[CRM] Chế độ CRM (đơn giản và cổ điển)

Word Image 99

Chế độ CRM (đơn giản và cổ điển)

Có hai cách để làm việc với Bitrix24 CRM – CRM đơn giản (không có khách hàng tiềm năng) và CRM cổ điển (có khách hàng tiềm năng).

Chế độ CRM cổ điển

Nếu bạn đang sử dụng chế độ này, tất cả khách hàng tiềm năng (leads) sẽ được thêm vào Bitrix24 CRM dưới dạng khách hàng tiềm năng.

Khách hàng tiềm năng là một đối tượng CRM chứa thông tin ( số điện thoại, email, trang web) của một người hoặc công ty có tiềm năng trở thành khách hàng – nghĩa là để hoàn thành một thỏa thuận. Đọc thêm trong bài viết – Cách làm việc với khách hàng tiềm năng .

Làm cách nào để có được khách hàng tiềm năng mới? Bitrix24 cung cấp cho bạn nhiều công cụ – kênh mở, điện thoại, biểu mẫu web CRM, v.v.

Sau khi thêm khách hàng tiềm năng, bạn tiếp tục thỏa thuận với khách hàng tiềm năng và sau đó chuyển đổi khách hàng tiềm năng này thành địa chỉ liên hệ.

Quá trình này được gọi là “Chuyển đổi khách hàng tiềm năng”. Bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành địa chỉ liên hệ, công ty hoặc thỏa thuận.

Đọc thêm về chuyển đổi khách hàng tiềm năng trong bài viết – Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (tạo hồ sơ CRM mới) .

Sau đó, bạn tiếp tục làm việc với khách hàng và ngày càng nhận được nhiều thông tin hơn về khách hàng của mình.

Khách hàng trong Bitrix24 CRM được đại diện bởi Công ty Danh sách liên hệ .

Khách hàng tiềm năng cũng có thể được chuyển đổi thành thỏa thuận.

Đọc thêm về thỏa thuận trong bài viết – Thêm thỏa thuận mới .

Chế độ CRM đơn giản

Làm việc trong chế độ CRM cổ điển đòi hỏi nhiều tài nguyên và thời gian. Đối với các công ty nhỏ, chúng tôi đã tạo ra chế độ CRM đơn giản không có khách hàng tiềm năng.

Trong chế độ CRM đơn giản, tất cả các email, cuộc gọi, yêu cầu và cuộc trò chuyện đến ngay lập tức trở thành thỏa thuận và/hoặc liên hệ.

Đọc thêm về cách chuyển đổi chế độ CRM trong bài viết – Chuyển chế độ CRM .

Exit mobile version