MariaDB Advance: MariaDB Replication

Word Image 99

Replication là một tính năng cho phép nội dung của một hoặc nhiều máy chủ (được gọi là masters) được nhân đôi trên một hoặc nhiều máy chủ (được gọi là slaves).

Bạn có thể kiểm soát dữ liệu nào cần sao chép. Tất cả các cơ sở dữ liệu, một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu hoặc các bảng trong cơ sở dữ liệu đều có thể được sao chép một cách chọn lọc.

Cơ chế chính được sử dụng trong nhân rộng là binary log . Nếu binary log được bật, tất cả các cập nhật cho cơ sở dữ liệu (thao tác dữ liệu và định nghĩa dữ liệu) được ghi vào binary log dưới dạng binlog events. Các Slaves đọc binary log từ mỗi master truy cập dữ liệu để sao chép. Một relay log được tạo ra trên slave server, sử dụng định dạng giống như các binary log, và điều này được sử dụng để thực hiện sao chép. Các tệp nhật ký chuyển tiếp cũ được gỡ bỏ khi không còn cần thiết.

Một slave server theo dõi vị trí trong binlog master’s binlog  của sự kiện cuối cùng được áp dụng trên slave. Điều này cho phép slave server kết nối lại và tiếp tục lại từ nơi nó dừng lại sau khi quá trình sao chép tạm thời bị dừng lại. Nó cũng cho phép một slave ngắt kết nối, được nhân bản và sau đó có bản sao tiếp tục slave mới từ cùng một chủ master.

Masters và slaves không cần phải liên lạc với nhau. Hoàn toàn có thể đưa máy chủ ngoại tuyến hoặc ngắt kết nối khỏi mạng và khi chúng quay trở lại, việc sao chép sẽ tiếp tục ở nơi nó dừng lại.

Khi nào thì nên dùng Replication

Replication được sử dụng trong một số tình huống phổ biến. Sử dụng bao gồm:

Các mô hình thết lập Replication

Standard Replication

Ring Replication

Star Replication

Multi-Source Replication

Thiết lập Replication

Chú ý là Replication nên chỉ thiết lập khi  master và slave chạy trên cùng một phiên bản hoặc phiên bản slave mới hơn phiên bản master. Trường hợp máy chủ master có phiên bản cao hơn máy chủ slave thì Replication sẽ không tương thích.

Thiết lập trên server master.

Các lệnh dưới đây  sẽ thiết lập trên máy chủ Master, trước tiên ta thêm các cấu hình sau vào file my.cnf máy chủ master

[mariadb]
log-bin
server_id=1
log-basename=master1

# cấu hình dưới đây cho phép các kết nối ngoài vào server.
skip-networking=0
skip-bind-address

Sau khi restart lại MariaDB trên máy chủ master, chúng ta truy cập MariaDB và khởi tạo user cho phép chỉ đọc để phục vụ replication.

# khởi tạo user
CREATE USER 'replication_user'@'%' IDENTIFIED BY 'Mật_khẩu';
# cấp quyền REPLICATION cho user vừa tạo ở trên
GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'replication_user'@'%';
#Flush quyền
FLUSH PRIVILEGES;

Có một số tùy chọn có thể ảnh hưởng hoặc phá vỡ nhân rộng. Kiểm tra các cài đặt sau để tránh các vấn đề.

 

Thiết lập trên server slave

Cung cấp cho slave một server_id duy nhất. Tất cả các máy chủ, cho dù là master hay slave, đều được cung cấp server_id. Đây có thể là một số từ 1 đến 232-1 và phải là duy nhất cho mỗi máy chủ trong replication. Máy chủ sẽ cần phải được khởi động lại để thay đổi trong tùy chọn này có hiệu lực.

Thiết lập trong file my.cnf của máy chủ slave

[mariadb]
server-id = 2

Sau khi restart lại MariaDB  là chúng ta đã khởi tạo slave hoàn tất. Công việc tiếp theo là chúng ta quay trở lại máy chủ master và lấy được tạo độ của binary log .

