[Workflows] Action: CRM

Word Image 99

Tạo công ty mới

Hành động tạo một công ty mới.

Bạn có thể tìm thấy mô tả về các trường biểu mẫu công ty mới trong article – Thêm công ty mới vào CRM .

Tạo địa chỉ liên hệ mới

Hành động tạo một liên hệ mới.

Bạn có thể tìm thấy mô tả về các trường biểu mẫu liên hệ mới trong bài viết – Thêm địa chỉ liên hệ mới .

Thay đổi người chịu trách nhiệm

Hành động thay đổi người chịu trách nhiệm về yếu tố CRM.

Tạo bằng nguồn

Hành động tạo ra một thực thể mới bằng cách sử dụng khách hàng tiềm năng làm nguồn.

Tham số hành động

Tạo bằng cách sử dụng nguồn (Create using source) – chọn loại mới thực thể.

Quy trình giao dịch (Deal pipeline) – chọn quy trình giao dịch nếu bạn đã chọn loại “giao dịch” của thực thể mới.

Không đóng hoạt động sau khi chuyển đổi (Don’t close activity after conversion) – nếu tùy chọn được bật, r Các hoạt động sôi nổi sẽ không bị đóng sau khi một thực thể mới đã được tạo.

Nhận dữ liệu CRM

Hành động tìm nạp các giá trị của các trường thực thể CRM được chỉ định, tùy thuộc vào loại thực thể.

Thông số hành động

ID đối tượng (Entity ID) – ID của đối tượng CRM.

Loại đối tượng (Entity type) – chọn loại thực thể bạn muốn tìm nạp các giá trị trường ( Liên hệ (Contact), Công ty (Company), Khách hàng tiềm năng (Lead), Thỏa thuận (Deal)).

Chọn trường (Select fields) – chọn trường bạn muốn để tìm nạp các giá trị của.

Phiên bản in (Print version) – bật tùy chọn này để nhận các giá trị ở dạng dễ hiểu và có thể in được.

Hoạt động

Hành động tạo và chỉ định một hoạt động mới cho người chịu trách nhiệm về thực thể CRM.

Các thông số hành động

Chủ đề (Subject) – tiêu đề của một hoạt động mới.

Mô tả (Description) – thông tin chi tiết về hoạt động.

Người có trách nhiệm (Responsible person) – chọn một người dùng sẽ là người phản hồi thực hiện cho hoạt động.

Quan trọng (Important) – hoạt động sẽ được đánh dấu là “Quan trọng” nếu tùy chọn này được bật.

Tự động hoàn thành hoạt động khi trạng thái được cập nhật (Auto complete activity when status is updated) – bật tùy chọn này để tự động hoàn thành hoạt động khi trạng thái khách hàng tiềm năng/giao dịch được cập nhật.

Đang chờ trạng thái khách hàng tiềm năng

Hành động tạm dừng quy trình công việc cho đến khi được chỉ định đạt trạng thái khách hàng tiềm năng.

Thông số hành động

ID khách hàng tiềm năng (Lead ID) – số nhận dạng của khách hàng tiềm năng.

Trạng thái (Status) – chọn một hoặc nhiều trạng thái để chờ. Quy trình làm việc sẽ đợi cho đến khi khách hàng tiềm năng chuyển sang trạng thái đã chọn hoặc trạng thái cuối cùng.

Gửi SMS

Hành động gửi SMS đến khách hàng.

Các thông số hành động

Nội dung tin nhắn (Message text – chỉ định nội dung tin nhắn sẽ được gửi đến khách hàng.

Nhà cung cấp (Provider) – chọn nhà cung cấp SMS sẽ được sử dụng để gửi tin nhắn SMS. Các nhà cung cấp có thể được kết nối với Bitrix24 của bạn thông qua các ứng dụng Marketplace.

Loại người nhận (Recipient type) – chọn loại người nhận (nhân viên hoặc khách hàng).

Quảng cáo Google AdWords

Hành động thêm địa chỉ email và số điện thoại vào đối tượng mục tiêu của Google AdWords.

Quảng cáo trên Facebook

Hành động thêm địa chỉ email và số điện thoại vào đối tượng mục tiêu của Facebook.

Gửi email

Hành động gửi email đến khách hàng.

Các thông số hành động

Từ (From) – chọn hoặc thêm địa chỉ email mà email sẽ được gửi từ đó.

Chủ đề (Subject) – chỉ định chủ đề của email.

Nội dung thư (Message text) – chỉ định văn bản của thư.

Loại văn bản (Text type) – chọn loại văn bản (BBCode hoặc HTML).

Loại địa chỉ ứng dụng (Client address type) – chọn loại địa chỉ khách hàng. Ví dụ: nếu khách hàng có nhiều địa chỉ email, bạn có thể chọn địa chỉ email sẽ được gửi đến.

Loại tệp đính kèm (Attachment type) – chọn loại tệp đính kèm. Bạn có thể chọn Tệp tài liệu (Document files) và chọn trường mà giá trị sẽ được đính kèm vào email (nếu bạn muốn đính kèm tệp, bạn có thể cần tạo trường Tệp (File) tùy chỉnh) hoặc bạn có thể chọn Drive và đính kèm các tệp được lưu trữ trên Bitrix24 Drive.

Bật theo dõi lần nhấp (Enable click tracking) – bật tùy chọn này nếu bạn có liên kết trong email của mình và muốn theo dõi số lần nhấp vào liên kết này (ví dụ: để sử dụng trình kích hoạt “Đã nhấp vào liên kết email”).

