Hướng dẫn cài đặt / gia hạn SSL let’s encrypt trên Zimbra 8.8 FOSS

Word Image 99

Let’s Encrypt là một Cơ quan cấp chứng chỉ SSL: Miễn phí, tự động và dễ dàng. Nó có thể là một tùy chọn để bảo vệ Máy chủ Zimbra bằng chứng chỉ SSL hợp lệ. tuy nhiên, xin lưu ý rằng hiện tại là bản Beta. Một số công cụ không thể hoạt động hoặc có vấn đề, vì vậy hãy tự chịu rủi ro khi sử dụng nó.

Chú ý: hướng đẫn này thực hiện trên CentOS 7 và Zimbra 8.8 FOSS

Để cài đặt  SSL let’s encrypt (có thể áp dụng khi gia hạn)  bạn có thể tham khảo các bước sau:

Tắt các dịch vụ  sử dụng ssl hoặc nginx  ở cấp độ zimbra

# đăng nhập user zimbra
su zimbra
# tắt các dịch vụ cần thiết
zmproxyctl stop
zmmailboxdctl stop
# thoát khỏi user zimbra để trở về root
exit

Cài đặt letsencrypt plugin

# di chuyển đến home root
cd /root
@ cài đặt letsencrypt
git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt

Cấp chứng chỉ SSL cho zimbra

# di chuyển vào trong  thư mục letsencrypt
cd letsencrypt
# cấp phát ssl với hostname 
./letsencrypt-auto certonly --standalone

Sai khi cấp phát hoàn tất letsencrypt sẽ cung cấp thông tin đường dẫn các file  chúng chỉ ssl tại : /etc/letsencrypt/live/$domain

Tuy nhiên bạn cần thêm CA của zimbra vào cuối file chain.pem domain vừa được cấp,  nội dung bạn có thể lấy tại đây: https://letsencrypt.org/certs/trustid-x3-root.pem.txt

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDSjCCAjKgAwIBAgIQRK+wgNajJ7qJMDmGLvhAazANBgkqhkiG9w0BAQUFADA/
MSQwIgYDVQQKExtEaWdpdGFsIFNpZ25hdHVyZSBUcnVzdCBDby4xFzAVBgNVBAMT
DkRTVCBSb290IENBIFgzMB4XDTAwMDkzMDIxMTIxOVoXDTIxMDkzMDE0MDExNVow
PzEkMCIGA1UEChMbRGlnaXRhbCBTaWduYXR1cmUgVHJ1c3QgQ28uMRcwFQYDVQQD
Ew5EU1QgUm9vdCBDQSBYMzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB
AN+v6ZdQCINXtMxiZfaQguzH0yxrMMpb7NnDfcdAwRgUi+DoM3ZJKuM/IUmTrE4O
rz5Iy2Xu/NMhD2XSKtkyj4zl93ewEnu1lcCJo6m67XMuegwGMoOifooUMM0RoOEq
OLl5CjH9UL2AZd+3UWODyOKIYepLYYHsUmu5ouJLGiifSKOeDNoJjj4XLh7dIN9b
xiqKqy69cK3FCxolkHRyxXtqqzTWMIn/5WgTe1QLyNau7Fqckh49ZLOMxt+/yUFw
7BZy1SbsOFU5Q9D8/RhcQPGX69Wam40dutolucbY38EVAjqr2m7xPi71XAicPNaD
aeQQmxkqtilX4+U9m5/wAl0CAwEAAaNCMEAwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAOBgNV
HQ8BAf8EBAMCAQYwHQYDVR0OBBYEFMSnsaR7LHH62+FLkHX/xBVghYkQMA0GCSqG
SIb3DQEBBQUAA4IBAQCjGiybFwBcqR7uKGY3Or+Dxz9LwwmglSBd49lZRNI+DT69
ikugdB/OEIKcdBodfpga3csTS7MgROSR6cz8faXbauX+5v3gTt23ADq1cEmv8uXr
AvHRAosZy5Q6XkjEGB5YGV8eAlrwDPGxrancWYaLbumR9YbK+rlmM6pZW87ipxZz
R8srzJmwN0jP41ZL9c8PDHIyh8bwRLtTcm1D9SZImlJnt1ir/md2cXjbDaJWFBM5
JDGFoqgCWjBH4d1QB7wCCZAA62RjYJsWvIjJEubSfZGL+T0yjWW06XyxV3bqxbYo
Ob8VZRzI9neWagqNdwvYkQsEjgfbKbYK7p2CNTUQ
-----END CERTIFICATE-----

Bước tiếp theo, ta sẽ xác minh chứng chỉ ssl vừa đăng ký với zimbra

# tạo  thư mục chứ chứng chỉ
mkdir /opt/zimbra/ssl/letsencrypt
# copy các  chứng chỉ ssl từ letsencrypt đã cấp phát trước đó vào thư mục mới trên zimbra
cp /etc/letsencrypt/live/$domain/* /opt/zimbra/ssl/letsencrypt/
# phân quyền lại cho phép zimbra sở hữu các file  chứng chỉ
chown zimbra:zimbra /opt/zimbra/ssl/letsencrypt/*

Triển khai chứng chỉ SSL Let’s Encrypt mới lên zimbra

# truy cập zimbra user
su zimbra
# di chuyển đến thư mục letsencrypt đã tạo trước đó
cd /opt/zimbra/ssl/letsencrypt
# verifycrt các file chứng chỉ ssl
/opt/zimbra/bin/zmcertmgr verifycrt comm privkey.pem cert.pem chain.pem
# backup thư mục ssl của zimbar
cp -a /opt/zimbra/ssl/zimbra /opt/zimbra/ssl/zimbra.$(date "+%Y%m%d")
# copy private key tới đường dẫn Zimbra SSL commercial
cp /opt/zimbra/ssl/letsencrypt/privkey.pem /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/commercial.key
# Deploy SSL
/opt/zimbra/bin/zmcertmgr verifycrt comm privkey.pem cert.pem chain.pem 
# restart các dịch vụ của zimbra
zmcontrol restart

 

Exit mobile version