Lấy tọa độ Binary Log của Master

Bây giờ bạn cần ngăn chặn mọi thay đổi đối với dữ liệu trong khi bạn xem vị trí binary log. Bạn sẽ sử dụng điều này để nói với slave chính xác điểm nào sẽ bắt đầu sao chép dữ liệu.

MariaDB [(none)]> FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW MASTER STATUS;
+--------------------+----------+--------------+------------------+
| File        | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+--------------------+----------+--------------+------------------+
| master1-bin.000003 |   344 |       |         |
+--------------------+----------+--------------+------------------+
1 row in set (0.001 sec)

Bắt đầu slave

Khi dữ liệu đã được import, bạn đã sẵn sàng bắt đầu replication. Bắt đầu bằng cách chạy  CHANGE MASTER TO , đảm bảo rằng MASTER_LOG_FILE khớp với tệp và MASTER_LOG_POS vị trí được trả về bởi SHOW MASTER STATUS trước đó. Ví dụ:

MariaDB [(none)]> STOP SLAVE;
MariaDB [(none)]> CHANGE MASTER TO
 MASTER_HOST='IP_server_master',
 MASTER_USER='replication_user',
 MASTER_PASSWORD='Mật _khẩu_user_replication_đã_tạo_trước_đó',
 MASTER_PORT=3306,
 MASTER_LOG_FILE='master1-bin.000003',
 MASTER_LOG_POS=344,
 MASTER_CONNECT_RETRY=10;

Sau khi thiết lập hoàn tất, bạn có thể start slave và kiểm tra replication

MariaDB [(none)]> START SLAVE;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW SLAVE STATUS \G
*************************** 1. row ***************************
        Slave_IO_State: Waiting for master to send event
          Master_Host: 103.130.218.7
          Master_User: replication_user
          Master_Port: 3306
         Connect_Retry: 10
        Master_Log_File: master1-bin.000003
      Read_Master_Log_Pos: 477
        Relay_Log_File: slave-relay-bin.000002
         Relay_Log_Pos: 690
     Relay_Master_Log_File: master1-bin.000003
       Slave_IO_Running: Yes
       Slave_SQL_Running: Yes
        Replicate_Do_DB:
      Replicate_Ignore_DB:
      Replicate_Do_Table:
    Replicate_Ignore_Table:
    Replicate_Wild_Do_Table:
  Replicate_Wild_Ignore_Table:
          Last_Errno: 0
          Last_Error:
         Skip_Counter: 0
      Exec_Master_Log_Pos: 477
        Relay_Log_Space: 999
        Until_Condition: None
        Until_Log_File:
         Until_Log_Pos: 0
      Master_SSL_Allowed: No
      Master_SSL_CA_File:
      Master_SSL_CA_Path:
        Master_SSL_Cert:
       Master_SSL_Cipher:
        Master_SSL_Key:
     Seconds_Behind_Master: 0
 Master_SSL_Verify_Server_Cert: No
         Last_IO_Errno: 0
         Last_IO_Error:
        Last_SQL_Errno: 0
        Last_SQL_Error:
  Replicate_Ignore_Server_Ids:
       Master_Server_Id: 1
        Master_SSL_Crl:
      Master_SSL_Crlpath:
          Using_Gtid: No
          Gtid_IO_Pos:
    Replicate_Do_Domain_Ids:
  Replicate_Ignore_Domain_Ids:
         Parallel_Mode: conservative
           SQL_Delay: 0
      SQL_Remaining_Delay: NULL
    Slave_SQL_Running_State: Slave has read all relay log; waiting for the slave I/O thread to update it
       Slave_DDL_Groups: 1
Slave_Non_Transactional_Groups: 0
  Slave_Transactional_Groups: 0
1 row in set (0.000 sec)

Nếu bạn thấy 2 dòng  running như sau thì replication đã được cấu hình hoàn tất

Slave_IO_Running: Yes
Slave_SQL_Running: Yes

 

Exit mobile version