Log files trên CyberPanel

Word Image 99

Tệp nhật ký chính của CyberPanel chứa lỗi liên quan đến hoạt động của CyberPanel. Nếu có lỗi xảy ra trực tiếp trong CyberPanel, tệp này cần được kiểm tra

https://<IP Address>:8090/serverstatus/cyberCPMainLogFile

Trên máy chủ, tập tin này được đặt tại

/home/cyberpanel/error-logs.txt

 

LiteSpeed Server Error Logs

Tệp này chứa nhật ký lỗi cho máy chủ web (cả OpenLiteSpeed ​​và LiteSpeed ​​Enterprise Webserver)

https://<IP Address>:8090/serverlogs/errorLogs

 

Trên máy chủ, tập tin này được đặt tại

/usr/local/lsws/logs/error.log

 

LiteSpeed Server Access Logs

Tệp này chứa nhật ký truy cập toàn cầu cho máy chủ web (cả OpenLiteSpeed ​​và LiteSpeed ​​Enterprise Webserver)

https://<IP Address>:8090/serverlogs/accessLogs

Trên máy chủ, tập tin này được đặt tại

/usr/local/lsws/logs/access.log

 

Email Logs

Tệp này chứa nhật ký email cho postfix / dovecot.

https://<IP Address>:8090/serverlogs/emaillogs

Trên máy chủ, tập tin này được đặt tại

/var/log/maillog

 

FTP Logs

Tập tin này chứa các bản ghi FTP.

https://<IP Address>:8090/serverlogs/ftplogs

Trên máy chủ, tập tin này được đặt tại

/var/log/messages

 

ModSecurity Audit Logs

Nhật ký kiểm toán ModSecurity từ LiteSpeed ​​Server. (Tệp này được điền nếu ModSecurity được bật)

https://<IP Address>:8090/serverlogs/modSecAuditLogs

Trên máy chủ, tập tin này được đặt tại

/usr/local/lsws/logs/auditmodsec.log

 

Exit mobile version