[CRM] Di chuyển giao dịch giữa các đường ống quy trình

Word Image 99

Di chuyển thỏa thuận giữa các đường ống quy trình

Sau khi thỏa thuận được tạo và được kết nối với một quy trình cụ thể, nó cũng có thể được di chuyển sang một quy trình khác trong danh sách thỏa thuận.

Đây là cách bạn có thể di chuyển thỏa thuận giữa các quy trình:

Exit mobile version