[DirectAdmin] – Hướng dẫn tạo Cron Jobs trên DirectAdmin

Word Image 99

Để tạo Cron jobs trên DirectAdmin, bạn truy cập vào gói dịch vụ và click chọn “Cron Jobs”

Tại cửa sổ mới,  chọn “Create Cron Job” để bắt đầu cấu hình

Tại trang cấu hình cron jobs, chúng ta cấu hình thời gian cron hoạt động và command   muốn cron jobs hoạt động

Phần cấu hình thời gian chạy cron bạn có thể tham khảo chi tiết bảng chi tiết bên dưới hoặc có thể tạo cron bằng tool online: Tại đây

# Example of job definition:
# .---------------- minute (0 - 59)
# | .------------- hour (0 - 23)
# | | .---------- day of month (1 - 31)
# | | | .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed
37 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly
23 5 * * * root run-parts /etc/cron.daily
19 3 * * 0 root run-parts /etc/cron.weekly
23 0 6 * * root run-parts /etc/cron.monthly

 

Chú ý trong mục “Command” ta cần  ghi rõ lệnh muốn chạy, dưới đây là một số ví dụ với lệnh php, curl và wget thường dùng

Sau khi thiết lập hoàn tất, click chọn “CREATE” để lưu lại

Exit mobile version