng dùng VPS bên Vietel IDC, hay gặp lỗi vặt và bảo trì liên tục. Nhưng Tino thì rất ok
dùng tốt, nhanh, dễ sử dụng
Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Đề nghị xem lại vấn đề phục vụ khách hàng (livchat)!
Good. Tốc độ cao. Tùy chỉnh nhiều trên shared hosting.
hosting ngon, giá luôn rẻ, tôi làm code nhưng rất thích sài host tino
Tino cung cấp host rất chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Tino 🥰.
Rất tuyệt vời🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Xét về tầm giá thì TinoHost rất đáng để mua và sử dụng lâu dài.
Dịch vụ chất lượng, ủng hộ 1 năm nay rồi
tuyệt vời quá đi,tuyệt vời quá đi
Tốc độ ổn định, tư vấn nhiệt tình
mới tham gia, mong mọi người hỗ trợ thêm
Tốc độ khá tốt với gói rẻ nhất 9k
Giao dịch nhanh,support nhanh và tận tình,chuyển miền nhanh,Hosting Ok
mua sản phẩm dịch vụ tinhot rất tốt tặng ad 5tr ** luon nè🥰🥰🥰
tinohost
một truong những nơi bán hosting rẻ, chất lượng dành cho anh em nào cần để làm web
mua tại : tinohost.com
Tư vấn tận tình và nhanh gọn mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình đã mua 2 tên miền + hosting của Tino Host . quả nhiên hiệu quả SEO cải thiện đáng kể và chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí của Tino Host cũng ko kém phần quang trọng cho việc SEO website của mình
Tino host là một trong nhà cung cấp tốt nhất mình từng sử dụng. Với ưu đãi khuyến mại nhiều, giá thành rẻ kèm theo đó là sự support tuyệt vời của các admin. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Tinohost sẽ là câu trả lời tốt nhất.
dịch vụ tốt, đội ngũ support nhiệt tình, cảm ơn #tinohost
Uy tín, chất lượng, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình
mua 2 domain tại tinohost dùng rất chất lượng
Đã mua 02 domain và hosting tại TinoHost, hài lòng cách tư vấn và chăm sóc khách hàng của TinoHost :)
Giá rẻ cấu hình mạnh, black friday là sự bùng nổ của Tino
Hay web bán tài nguyên rất ngon
dịch vụ tốt, mua luôn host chất lượng cao của công ty nhân dịp blackfriday, cảm ơn #tinohost
Dịch vụ rất tốt, nhân viên tận tình.
Hỗ trợ nhiệt tình nhất trong các nhà cung cấp mih từng dùng. Không những server mạnh, ưu đãi có 1 không 2 mà còn nhiều plugin pro bản quyền đính kèm nữa. Quyết định gắn bó "Lifetime" với tino 😁
Dịch vụ tốt hỗ trợ nhanh chóng
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình có mua 2 tên msiền của tino, mình rât thích cách tư vấn và chăm sóc khách hàng tại đây. Ngoài ra giá domain khá rẻ, phù hợp cho mọi người. 5 sao
Dịch vụ tốt, support nhiệt tình
tinohost tuyệt vời giá cả hợp lý
domain mua rất rẻ :))))
tốt, chất lượng, hostingok
Next Reviews

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.