Chỉnh sửa các thông số PHP trên CyberPanel

Nếu muốn chỉnh sửa cấu hình PHP của một phiên bản nào đó, chúng ta có thể đi đến phần Máy chủ> PHP > Chỉnh sửa PHP Configs.

Tại  đây có 2 chế để chỉnh sửa:

Cơ bản:

Nâng cao:

Exit mobile version