[CRM] Các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa CRM mới

Word Image 99

Có một số quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa mới đã được thêm vào Bitrix24 CRM.

Quy tắc tự động hóa

Trình kích hoạt

Trình kích hoạt là các hành động phía máy khách sẽ đưa quá trình xử lý trạng thái vào hoạt động. Khi trình kích hoạt bắt đầu, bản ghi CRM sẽ được đưa đến trạng thái bắt buộc, từ đó sẽ kích hoạt các quy tắc tự động hóa thích hợp.

Exit mobile version