[cPanel] – Ngăn chặn các liên kết đến các tệp Hotlink Protection

Word Image 99

Bảo vệ liên kết nóng ngăn các trang web khác liên kết trực tiếp đến các tệp (như được chỉ định bên dưới) trên trang web của bạn. Các trang web khác sẽ vẫn có thể liên kết với bất kỳ loại tệp nào mà bạn không chỉ định bên dưới (ví dụ: các tệp html). Một ví dụ về liên kết nóng sẽ sử dụng thẻ <img> để hiển thị hình ảnh từ trang web của bạn từ một nơi khác trên mạng. Kết quả cuối cùng là trang web kia đang đánh cắp băng thông của bạn. Liệt kê tất cả các trang web dưới đây mà bạn muốn cho phép liên kết trực tiếp.

Bằng cách nhấn Enable để bật tính năng này, xóa các dòng đường dẫn nếu bạn không muốn các đường dẫn đó được áp dụng tính năng trên.

Nếu bạn muốn vẫn có thể xem được các hình ảnh hoặc tệp thông tin của mình bằng cách truy cập thông qua đường dẫn trên trình duyệt có thể tích chọn : Allow direct requests (for example, when you enter the URL of an image in a browser).

Exit mobile version