fbpx

MariaDB Advance: MariaDB Replication

QUẢNG CÁO

Replication là một tính năng cho phép nội dung của một hoặc nhiều máy chủ (được gọi là masters) được nhân đôi trên một hoặc nhiều máy chủ (được gọi là slaves).

Bạn có thể kiểm soát dữ liệu nào cần sao chép. Tất cả các cơ sở dữ liệu, một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu hoặc các bảng trong cơ sở dữ liệu đều có thể được sao chép một cách chọn lọc.

Cơ chế chính được sử dụng trong nhân rộng là binary log . Nếu binary log được bật, tất cả các cập nhật cho cơ sở dữ liệu (thao tác dữ liệu và định nghĩa dữ liệu) được ghi vào binary log dưới dạng binlog events. Các Slaves đọc binary log từ mỗi master truy cập dữ liệu để sao chép. Một relay log được tạo ra trên slave server, sử dụng định dạng giống như các binary log, và điều này được sử dụng để thực hiện sao chép. Các tệp nhật ký chuyển tiếp cũ được gỡ bỏ khi không còn cần thiết.

Một slave server theo dõi vị trí trong binlog master’s binlog  của sự kiện cuối cùng được áp dụng trên slave. Điều này cho phép slave server kết nối lại và tiếp tục lại từ nơi nó dừng lại sau khi quá trình sao chép tạm thời bị dừng lại. Nó cũng cho phép một slave ngắt kết nối, được nhân bản và sau đó có bản sao tiếp tục slave mới từ cùng một chủ master.

Masters và slaves không cần phải liên lạc với nhau. Hoàn toàn có thể đưa máy chủ ngoại tuyến hoặc ngắt kết nối khỏi mạng và khi chúng quay trở lại, việc sao chép sẽ tiếp tục ở nơi nó dừng lại.

Khi nào thì nên dùng Replication

Replication được sử dụng trong một số tình huống phổ biến. Sử dụng bao gồm:

 • Khả năng mở rộng: Bằng cách có một hoặc nhiều máy chủ slave, việc đọc có thể được trải rộng trên nhiều máy chủ, giảm tải cho master. Kịch bản phổ biến nhất cho môi trường đọc cao, viết thấp là có một chủ, trong đó tất cả các ghi xảy ra, sao chép thành nhiều nô lệ, xử lý hầu hết các lần đọc.
 • Phân tích dữ liệu: Phân tích dữ liệu có thể có quá nhiều ảnh hưởng đến máy chủ master và điều này có thể được xử lý tương tự trên máy chủ slave, trong khi master vẫn tiếp tục không bị ảnh hưởng bởi tải thêm.
 • Hỗ trợ sao lưu: Sao lưu có thể dễ dàng chạy hơn nếu máy chủ không chủ động thay đổi dữ liệu. Một kịch bản phổ biến là sao chép dữ liệu về slave, sau đó bị ngắt kết nối với master với dữ liệu ở trạng thái ổn định. Sao lưu sau đó được thực hiện từ máy chủ này.
 • Phân phối dữ liệu: Thay vì được kết nối với một master từ xa, thay vào đó, có thể sao chép dữ liệu cục bộ và làm việc từ dữ liệu này.

Các mô hình thết lập Replication

Standard Replication

standard_replication

 • Cung cấp quy mô đọc vô hạn.
 • Cung cấp tính sẵn sàng cao bằng cách nâng cấp  slave to master.

Ring Replication

ring_replication

 • Cung cấp đọc và viết tỷ lệ.
 • Không xử lý xung đột.
 • Nếu một chủ thất bại, nhân rộng dừng lại.

Star Replication

star_replication

 • Cung cấp đọc và viết tỷ lệ.
 • Không xử lý xung đột.
 • Phải sử dụng các bộ lọc sao chép để tránh trùng lặp dữ liệu.

Multi-Source Replication

multi_source_replication

 • Cho phép bạn kết hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau.
 • Các miền khác nhau được thực hiện độc lập song song trên tất cả các nô lệ.

Thiết lập Replication

Chú ý là Replication nên chỉ thiết lập khi  master và slave chạy trên cùng một phiên bản hoặc phiên bản slave mới hơn phiên bản master. Trường hợp máy chủ master có phiên bản cao hơn máy chủ slave thì Replication sẽ không tương thích.

Thiết lập trên server master.

