Quản lý user trên MariaDB

Word Image 99

Các lệnh cơ bản để quản lý user Mariadb

Hiển thị toàn bộ users:

mysql> SELECT * FROM mysql.user;

Xóa null user:

mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE user = ' ';

Xóa tất cả user mà không phải root:

mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE NOT (host="localhost" AND user="root");

Đổi tên tài khoản root :

mysql> UPDATE mysql.user SET user="toor" WHERE user="root";

Gán full quyền cho một user mới:

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass' WITH GRANT OPTION;

Phân quyền chi tiết cho một user mới:

mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES ON mydatabase.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass';

Gán full quyền cho một user mới trên một database nhất định:

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON mydatabase.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass' WITH GRANT OPTION;

Thay đổi mật khẩu user:

mysql> UPDATE mysql.user SET password=PASSWORD("newpass") WHERE User='username';

Xóa user:

mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE user="username";

reload user:

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

 

Exit mobile version