Lập lịch cuộc gọi

Hành động lập lịch cuộc gọi đến khách hàng.

Thông số hành động

Chủ đề (Subject) – tên hoạt động của người quản lý.

Ngày bắt đầu (Start date) – ngày bắt đầu cuộc gọi ngày và giờ.

Ngày kết thúc (End date) – ngày và giờ kết thúc cuộc gọi.

Mô tả (Description) – thông tin bổ sung cho người quản lý của bạn.

Nhắc nhở (Remind in) Khoảng thời gian nhắc nhở (Reminder interval) – các thông số nhắc nhở.

Người có trách nhiệm (Responsible person) – chọn người quản lý sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động này.

Quan trọng (Important) – hoạt động sẽ được đánh dấu là “Quan trọng” nếu tùy chọn này được bật.

Lên lịch cuộc họp

Hành động lên lịch cuộc họp với khách hàng.

Các thông số hành động

Chủ đề cuộc họp (Meeting subject) – tên hoạt động của người quản lý.

Ngày bắt đầu (Start date) – ngày và giờ bắt đầu cuộc họp.

Ngày kết thúc (End date) – ngày và giờ kết thúc cuộc họp.

Mô tả (Description) – thông tin bổ sung cho người quản lý của bạn.

Vị trí (Location) – địa điểm cuộc họp.

Nhắc nhở 9Remind in) và Khoảng thời gian nhắc nhở (Reminder interval) – các thông số nhắc nhở.

Người chịu trách nhiệm (Responsible person) – chọn người quản lý sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động này.

Quan trọng (Important) – hoạt động sẽ được đánh dấu là “Quan trọng” nếu tùy chọn này được bật.

Tạo giao dịch mới

Hành động tạo ra một giao dịch mới.

Đọc tháng về cách tạo giao dịch mới trong bài viết – Thêm giao dịch mới .

Tạo khách hàng tiềm năng mới

Hành động tạo ra một khách hàng tiềm năng mới.

Thay đổi trạng thái

Hành động thay đổi trạng thái giao dịch/giai đoạn và hoàn thành quy trình công việc ngay lập tức.

Hành động tham số

Trạng thái mới (New status) – chỉ định trạng thái mới.

Thay mặt cho (Change on behalf of) – chọn người dùng sẽ được hiển thị là người đã thay đổi trạng thái.

Thêm sự kiện CRM

Hành động thêm sự kiện vào Lịch sử CRM .

Đang đợi giai đoạn thỏa thuận

Hành động tạm dừng quy trình công việc cho đến khi giao dịch đến một giai đoạn nhất định.

Hành động tham số

ID giao dịch (Deal ID) – ID của giao dịch mà quy trình làm việc sẽ chờ đợi.

Giai đoạn (Stage) – chọn một hoặc nhiều giai đoạn để chờ đợi. Quy trình làm việc sẽ đợi cho đến khi thỏa thuận chuyển sang giai đoạn đã chọn hoặc giai đoạn cuối cùng.

Đang chờ trạng thái khách hàng tiềm năng

Hành động tạm dừng quy trình công việc cho đến khi khách hàng tiềm năng đạt đến một trạng thái nhất định.

Thông số hành động

ID khách hàng tiềm năng (Lead ID) – ID của khách hàng tiềm năng mà quy trình công việc sẽ chờ đợi.

Trạng thái (Status) – chọn một hoặc nhiều trạng thái để chờ. Quy trình làm việc sẽ đợi cho đến khi khách hàng tiềm năng chuyển sang trạng thái đã chọn hoặc trạng thái cuối cùng.

Thêm vào ngoại lệ

Hành động thêm một thực thể vào danh sách ngoại lệ.

Đọc thêm trong bài viết – Danh sách ngoại lệ .

Thêm nhận xét

Hành động thêm nhận xét vào thẻ khách hàng
tiềm năng hoặc thẻ giao dịch.

Đặt trước tài nguyên

Hành động đặt trước tài nguyên. Bạn cần thêm trường “Đặt trước tài nguyên” vào biểu mẫu giao dịch hoặc khách hàng tiềm năng mới.

Đọc thêm trong bài viết – Đặt trước tài nguyên .

Hủy đặt chỗ

Hành động hủy bất kỳ đặt chỗ nào trong trường đã chọn của thẻ ưu đãi/khách hàng tiềm năng.

Chờ

Hành động tạm dừng quy trình làm việc và đợi bất kỳ hoạt động nào từ khách hàng hoặc một khoảng thời gian cụ thể.

Tạo tài liệu CRM

Chọn một mẫu tài liệu từ danh sách và hành động sẽ tạo ra một tài liệu CRM mới.

Đọc thêm trong bài viết – Tài liệu trong CRM .

Tạo liên hệ cho khách hàng tiềm năng

Hành động tạo liên hệ và đánh dấu khách hàng tiềm năng là khách hàng tiềm năng.

Bạn có thể chọn người chịu trách nhiệm cho liên hệ mới.

Hành động này không chuyển đổi khách hàng tiềm năng mà chỉ tạo ra một liên hệ.

Tạo khách hàng tiềm năng lặp lại

Hành động này tạo ra một khách hàng tiềm năng lặp lại sử dụng các thông số của giao dịch hiện tại.

Đọc thêm về khách hàng tiềm năng lặp lại trong bài viết – Khách hàng tiềm năng lặp lại .

Exit mobile version