Chuyển server sử dụng easyengine V3 sang Wordops

Word Image 99

Đầu tiên bạn cài đặt WordOps :

wget -qO wo wops.cc && sudo bash wo

Note: Trước khi hệ thống cài đặt WordOps cho bạn, thì script sẽ backup toàn bộ cấu hình của EasyEngine tới thư mục : /var/lib/wo-backup

Các Bước cài đặt

Sau khi cài đặt WordOPs, nếu tất cả các website chạy ổn định, bạn có thể bắt đầu sử dụng WordOps giống như là EasyEngine. Đối với các website tạo trước đó với EasyEngine, bạn sẽ cần phải thay đổi một số thiết lập Từ EasyEngine  nhằm sử dụng thiết lập mới từ WordOPs. Bạn có thể thực hiện bằng cách sử dụng lệnh :

wo site update

Hoặc chỉnh sửa thủ công từng website bằng lệnh :

wo site edit

Lưu ý : Nếu một số website vẫn chạy với php 5.6 hay 7.0 không tương thích với các phiên bản php mới. Bạn không nên thay đổi cấu hình của Vhost, WordOps mặc định chạy với phiên bản php nhỏ nhất là 7.2. Ngoài ra thì website nếu trước đó chạy với w3tc thì bạn sẽ phải sử dụng một tuỳ chọn cache khác với WordOps.

Ví dụ:

# Kích hoạt PHP 7.3 và cập nhật cấu hình. 
wo site update site.tld --php73
# Tắt  PHP 7.3 sử dụng PHP 7.2 (optional)
wo site update site.tld --php72

Một số file đường dẫn cập nhật từ EasyEngine sang WordOps.

File cấu hình  Đường dẫn mới
common/locations.conf common/locations-wo.conf
common/locations-php7.conf common/locations-wo.conf
common/php.conf common/php72.conf
common/php7.conf common/php72.conf

Xoá phiên bản php trước đó.

Nếu bạn không cần php 5.6 hay 7.0 nữa, bạn có thể dễ dàng xoá bằng lệnh sau :

# php5.6
apt-get -y autoremove php5.6-fpm php5.6-common --purge

# php7.0
apt-get -y autoremove php7.0-fpm php7.0-common --purge

Upgrading MariaDB to 10.3

Trước tiên bạn cần phải backup mysql databse. Bạn có thể dễ dàng backup bằng bash script sau :

wget https://git.io/JeGSb -O mysqldump.sh
chmod +x mysqldump.sh

Chạy lệnh sau để backup dữ liệu.

./mysqldump.sh --full

Toàn bộ dữ liệu mysql database của bạn sẽ được backup, nén và lưu trữ tại /var/www/mysqldump

Nâng cấp MariaDB 10.3

Đầu tiên, bạn cần xoá MariaDB-server đang cài đặt trên VPS, bạn sử dụng lệnh sau:

sudo apt-get autoremove mariadb-server -y

Sau đó bạn có thể cài đặt lại phiên bản mới nhất của MariaDB-server với WordOps.

wo stack install --mysql

Và cuối cùng bạn hãy chắc chắn rằng mọi nâng cấp cấu trúc bảng cơ sở dữ liệu đều được áp dụng:

wo stack upgrade --mysql

Chúc các bạn thành công.

Exit mobile version