[cPanel] – Hướng dẫn thay đổi thông số PHP Selector

[cPanel] - Hướng dẫn thay đổi thông số PHP Selector 4

Đăng nhập vào tài khoản cPanel của bạn :=> Truy cập Bảng điều khiển cPanel của bạn : => Select PHP Version

Tại phần này bạn có thể thêm các Extention mà mình cần :
Ví dụ như mình có thể thêm OPcache giúp tạo Cache để giảm tải cho Hosting ( Chỉ bật khi bạn không thực hiện Edit web và website đã hoạt động ổn định, nó sẽ giúp giảm tải xuống Hosting và đồng nghĩa với Hosting của bạn chịu đựng được nhiều truy cập hơn so với thông thường một chút )

=> Switch to PHP Options giúp bạn có thể tăng thông số của Hosting
Tại đây bạn có thể tăng thông số cho Hosting của mình, để có thể đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu sử dụng riêng của bạn.

Exit mobile version