Cách lập email trên Directadmin

Word Image 99

Cách lập email trên Directadmin

Hướng dẫn tạo email host direct admin, hướng dẫn lập email direct admin. Các Bạn làm theo các bước sau:

Hướng dẫn tạo email host direct admin, hướng dẫn lập email direct admin
Các Bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào host chọn email account

 

Bước 2: chọn creat mail account

 

Bước 3: Điền tên email, pass mà bạn muốn tạo sau khi điền đầy đủ thông tin bạn chọn creat để hoàn tất.

 

sau khi tạo thành công sẽ có dạng:

Exit mobile version