Tìm kiếm và thay thế trên wordpress

Word Image 99

Sử dụng plugin Better Search Replace

Một trong những phương pháp đầu tiên là sử dụng một plugin miễn phí có tên Better Search Replace .

Better Search Replace là một trong các công cụ dùng để Replace Url WordPress Plugin – Bạn vừa mới chuyển một dữ liệu tên miền cũ sang một tên miền mới. Dữ liệu của bạn có chứa rất nhiều các dạng link của tên miền cũ và bạn đang muốn đổi chúng sang hết tên miền mới. Plugin này hỗ trợ:

Chức năng bạn thường sử dụng nhất là Tìm /Thay thế . Bạn có thể nhập nội dung cần thay thế tại ô : Search for .  Sau đó bạn nhập nội dung thay thế tại ô dưới.

Chẳng hạn như ví dụ dưới tôi muốn, thay thế tất cả các link http:/domain.com thành https://domain.com thì tôi làm như dưới.

 

Tìm và thay thế với  WP-CLI

Bạn cũng có thể dung wp-cli để tìm kiếm và thay thế, chẳng hạn như ví dụ dưới tôi muốn thay thế tất cả các link http://example.dev thành http://example.com trên wp-cli tôi gõ như sau:

wp search-replace 'http://example.dev' 'http://example.com' --precise --recurse-objects --all-tables

Bạn có thể tìm hiểu thêm về wp-cli tại :https://wiki.tino.org/huong-dan/huong-dan-ve-wp-cli-cac-va-lenh-dung-tren-hosting/

Exit mobile version