Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo – Tạo user admin cho tenant

Word Image 99

Bước 1: Chọn tenant

Bước 2: Chọn vào menu Accounts → Users

Bước 3: Chọn vào icon [+] để tạo thêm user

Bước 4: Trong bảng User nhập các thông tin

Bước 5: Save User

Bước 6: Login để kiểm tra

Exit mobile version