Hướng dẫn cài đặt OPcache trên Direct Admin

Word Image 99

PHP OPcache là gì ? – Có thể hiểu đơn giản nhất “OPcache” là dạng cache nội dụn Precompile code php trên bộ nhớ chia sẻ, trước khi chuyển sang mã máy để thực thi chương trình. Điều này giúp việc đọc code PHP được giảm đi từ ổ cứng và compile mỗi lần có truy cập vào website và tệp mã nguồn được thực thi. Hoạt động của OPCache giúp cho hoạt động thực thi mã nguồn PHP nhanh hơn nhiều khi có nhiều kết nối đồng thời vào website, giúp giảm tải cho CPU tốt hơn và hiệu năng sử dụng sẽ cao hơn.

Lưu ý : Bạn có thể cài OPcache module cho PHP thông qua Custombuild 2.0, có thể theo dõi hướng dẫn sau :

Hướng dẫn nâng cấp lên Custombuild 2.0 trong DirectAdmin

DirectAdmin đi kèm với một công cụ được xây dựng sẵn có tên là CustomBuild, cho phép bạn cài đặt, gỡ bỏ hoặc biên dịch lại các chương trình. Gần đây, đã có một sửa đổi của CustomBuild (thường được viết tắt là CB) để phiên bản 2.0. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ thấy cách nâng cấp cài đặt CustomBuild 1.1 hoặc 1.2 lên 2.0.

Bước 1: Cài đặt lại các gói hỗ trợ

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof db4-devel psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs

Bước 2: Cập nhật CustomBuild

cd /usr/local/directadmin
mv custombuild custombuild_1.x
wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz
tar xvzf custombuild.tar.gz
cd custombuild
./build

Bước 3: Thay đổi các tùy chọn

Sau khi thực hiện ./build, tệp cấu hình tùy chọn mới đã được tạo. Mở tập tin này và thực hiện các thay đổi cần thiết.

Sau khi xác nhận thay đổi của bạn là chính xác, cài đặt phần mềm theo cấu hình CustomBuild:

./build all d
./build rewrite_confs

1 : Cài đặt compile module OPCache cho PHP

` Kiểm tra phiên bản của Custombuild hiện tại mà bạn đang sử dụng trên Direct Admin. Nếu hiển thị phiên bản PHP thì bạn có thể tiếp tục.

[root@sv ~]# cd /usr/local/directadmin/custombuild
[root@sv custombuild]# ./build version
2.0.0 (rev: 2168)

Thay đổi giá trị cài đặt OPcache sang YES

[root@sv custombuild]# cd /usr/local/directadmin/custombuild
[root@sv custombuild]# ./build set opcache yes
Changed opcache option from no to yes
[root@sv custombuild]#

Compile OPache module bằng Custombuild 2.0

[root@sv custombuild]# ./build opcache
opCache is now installed for PHP 7.2.

2 : Kiểm tra module OPcache

Bạn có thể kiểm tra bằng lệnh sau, nếu có phần Zend OPcache vxxx là bạn đã cài thành công.

[root@sv custombuild]# php -v
PHP Warning:  Module 'memcached' already loaded in Unknown on line 0
PHP 7.2.20 (cli) (built: Jul 15 2019 14:38:57) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.2.20, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
[root@sv custombuild]#

Hoặc nếu bạn muốn check thông tin qua Domain đã gắn vào VPS, bạn cũng có thể tạo tệp Code PHP phpinfo() rồi truy cập qua tên miền để kiểm tra, ví dụ  như mình có user Admin với tên miền beeboobee.com thì mình sẽ làm như này.

# cd /home/admin/domains/beeboobee.com/public_html
# vi phpinfo.php
<?php
phpinfo();
?>

Lưu lại và truy cập https://beeboobee.com/phpinfo.php để xem thông tin OPcache có thông tin cài đặt chưa. Như vậy là hoàn tất.

 

Exit mobile version