[Workflows] Thêm trường quy trình làm việc mới

Word Image 99

Bạn có thể thêm trường quy trình làm việc mới bằng cách nhấp vào Dòng công việc (Workflows) > Dòng công việc trong Dòng hoạt động (Workflows in Activity Stream) > chọn dòng công việc > Tác vụ (Actions) > Tùy chỉnh trường (Customize fields).

Tại đây, bạn sẽ thấy tất cả các trường của dòng công việc đã chọn. Để thêm trường mới, hãy nhấp vào nút Thêm trường (Add Field) ở góc trên cùng bên phải.

Hoàn thành biểu mẫu trường mới.

Exit mobile version