Lưu ý về mẫu hóa đơn

Word Image 99

Có 3 loại mẫu hóa đơn:
– KH thông thường:
▪ Mẫu Hoá đơn giá trị gia tăng (mẫu nhiều loại thuế )
▪ Mẫu Hoá đơn bán hàng
▪ Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
– KH vé máy bay
– KH khách sạn: thêm thuế như thuế TTĐB, phí dịch vụ…
Thêm mới mẫu hóa đơn cần lưu ý:
– Tên loại hóa đơn thể hiện trên mỗi tờ hóa đơn: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA
TĂNG, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG…
– Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn:
▪ Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên
(vì là HĐĐT nên số liên là 0).
▪ VD: 01GTKT0/### (### là 001 nếu sử dụng hóa đơn lần đầu, 002 nếu DN
thay đổi thông tin như tên cty, địa chỉ thì đổi mẫu).
– Ký hiệu: ##/##E
▪ ## đầu tiên là dấu hiệu phân biệt hóa đơn bằng hệ bảng chữ cái Tiếng Việt, lấy
2 chữ cái đầu của tên DN làm ký hiệu, loại trừ 2 chữ I, O để tránh nhầm lẫn
với số 0 và số 1.
▪ ## tiếp theo là lấy 2 chữ số cuối của năm.
– Logo DN có thể có hoặc không.
– Xem mẫu hóa đơn nếu địa chỉ DN dài không thể hiện hết trên HĐ thì báo cho
bên Kỹ thuật của CTY cung cấp hóa đơn để điều chỉnh.
– Số thứ tự hóa đơn: là số thứ tự theo dãy số tự nhiên trong ký hiệu hóa đơn,
gồm 7 chữ số trong một ký hiệu hóa đơn, đối với HDDT thì số HĐ sẽ tự động
nhảy theo STT.
– HĐ có đủ Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán, lưu ý vị trí các dấu câu.
– Thay đổi thông tin: tên DN, địa chỉ, SĐT -> làm biểu mẫu BT04 -> nộp trên
HTKK -> thuế không liên hệ gì thì thay đổi thông tin DN trên VDC.
– Thay đổi mẫu hóa đơn: hủy HĐ cũ, nếu HĐ cũ vẫn còn số thì bỏ hết và tạo
mẫu hóa đơn mới
– Thay đổi số tài khoản DN: gọi hỏi Chi cục Thuế nếu thêm STK thì làm mẫu
mới hay đính kèm vào mẫu cũ

Exit mobile version