Hướng dẫn cài đặt Ruby on Rail, Redmine lên hệ thống sử dụng Directadmin + Nginx reverse proxy

QUẢNG CÁO

Giới thiệu:

Ruby on Rails là một khung làm việc (web framework) được viết trên ngôn ngữ lập trình Ruby và được sử dụng trong việc xây dựng và phát triển các ứng dụng web.

Redmine là một công cụ quản lý vấn đề (issue) dựa trên nền tảng web, có thể áp dụng thực hiện các chức năng quản lý các loại vấn đề: nhiệm vụ, lỗi, yêu cầu hỗ trợ, … của dự án một cách cơ bản. Redmine có ưu thế trong quản lý dự án là đáp ứng sẵn sàng những nội dung được quan tâm cho các vai trò từ quản lý dự án tới các thành viên trong dự án và các cá nhân/nhóm/bộ phận liên quan khác.

DirectAdmin là một công cụ quản trị hosting, trực quan, dễ sử dụng,

Redmine là một công cụ để quản lý dự án, được viết bằng ngôn ngữ Ruby on Rails. Redmine là một ứng dụng open source nên nó miễn phí và được cung cấp bởi GNU General Public License v2 (GPL). Một số tính năng của redmine:

  • Hỗ trợ nhiều project
  • Quản lý kết nối
  • Hệ thống theo dõi tiến độ công việc
  • Quản lý tin tức, tài liệu
  • Hệ thống cảnh báo qua email
  • Hỗ trợ xác thực bằng Ldap
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
  • Hỗ trợ nhiều database

Thực Hiện

Bước 1: Cài đặt các gói cần thiết

yum install gcc-c++ patch readline readline-devel zlib zlib-devel ImageMagick ImageMagick-devel

yum install libyaml-devel libffi-devel openssl-devel make
yum install bzip2 autoconf automake libtool bison iconv-devel

Bước 2: Cài đặt Ruby on Rails

  • Cài đặt gnupg keyserver
gpg2 --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3

Trong trường hợp lệnh trên không thực hiện được, có thể thay thế bằng lệnh sau:

command curl -sSL https://rvm.io/mpapis.asc | gpg2 --import -"

Tiến hành cài đặt rvm hay còn gọi là Ruby version manager, với phần mềm này, ta có thể dễ dàng cài đặt và thay đổi các version của ruby được cài trên hệ thống, mà không cần thao tác phức tạp.

Thực hiện câu lệnh sau để cài đặt

curl -L https://get.rvm.io | bash -s stable --ruby

Mặc định hệ thống sẽ cài đặt phiên bản Ruby mới nhất.

Sau khi cài đặt xong, ta sẽ cần thiết lập môi trường cho Ruby, bằng cách sử dụng lệnh sau:

source /etc/profile.d/rvm.sh

Redmine phiên bản mới nhất (3.3) được hỗ trợ tốt nhất bởi Ruby 2.3 vì vậy, ta sẽ tiến hành chuyển phiên bản Ruby được cài đặt trên hệ thống sang phiên bản cần thiết.

Cài đặt Ruby 2.3.1

rvm install 2.3.1

Chuyển phiên bản mặc định của hệ thống sang Ruby 2.3.1

rvm use 2.3.1 --default

Kiểm tra lại thông tin

ruby --version

Bạn sẽ thấy thông tin như sau

[root@cloud9591 ~]# ruby --version
ruby 2.3.1p112 (2016-04-26 revision 54768) [x86_64-linux]

Tiến hành cài đặt Rails 4.2.3 bằng lệnh sau :

gem install rails -v 4.2.3

Trong trường hợp quá trình cài đặt thành công, hệ thống sẽ trả lại thông số trên màn hình tương tự như sau ( có thể sai khác số gems được cài đặt)

Done installing documentation for thread_safe, tzinfo, concurrent-ruby, i18n, activesupport, rails-deprecated_sanitizer, mini_portile2, nokogiri, rails-dom-testing, crass, loofah, rails-html-sanitizer, erubis, builder, actionview, rack, rack-test, actionpack, sprockets, sprockets-rails, bundler, thor, railties, globalid, activejob, mini_mime, mail, actionmailer, arel, activemodel, activerecord, rails after 413 seconds
32 gems installed