 • Cho phép ghi binary log nếu nó chưa được kích hoạt
 • Cung cấp cho chủ master server_id duy nhất . Tất cả slave cũng phải được cung cấp một server_id. Đây có thể là một số từ 1 đến 232-1 và phải là duy nhất cho mỗi máy chủ trong nhóm replicating.
 • Chỉ định một tên duy nhất cho nhật ký replication với –log-basename . Nếu điều này không được chỉ định, tên hostname máy chủ của bạn sẽ được sử dụng và sẽ có vấn đề nếu tên máy chủ thay đổi.
 • Các Slaves sẽ cần sự cho phép để kết nối và bắt đầu sao chép từ một máy chủ. Thông thường, điều này được thực hiện bằng cách tạo một người dùng slave chuyên dụng và chỉ cấp quyền cho người dùng đó để sao chép (REPLICATION SLAVE permission).

Các lệnh dưới đây  sẽ thiết lập trên máy chủ Master, trước tiên ta thêm các cấu hình sau vào file my.cnf máy chủ master

[mariadb]
log-bin
server_id=1
log-basename=master1

# cấu hình dưới đây cho phép các kết nối ngoài vào server.
skip-networking=0
skip-bind-address

Sau khi restart lại MariaDB trên máy chủ master, chúng ta truy cập MariaDB và khởi tạo user cho phép chỉ đọc để phục vụ replication.

# khởi tạo user
CREATE USER 'replication_user'@'%' IDENTIFIED BY 'Mật_khẩu';
# cấp quyền REPLICATION cho user vừa tạo ở trên
GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'replication_user'@'%';
#Flush quyền
FLUSH PRIVILEGES;

Có một số tùy chọn có thể ảnh hưởng hoặc phá vỡ nhân rộng. Kiểm tra các cài đặt sau để tránh các vấn đề.

 • skip-networking. Nếu skip-networking=1 . máy chủ sẽ giới hạn kết nối chỉ với localhost và ngăn tất cả các slaves từ xa kết nối.
 • bind-address. Tương tự, nếu địa chỉ máy chủ lắng nghe các kết nối TCP / IP là 127.0.0.1 (localhost), các kết nối slaves từ xa sẽ thất bại.

 

Thiết lập trên server slave

Cung cấp cho slave một server_id duy nhất. Tất cả các máy chủ, cho dù là master hay slave, đều được cung cấp server_id. Đây có thể là một số từ 1 đến 232-1 và phải là duy nhất cho mỗi máy chủ trong replication. Máy chủ sẽ cần phải được khởi động lại để thay đổi trong tùy chọn này có hiệu lực.

Thiết lập trong file my.cnf của máy chủ slave

[mariadb]
server-id = 2

Sau khi restart lại MariaDB  là chúng ta đã khởi tạo slave hoàn tất. Công việc tiếp theo là chúng ta quay trở lại máy chủ master và lấy được tạo độ của binary log .

Lấy tọa độ Binary Log của Master

Bây giờ bạn cần ngăn chặn mọi thay đổi đối với dữ liệu trong khi bạn xem vị trí binary log. Bạn sẽ sử dụng điều này để nói với slave chính xác điểm nào sẽ bắt đầu sao chép dữ liệu.

 • Trên master, flush and lock tất cả các bảng bằng cách chạy FLUSH TABLES WITH READ LOCK.
 • Lấy vị trí hiện tại trong binary log bằng cách chạy SHOW MASTER STATUS:
MariaDB [(none)]> FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW MASTER STATUS;
+--------------------+----------+--------------+------------------+
| File        | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+--------------------+----------+--------------+------------------+
| master1-bin.000003 |   344 |       |         |
+--------------------+----------+--------------+------------------+
1 row in set (0.001 sec)
 • Ghi lại chi tiết File và Position
 • Bây giờ, Khi vẫn đang lock tables, chúng ta sao chép dữ liệu từ master sang sang slave. Xem Sao lưu, Khôi phục để biết chi tiết về cách thực hiện việc này.
 • Lưu ý cho live database(database đang phục vụ): Bạn chỉ cần tạo một bản sao dữ liệu, bạn không cần phải lock tables cho đến khi slave đã nhập dữ liệu.
 • Khi dữ liệu đã được sao chép, bạn có thể giải phóng lock tables trên máy chủ master bằng cách chạy UNLOCK TABLES
  # nhớ chạy lệnh dưới đây sau khi database đã được import trên máy chủ slave
  UNLOCK TABLES;

   

Bắt đầu slave

Khi dữ liệu đã được import, bạn đã sẵn sàng bắt đầu replication. Bắt đầu bằng cách chạy  CHANGE MASTER TO , đảm bảo rằng MASTER_LOG_FILE khớp với tệp và MASTER_LOG_POS vị trí được trả về bởi SHOW MASTER STATUS trước đó. Ví dụ:

MariaDB [(none)]> STOP SLAVE;
MariaDB [(none)]> CHANGE MASTER TO
 MASTER_HOST='IP_server_master',
 MASTER_USER='replication_user',
 MASTER_PASSWORD='Mật _khẩu_user_replication_đã_tạo_trước_đó',
 MASTER_PORT=3306,
 MASTER_LOG_FILE='master1-bin.000003',
 MASTER_LOG_POS=344,
 MASTER_CONNECT_RETRY=10;

