[Zimbra] Hướng dẫn thêm tài liệu và các tệp trên Mail

Để có thể thêm tệp dữ liệu mà bạn muốn sử dụng và lưu trữ, bạn có thể sử dụng chức năng Drive trên Mail.

Tại chức năng này bạn có thể phân chia các thư mục riêng mà bạn cần, cũng như tải lên các dữ liệu mà bạn muốn được chia theo thư mục.

Bằng cách nhấn vào tải lên tệp tin hoặc tạo ra thư mục mới trên thanh công cụ.

Sau khi tải lên bạn có thể tải xuống dữ liệu này, bạn cũng có thể tải xuống toàn bộ một thư mục hoặc chuyển dữ liệu từ thư mục này sang thư mục khác. Mặc định khi tải một thư mục về bạn sẽ tải về với định dạng .ZIP .

Exit mobile version