Backup và Restore database trên MariaDB

Word Image 99

Trong bài viết này sẽ giới đến các bạn Backuptool của MariaDB là msqldump: mysqldump thực hiện sao lưu logic. Đó là cách linh hoạt nhất để thực hiện sao lưu và khôi phục, và là một lựa chọn tốt khi kích thước dữ liệu tương đối nhỏ.

Backup

Để thực hiện backup 1 database  mong muốn, bạn thực hiện lệnh sau

mysqldump -u database_user -p database_name > database.sql

Thực hiện backup toàn bộ database đang có trên MariaDB

mysqldump -u root -p -–all-databases > alldb.sql

 

Restore

Để thực hiện restore bạn chạy lệnh sau

mysql -u database_user -p < backup_file.sql

 

Exit mobile version