[Telephony] Những thay đổi quan trọng trong REST API, Thị Trường (Market), Điện thoại (Telephony) và Tìm kiếm

Word Image 99

Những thay đổi quan trọng trong REST API, Thị Trường (Market), Điện thoại (Telephony) và Tìm kiếm

Chúng tôi sẽ phát hành một số thay đổi quan trọng trong các công cụ của Bitrix24 Cloud như REST API, Market, Telephony và Bitrix24 Search. Những thay đổi này áp dụng cho tất cả các gói – cả gói hiện tại và bản lưu trữ.

API và ứng dụng REST

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, các ứng dụng Market và API REST sẽ chỉ khả dụng trên gói thương mại .

Với gói Miễn phí , bạn sẽ không thể cài đặt ứng dụng từ Market hoặc sử dụng các ứng dụng địa phương do chính bạn hoặc đối tác tạo.

Các trường hợp ngoại lệ duy nhất là các ứng dụng di chuyển từ các dịch vụ Bitrix24 khác. Các ứng dụng này sẽ khả dụng trên gói Miễn phí .

Để tiếp tục làm việc với các ứng dụng đã mua hoặc cài đặt trước ngày 1 tháng 1 năm 2022, hãy chuyển từ gói Miễn phí cho bất kỳ gói thương mại nào.

Bạn có thể cài đặt các ứng dụng từ Market và sử dụng API REST ở chế độ demo hoặc tích hợp. Khi hết thời gian sử dụng, công việc ứng dụng sẽ bị chấm dứt.

Điện thoại

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, điện thoại Bitrix24 sẽ chỉ có sẵn trên các gói thương mại. Nó sẽ bao gồm tất cả các loại kết nối: thuê số điện thoại , kết nối qua ứng dụng REST miễn phí SIPconnector 

Bạn có thể kiểm tra hoạt động của Bitrix24 Telephony ở chế độ demo hoặc tích hợp.

Nếu bạn không chuyển sang gói thương mại cho đến ngày 15 tháng 1 năm 2022, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng Telephony.

Tìm kiếm trong Tác vụ và CRM

Tìm kiếm một số tác vụ và các yếu tố CRM đòi hỏi nhiều tài nguyên. Do đó, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2020, sẽ có giới hạn tìm kiếm trong Tác vụ và CRM trên gói Miễn phí.

Nếu bạn có hơn 1000 nhiệm vụ và 1000 yếu tố CRM – Khách hàng tiềm năng (leads), Thỏa thuận, Công ty hoặc Danh bạ, bạn có thể tìm kiếm theo nhiệm vụ và CRM chỉ thông qua các bộ lọc tiêu chuẩn và được tạo trước đó. Tìm kiếm theo từng từ hoặc từng phần của từ sẽ không hoạt động.

Để tiếp tục tìm kiếm với tất cả các tùy chọn, bạn sẽ phải chuyển sang kế hoạch thương mại thích hợp hoặc loại bỏ các tác vụ cũ và các yếu tố CRM.

Exit mobile version