MariaDB – Vị trí log_file và và một số lỗi thường gặp

Word Image 99

Đối với log trên MariaDB có 4 loại là general_log, Binary_Log, slow_query_log, log_error . Chúng ta chỉ nên quan tâm đến 2 loại là:

Để bật slow_query_log bạn có thể xem chi tiết tại đây: https://wiki.tino.org/docs/bat-slow-query-log-tren-mariadb/

Để bật log_error bạn có thể thêm dòng sau vào file cấu hình my.cnf

log_error=/var/log/mariadb.err

Để kiểm tra vị trí file log_error mà MariaDB đang sử dụng ta có thể dùng lệnh sau

MariaDB [(none)]> SHOW VARIABLES LIKE 'log_error';
+---------------+----------------------+
| Variable_name | Value        |
+---------------+----------------------+
| log_error   | /var/log/mariadb.err |
+---------------+----------------------+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW VARIABLES LIKE 'slow_query_log_file';
+---------------------+---------------------------+
| Variable_name    | Value           |
+---------------------+---------------------------+
| slow_query_log_file | /var/log/slow-queries.log |
+---------------------+---------------------------+
1 row in set (0.001 sec)

 

Đối với log_error bạn có thể bật để giám sát, cũng như  điều tra sự cố trong trường hợp MariaDB gặp lỗi, còn slow_query_log bạn chỉ nên bật để tối ưu server hoặc debug các query chậm. Nếu không cần debug bạn nên tắt slow_query_log để giảm tải hệ thống vì việc lưu log sẽ tốn tài nguyên nhất định.

Exit mobile version