Thay đổi giới hạn upload cho PhpMyadmin trên CyberPanel

Mặc định CyberPanel chỉ cho phép upload file trên Phpmyadmin tối đa là 2MB

Để thay đổi giới hạn tải lên phpMyAdmin thành giá trị cao hơn:

Trên CyberPanel, đi đến PHP → Chỉnh sửa PHP Configs → Nâng cao , và chọn php 7.0

Tìm từ khóa “post_max_size” , và thay đổi giá trị 8M , ví dụ 256M chẳng hạn

TÌm từ khóa “upload_max_filesize” , và thay đổi giá trị 2M , ví dụ 256M chẳng hạn

Sau đó lưu lại thay đổi

Sau đó truy cập  ssh vào server và restart lại lscpd:

systemctl restart lscpd

 

Như vậy là đã  tăng giới hạn upload PhpMyadmin thành công.

Exit mobile version