Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo – Upload Âm Thanh

Word Image 99

Bước 1 : Convert lại file âm thanh theo đúng định dạng .wav, 16bit, 8000Hz, Mono

Truy cập vào đường dẫn này để thao tác : https://audio.online-convert.com/convert-to-wav

Bước 2: Chọn tenant

Bước 3: Chọn vào menu Apps → Recordings

Bước 4: Trong bảng Recordings chọn file từ máy tính

Bước 5: Upload

Exit mobile version