Kiểm tra lại thông tin

[root@cloud9591 ~]# rails --version
Rails 4.2.3

Cài đặt bundler bằng lệnh sau :

gem install bundler

Cài đặt passengerpassenger bằng lệnh sau :

gem install passenger

Cài đặt Apache passenger modude

passenger-install-apache2-module

Có thể sử dụng các thiết đặt mặc định của module (Enter 2 lần khi được hỏi thông số cài đặt)

Khi module được cài đặt xong, hệ thống sẽ tự động tạo ra đường dẫn tới thư viện của Passenger, bạn cần lưu các thông tin này để thêm vào file cấu hình httpd.conf sau này. Tại đây thông số được tạo ra là:

LoadModule passenger_module /usr/local/rvm/gems/ruby-2.3.1/gems/passenger-5.1.2/buildout/apache2/mod_passenger.so
<IfModule mod_passenger.c>
PassengerRoot /usr/local/rvm/gems/ruby-2.3.1/gems/passenger-5.1.2
PassengerDefaultRuby /usr/local/rvm/gems/ruby-2.3.1/wrappers/ruby
</IfModule>

Bước 3: Cài đặt Redmine

Tạo database cho redmine:

mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE redmine;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON redmine.* TO 'redmine'@'localhost' IDENTIFIED BY 'redmine';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> EXIT;

Cấu hình virtual host cho nginx:

Thêm dòng sau vào mục http của file /opt/nginx/conf/nginx.conf

include vhost/*.conf;

Tạo thư mục vhost để cấu hình virtual host.

mkdir -p /opt/nginx/conf/vhost

Trong thư mục vhost tạo file redmine.conf

server { listen 80; server_name www.redmine-test.com;
root /var/www/redmine/public; passenger_enabled on; client_max_body_size 50m; # Max attachemnt size
# redirect server error pages to the static page /50x.html # error_page 500 502 503 504 /50x.html; location = /50x.html { root html; } }

Tạo file script để bật tắt service nginx

vim /lib/systemd/system/nginx.service

Thêm vào file đoạn code sau:

[Unit] Description=The NGINX HTTP and reverse proxy server After=syslog.target network.target remote-fs.target nss-lookup.target
[Service] Type=forking PIDFile=/opt/nginx/logs/nginx.pid ExecStartPre=/opt/nginx/sbin/nginx -t ExecStart=/opt/nginx/sbin/nginx ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID ExecStop=/bin/kill -s QUIT $MAINPID PrivateTmp=true
[Install] WantedBy=multi-user.target

Khởi động nginx:

systemctl daemon-reload
systemctl start nginx

Cài đặt Redmine:

cd /var/www/
svn co https://svn.redmine.org/redmine/branches/3.4-stable redmine
cp config/configuration.yml.example config/configuration.yml
cp config/database.yml.example config/database.yml

Chỉnh sửa file database.yml

vim /opt/nginx/config/database.yml

Chỉnh sửa lại file đoạn config sau:

production: 
adapter: mysql2 
database: redmine 
host: localhost 
username: redmine 
password: "redmine" 
encoding: utf8

Hướng dẫn cài đặt Ruby on Rail, Redmine lên hệ thống sử dụng Directadmin + Nginx reverse proxy 3

Tạo thư mục để cài đặt các plugin

mkdir -p tmp tmp/pdf public/plugin_assets
chown -R nobody:nobody files log tmp public/plugin_assets
chmod -R 775 files log tmp public/plugin_assets

Cài đặt Bundle để quản lý gems:

gem install bundler
bundle install --without development test
bundle exec rake generate_secret_token

Tạo cấu trúc databse cho redmine

RAILS_ENV=production bundle exec rake db:migrate
RAILS_ENV=production bundle exec rake redmine:load_default_data

Restart lại nginx

systemctl restart nginx

Kết nối vào redmine qua trình duyệt web

Hướng dẫn cài đặt Ruby on Rail, Redmine lên hệ thống sử dụng Directadmin + Nginx reverse proxy 4

 

 

 

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

TinoHost

TinoHost

Chia sẻ một chút thông tin về bạn. Những thông tin này có thể được công khai.

