Cronjob trên CyberPanel

Để đến trang quản lý Cron Job chúng ta cần đi đến trang quản lý website:

Main > Trang Web> Danh sách trang web >> manage

Sau đó chọn mục Cronjob và bạn đã có thể cấu hình

 

Bạn chọn domain mốn cron hoạt động sau đó thiết tập thời gian để  cronjob chạy

Exit mobile version