fbpx

[Workflows] Action: Xử lý tài liệu

QUẢNG CÁO

Tạo mục danh sách

Hành động tạo một mục mới của danh sách được chỉ định.

Các thông số hành động

Loại thực thể – chọn danh sách mà một mục mới sẽ được thêm vào. Sau khi chọn một danh sách, bạn sẽ cần hoàn thành các trường cần thiết.

Xóa phần tử

Hành động xóa phần tử đã bắt đầu quy trình làm việc.

Chỉnh sửa danh sách item

Hành động này sẽ chỉnh sửa mục đã chọn của danh sách đã chọn.

Khóa phần tử

Hành động này cho phép bạn khóa tài liệu chống lại các tác vụ của các dòng công việc khác.

Tài liệu bị khóa đối với các hành động của quy trình công việc khác chứ không phải của người dùng. Một người dùng khác có quyền chỉnh sửa sẽ có thể chỉnh sửa tài liệu.

Đừng quên mở khóa tài liệu sau khi hoàn thành tất cả các thao tác cần thiết bằng hành động tương ứng.

Một khả năng việc khóa tùy thuộc vào loại tài liệu.

Mở khóa phần tử

Hành động này mở khóa tài liệu cho các quy trình công việc khác.

Sửa đổi phần tử

hành động thay đổi trường phần tử

Tham số hành động

Chọn trường phần tử mà bạn muốn sửa đổi và nhập giá trị mới. Để sửa đổi một số trường, hãy nhấp vào Thêm điều kiện (Add Condition).

Nhấp vào Thêm trường (Add Field) để thêm trường mới vào tài liệu.

Mới Phần tử

Hành động tạo ra một phần tử mới.

Các thông số hành động có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tài liệu.

Phần tử xuất bản (Bitrix24 On-Premise)

Hành động này xuất bản tài liệu và thay đổi trạng thái của tài liệu thành “đã xuất bản”.

Thu hồi phần tử (Bitrix24 On-Premise)

Hành động ngược lại với phần tử Xuất bản.

Đọc mục danh sách

Hành động lấy các trường phần tử từ mục danh sách.

Chạy dòng công việc

Hành động này cho phép chạy một mẫu dòng công việc khác .

Tham số hành động

ID phần tử – cho biết phần tử mà quy trình công việc sẽ được áp dụng.

Hãy tính đến nếu quy trình làm việc được áp dụng cho các phần tử CRM, cú pháp sẽ khác:

  • quy trình làm việc cho Công ty CRM: & nbsp; COMPANY _ {= Document: ID } – sẽ chạy dòng công việc cho công ty, LEAD _ {= Document: LEAD_ID} – sẽ chạy dòng công việc cho khách hàng tiềm năng được kết nối.
  • quy trình làm việc cho Liên hệ CRM: CONTACT _ {= Document: ID} – sẽ chạy quy trình công việc cho liên hệ, LEAD _ {= Document : LEAD_ID} – sẽ chạy quy trình làm việc cho khách hàng tiềm năng được kết nối.
  • quy trình làm việc cho Giao dịch CRM: DEAL _ {= Document: ID} – sẽ chạy dòng công việc cho liên hệ, LEAD _ {= Document: LEAD_ID} – sẽ chạy dòng công việc cho khách hàng tiềm năng được kết nối, CONTACT _ {= Document: CONTACT_ID} – sẽ chạy quy trình công việc cho liên hệ được kết nối, COMPANY _ {= Document: COMPANY_ID} – sẽ chạy quy trình làm việc cho công ty được kết nối.
  • quy trình làm việc cho Khách hàng tiềm năng CRM: LEAD _ {= Document: ID} – sẽ chạy quy trình làm việc cho khách hàng tiềm năng được kết nối.

Thực thể (Entity) – chọn thực thể sẽ khởi chạy quy trình làm việc.

Loại phần tử

Mẫu (Template) – mẫu quy trình làm việc.

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.