Liên quan đến bài đăng

Recommended

Tài liệu nổi bật

Chưa có nội dung khả dụng
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
chất lượng dịch vụ tốt lắm...á
chất lượng dịch vụ rất tốt.
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
Tino giá tốt,chất lượng cao,dịch vụ tư vấn và hổ trợ khách hàng tận tâm.
tôi rất thích sử dụng dịch vụ tại tinohostinohost. tốc độ tải nhanh và cực kỳ rẻ
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
Dùng rất oke nha mọi người
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, mình rất hài lòng về dịch vụ của TINOHOST
Đã mua rất nhiều tên miền tại Tinohost. Chất lượng tốt
Dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo. Mình rất yên tâm khi sử dụng các dịch vụ của Tinohost.
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
tuyệt vời chăm sóc khách hàng quá tốt
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
Quá tốt - Quá xuất sắc và tuyệt
Hỗ trợ nhiệt tình. dịch vụ chất lượng
Đội ngũ support rất nhiệt tình.
Sử dụng dịch vụ của bạn Tinohost 2 3 năm nay chưa khi nào phải thất vọng.
dịch vụ hỗ trợ rất nhanh, tốc độ hosting tốt
Hộ trợ tốt, nhanh. Tuyệt vời 🥰
tuyệt vời, dịch vụ cực tốt và hỗ trợ siêu nhanh
Làm việc nhanh chóng, giá thành hợp lí.
Chất lượng phục vụ tốt, hỗ trợ khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Hosting rẻ và nhanh thích hợp cho học sinh sinh viên như mình
dịch vu tốt ! Sẽ sử dụng thưởng xuyên !
Mỗi lần cần gì, nhắn Tino là được hỗ trợ ngay. Nên một đứa không biết gì về web như mình cũng tạo được blog. Cơ bản mình chỉ lo viết, mọi thứ có anh IT của Tino lo hết.
Nhìn chung thì Tino xứng đáng là một trong những nhà cung cấp host giá rẻ #1 tại VN. Bên này support khá nhanh và nhiệt tình nên quá trình sử dụng diễn ra tương đối trơn tru.
Chất lượng quá ok so với mức giá. Các SME có thể tham khảo để dựng web nhé.
uy tín chất lượng chuẩn cho 5 sao
Dịch vụ nhanh chóng thanh toán tiện lợi
Dịch vụ nhanh chóng, giá cả hợp lý
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Dịch vụ tốt, giá cả hợp lý👍
Rất hay, rất tốt, rất hữu ích
Hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
dịch vụ tốt, thanh toán nhanh chống
Hài lòng dịch vụ của tinohost
Sau khi sử dụng dịch vụ của TinoHost. Mình thấy website load nhanh hơn hẳn so với sử dụng ở nhà cung cấp cũ. Giá cả do mình đc mua với giá sale 99% của TinoHost nên rất là rẻ. Gói mình mua là gòi Hosting Bussiness 20GB. Thông số cấu hình cao nên web load khá mượt
Chúc TinoHost phát triển!
domain rẻ, có nhiều gói hữu ích thích hợp cho sinh viên
Dịch vụ trãi nghiệm tốt, cho 5 sao
Dịch vụ tốt . Support nhiệt tình
dịch vụ rất tốt
Nhân viên support nhanh, hỗ trợ nhiệt tình, giao dịch tự động nên khá tiện
đã mua tên miền và hosting bên Tino, sẽ trải nghiệm lâu dài
Đã dùng nhiều dịch vụ tại Tinohost, chất lượng tốt, rất hài lòng ...😀
Các bạn hỗ trợ làm việc nhiệt tình và chuyên nghiệp!
Sự dụng rất hài lòng với các dịch vụ của tinohost
Dịch vụ tốt, uy tín chất lượng
Tino dịch vụ quá tuyệt vời
Dịch vụ tốt hỗ trợ support nhanh
dịch vụ rất tốt rất tuyệt vời
