[Drive] Lịch sử sửa đổi File

Lịch sử sửa đổi tệp chỉ có sẵn cho người đăng ký gói CRM +, Project +, Standard Professional . Khoảng thời gian để lưu trữ phiên bản tệp không sử dụng tùy thuộc vào gói của bạn. Đọc thêm tại đây – Định giá trên đám mây.

Khi bạn làm việc với tệp, điều quan trọng là phải biết ai đã sửa đổi tệp, khi nào và những sửa đổi nào đã được thực hiện. Bạn có thể nhận được tất cả những điều đó với tùy chọn Lịch sử sửa đổi.

Bạn có thể truy cập tệp Lịch sử sửa đổi ngay từ trình đơn tệp:

Phần lịch sử sửa đổi sẽ hiển thị:

Một trong những tùy chọn quan trọng nhất là bạn có thể Khôi phục phiên bản trước của tệp:

Mới các phiên bản được ghi tự động mỗi khi bạn chỉnh sửa tệp trên đám mây. Nếu bạn đã thực hiện các sửa đổi bên ngoài Bitrix24, cần thêm phiên bản tệp mới, hãy chuyển đến phần Chi tiết và sử dụng tùy chọn Tải lên phiên bản mới.

Exit mobile version