fbpx

Phân tích chi phí quảng cáo trong Sales Intelligence Bitrix24

QUẢNG CÁO
Bạn có thể phân tích chi phí quảng cáo bằng cách sử dụng Bitrix24 Sales Intelligence. Những dữ liệu này được hiển thị trong báo cáo ROI của Quảng cáo, nơi bạn có thể xem số tiền bạn đã chi cho quảng cáo và số tiền bạn kiếm được.

Ví dụ: hãy phân tích chi phí quảng cáo cho nguồn lưu lượng truy cập Google Ads. Chọn nguồn lưu lượng tương ứng trong phần Sales Intelligence> đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn> chọn tài khoản quảng cáo và nhấp vào Chi phí (Cost).

Đọc thêm về kết nối các nguồn lưu lượng trong bài viết – Kết nối các nguồn lưu lượng.

adcost1.png

Nhấp vào Thêm và điền vào các thông tin.

Nếu ngân sách chiến dịch đã được chỉ định trong dịch vụ được kết nối làm nguồn lưu lượng truy cập (ví dụ: Google Ads), thì chi phí quảng cáo cho nguồn lưu lượng này sẽ tự động được thêm vào Bitrix24 Sales Intelligence.

adcost2.png
  • Specify a date range for the ad cost analysis.
  • Specify the cost of the campaign.
  • Enable Count actions automatically option if needed.
Action is an activity that you want your client to do. Activate Count actions automatically, and the system will count how many visitors got to the website by clicking the specific link, called to the phone number specified on the website and clicked on the email address. If you don’t enable this option, you can decide what does the “action” mean. For example, you’ve printed 200 flyers with invitations to visit your restaurant. In this case, each flyer is one “action”. So you need to disable Count actions automatically option and specify that the number of actions is 200.
 • You can add your comments to the corresponding field.

Where can I view the advertising ROI report?

Click CRM Analytics > Sales Intelligence > Advertising ROI to view the report.

 

 • Chỉ định phạm vi ngày cho phân tích chi phí quảng cáo.
 • Chỉ định chi phí của chiến dịch.
 • Bật tùy chọn Tự động đếm hành động nếu cần.

Hành động là một hoạt động mà bạn muốn khách hàng của mình thực hiện. Tự động kích hoạt Đếm hành động và hệ thống sẽ đếm số lượng khách đã truy cập vào trang web bằng cách nhấp vào liên kết cụ thể, được gọi đến số điện thoại được chỉ định trên trang web và nhấp vào địa chỉ email. Nếu bạn không bật tùy chọn này, bạn có thể quyết định “hành động” có nghĩa là gì. Ví dụ: bạn đã in 200 tờ rơi với lời mời ghé thăm nhà hàng của mình. Trong trường hợp này, mỗi tờ rơi là một “hành động”. Vì vậy, bạn cần phải tắt tùy chọn Đếm hành động tự động và chỉ định rằng số hành động là 200.

 • Bạn có thể thêm nhận xét của mình vào trường tương ứng.

Tôi có thể xem báo cáo ROI của quảng cáo ở đâu?

Nhấp vào CRM Analytics > Sales Intelligence > Advertising ROI để xem báo cáo.

adcosts3.png

Nếu bạn đã thêm nhiều chi phí quảng cáo cho một nguồn lưu lượng truy cập, những chi phí này sẽ được tổng hợp trong báo cáo Advertising ROI.

Bạn cũng có thể thêm chi phí quảng cáo vào báo cáo bằng cách nhấp vào nút Thêm.

adcosts4.png

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.