[Workflows] Các hành động trong quy trình kinh doanh

Word Image 99

Các hành động trong quy trình kinh doanh

Quy trình kinh doanh tuần tự được xây dựng dựa trên một tập hợp các hành động. Mỗi hành động thực hiện một chức năng nhất định và có các tham số riêng.

Thiết lập Tham số hành động

Tham số hành động được thiết lập ở biểu mẫu có liên quan được truy xuất bằng cách nhấp đúp vào tiêu đề hành động hoặc sử dụng nút   nằm trên đó.

Chỉ định chung cho hầu hết các hành động

Các hành động trong quy trình kinh doanh có trong nhóm thành các phần chính sau:

Exit mobile version