fbpx
GÓP Ý - PHÀN NÀN

Quản lý user trên MariaDB

Các lệnh cơ bản để quản lý user Mariadb

Hiển thị toàn bộ users:

mysql> SELECT * FROM mysql.user;

Xóa null user:

mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE user = ' ';

Xóa tất cả user mà không phải root:

mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE NOT (host="localhost" AND user="root");

Đổi tên tài khoản root :

mysql> UPDATE mysql.user SET user="toor" WHERE user="root";

Gán full quyền cho một user mới:

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass' WITH GRANT OPTION;

Phân quyền chi tiết cho một user mới:

mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES ON mydatabase.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass';

Gán full quyền cho một user mới trên một database nhất định:

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON mydatabase.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass' WITH GRANT OPTION;

Thay đổi mật khẩu user:

mysql> UPDATE mysql.user SET password=PASSWORD("newpass") WHERE User='username';

Xóa user:

mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE user="username";

reload user:

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

 

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Related Posts

Recommended

Tài liệu nổi bật

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist