Hướng Dẫn Tổng Đài Ảo – Lịch sử cuộc gọi – Call Detail Records

Word Image 99

“Call Detail Records là dịch vụ để xem lại lịch sử cuộc gọi của tenant.”

Bước 1: Chọn tenant

Bước 2: Chọn vào menu Apps → Call Detail Records

Bước 3: Bảng Call Detail Records bao gồm các thông tin của cuộc gọi

Extension là số nội bộ tạo cuộc gọi Outbound hoặc số nội bộ nhận được cuộc gọi Inbound

CallerName là đầu số dùng để gọi ra, hoặc số di động gọi vào

CallerNumber là đầu số dùng để gọi ra, hoặc số di động gọi vào

Destination là số di động nhận cuộc gọi Outbound hoặc số nội bộ nhận cuộc gọi Inbound

Recording để nghe lại ghi âm cuộc gọi hoặc tải về máy tính

Start là thời gian khởi tạo cuộc gọi

TTA là thời gian ringing của số di động cho đến khi nhấc máy (Time To Answer)

Duration tổng thời gian của cuộc gọi

PDD thời gian nhấn nút gọi cho đến khi có hồi âm chuông (Post Dial Delay)

MOS điểm đánh giá chất lượng cuộc gọi

Exit mobile version