[CRM] Thay đổi cài đặt CRM (Transfer CRM settings)

Word Image 99

Thay đổi cài đặt CRM (Transfer CRM settings)

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần sao chép cài đặt CRM của mình và nhập các cài đặt này vào Tài khoản Bitrix24 khác.

Ví dụ: công ty của bạn có một số khu vực các văn phòng. Tất cả các văn phòng này đều sử dụng Bitrix24 CRM. Bạn chỉ có thể định cấu hình Bitrix24 CRM một lần và nhập cài đặt của nó vào CRM của các văn phòng khác.

Khi nhập Bitrix24 CRM đã định cấu hình vào tài khoản Bitrix24, các thông số sau sẽ bị xóa trong CRM của tài khoản này và sẽ được thay thế bằng các trường được nhập:

Quá trình nhập sẽ xóa các khách hàng tiềm năng và thỏa thuận hiện có. Đảm bảo xuất những dữ liệu này trước khi bắt đầu quá trình nhập.

Để chuyển cài đặt CRM, hãy mở CRM bạn muốn chuyển > nhấp vào nút Định cấu hình ở giai đoạn đầu của chế độ xem Kanban hoặc nhấp vào nút bánh răng > Giá trị đặt trước của giải pháp .

Nhấp vào Xuất và tải xuống tệp đã xuất.

Sau đó, mở Bitrix24 CRM khác > nhấp vào nút bánh răng cưa > Nhập > Tiếp tục > tải lên tệp đã xuất.

Bạn sẽ thấy thông báo khi cài đặt CRM được nhập thành công và bạn có thể bắt đầu làm việc với Bitrix24 CRM đã được định cấu hình.

Exit mobile version