Mình thấy Tinohost có giao diện thân thiện, dễ đăng ký sử dụng cho người mới tập tành làm web như mình. Hosting hỗ trợ có nhiều lựa chọn về dung lượng và giá cả! Thanh toán qua momo thuận tiện. Recommended!
wed quá ok làm việc nhanh ngọn
Dịch vụ tốt. Khá hài lòng vì support nhiệt tình
Dịch vụ quá tuyệt vời danh cho các bạn
đội sp của Tino rất nhiệt tình và nhanh chóng
Xin cảm ơn đội ngủ kỹ thuật. Các bạn rất chuyên nghiệp và thân thiện. Tôi sẽ giới thiệu các bạn cho bạn bè của mình.
Dịch vụ hỗ trợ tốt, ổn định, thanh toán dễ dàng.
Mình từng dùng VPS bên Vietel IDC, hay gặp lỗi vặt và bảo trì liên tục. Nhưng Tino thì rất ok
Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng
hosting ngon, giá luôn rẻ, tôi làm code nhưng rất thích sài host tino
Dịch vụ tốt, hỗ trợ nhiệt tình
Tino cung cấp host rất chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Tino 🥰.
Rất tuyệt vời🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Xét về tầm giá thì TinoHost rất đáng để mua và sử dụng lâu dài.
tuyệt vời quá đi,tuyệt vời quá đi
Tốc độ ổn định, tư vấn nhiệt tình
mới tham gia, mong mọi người hỗ trợ thêm
Giao dịch nhanh,support nhanh và tận tình,chuyển miền nhanh,Hosting Ok
tinohost
một truong những nơi bán hosting rẻ, chất lượng dành cho anh em nào cần để làm web
mua tại : tinohost.com
Tư vấn tận tình và nhanh gọn mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình đã mua 2 tên miền + hosting của Tino Host . quả nhiên hiệu quả SEO cải thiện đáng kể và chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí của Tino Host cũng ko kém phần quang trọng cho việc SEO website của mình
Tino host là một trong nhà cung cấp tốt nhất mình từng sử dụng. Với ưu đãi khuyến mại nhiều, giá thành rẻ kèm theo đó là sự support tuyệt vời của các admin. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Tinohost sẽ là câu trả lời tốt nhất.
dịch vụ tốt, đội ngũ support nhiệt tình, cảm ơn #tinohost
Uy tín, chất lượng, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình
mua 2 domain tại tinohost dùng rất chất lượng
Đã mua 02 domain và hosting tại TinoHost, hài lòng cách tư vấn và chăm sóc khách hàng của TinoHost :)
Giá rẻ cấu hình mạnh, black friday là sự bùng nổ của Tino
Hay web bán tài nguyên rất ngon
dịch vụ tốt, mua luôn host chất lượng cao của công ty nhân dịp blackfriday, cảm ơn #tinohost
Dịch vụ rất tốt, nhân viên tận tình.
Hỗ trợ nhiệt tình nhất trong các nhà cung cấp mih từng dùng. Không những server mạnh, ưu đãi có 1 không 2 mà còn nhiều plugin pro bản quyền đính kèm nữa. Quyết định gắn bó "Lifetime" với tino 😁
Dịch vụ tốt hỗ trợ nhanh chóng
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Dịch vụ tốt, support nhiệt tình
tinohost tuyệt vời giá cả hợp lý
domain mua rất rẻ :))))
tốt, chất lượng, hostingok
Hosting tốt, giá cả cạnh tranh
Tuyệt vời , Hosting quá ổn
Chất lượng lắm ạ. Domain mua rẻ nhất thị trường
Dịch vụ tốt và chất lượng
Chất lượng lắm ạ. Domain mua rẻ nhất thị trường
Tino Host dùng quá ngon đi !💥💥💥💥💥
Tôi đã mua domain và hosting của các nhà cung cấp khác rồi, nhưng thực sự thấy không tốt bằng Tino, ngoài ra còn hỗ trợ rất tốt. Cảm ơn tino nhiều!
giả hợp lý, xài ổn nha UwU <3
đội ngũ support nhiệt tình
Next Reviews

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.