Sau khi thiết lập hoàn tất, bạn có thể start slave và kiểm tra replication

MariaDB [(none)]> START SLAVE;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW SLAVE STATUS \G
*************************** 1. row ***************************
        Slave_IO_State: Waiting for master to send event
          Master_Host: 103.130.218.7
          Master_User: replication_user
          Master_Port: 3306
         Connect_Retry: 10
        Master_Log_File: master1-bin.000003
      Read_Master_Log_Pos: 477
        Relay_Log_File: slave-relay-bin.000002
         Relay_Log_Pos: 690
     Relay_Master_Log_File: master1-bin.000003
       Slave_IO_Running: Yes
       Slave_SQL_Running: Yes
        Replicate_Do_DB:
      Replicate_Ignore_DB:
      Replicate_Do_Table:
    Replicate_Ignore_Table:
    Replicate_Wild_Do_Table:
  Replicate_Wild_Ignore_Table:
          Last_Errno: 0
          Last_Error:
         Skip_Counter: 0
      Exec_Master_Log_Pos: 477
        Relay_Log_Space: 999
        Until_Condition: None
        Until_Log_File:
         Until_Log_Pos: 0
      Master_SSL_Allowed: No
      Master_SSL_CA_File:
      Master_SSL_CA_Path:
        Master_SSL_Cert:
       Master_SSL_Cipher:
        Master_SSL_Key:
     Seconds_Behind_Master: 0
 Master_SSL_Verify_Server_Cert: No
         Last_IO_Errno: 0
         Last_IO_Error:
        Last_SQL_Errno: 0
        Last_SQL_Error:
  Replicate_Ignore_Server_Ids:
       Master_Server_Id: 1
        Master_SSL_Crl:
      Master_SSL_Crlpath:
          Using_Gtid: No
          Gtid_IO_Pos:
    Replicate_Do_Domain_Ids:
  Replicate_Ignore_Domain_Ids:
         Parallel_Mode: conservative
           SQL_Delay: 0
      SQL_Remaining_Delay: NULL
    Slave_SQL_Running_State: Slave has read all relay log; waiting for the slave I/O thread to update it
       Slave_DDL_Groups: 1
Slave_Non_Transactional_Groups: 0
  Slave_Transactional_Groups: 0
1 row in set (0.000 sec)

Nếu bạn thấy 2 dòng  running như sau thì replication đã được cấu hình hoàn tất

Slave_IO_Running: Yes
Slave_SQL_Running: Yes

 

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Recommended

Tài liệu nổi bật

chất lượng dịch vụ tốt lắm...á
chất lượng dịch vụ rất tốt.
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
Tino giá tốt,chất lượng cao,dịch vụ tư vấn và hổ trợ khách hàng tận tâm.
tôi rất thích sử dụng dịch vụ tại tinohostinohost. tốc độ tải nhanh và cực kỳ rẻ
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
Dùng rất oke nha mọi người
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, mình rất hài lòng về dịch vụ của TINOHOST
Đã mua rất nhiều tên miền tại Tinohost. Chất lượng tốt
Dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo. Mình rất yên tâm khi sử dụng các dịch vụ của Tinohost.
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
tuyệt vời chăm sóc khách hàng quá tốt
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
dịch vụ tuyệt vời . chăm sóc khách hàng rất tốt
Quá tốt - Quá xuất sắc và tuyệt
Hỗ trợ nhiệt tình. dịch vụ chất lượng
Host ổn định. miền giá rẻ. hỗ trợ nhanh
Đội ngũ support rất nhiệt tình.
Sử dụng dịch vụ của bạn Tinohost 2 3 năm nay chưa khi nào phải thất vọng.
host dùng chất lượng, miền giá rẻ
Host chất lượng uy tín, dịch vụ tốt
dịch vụ hỗ trợ rất nhanh, tốc độ hosting tốt
Hộ trợ tốt, nhanh. Tuyệt vời 🥰
tuyệt vời, dịch vụ cực tốt và hỗ trợ siêu nhanh
Làm việc nhanh chóng, giá thành hợp lí.
Chất lượng phục vụ tốt, hỗ trợ khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Hosting rẻ và nhanh thích hợp cho học sinh sinh viên như mình
dịch vu tốt ! Sẽ sử dụng thưởng xuyên !
Mỗi lần cần gì, nhắn Tino là được hỗ trợ ngay. Nên một đứa không biết gì về web như mình cũng tạo được blog. Cơ bản mình chỉ lo viết, mọi thứ có anh IT của Tino lo hết.
Nhìn chung thì Tino xứng đáng là một trong những nhà cung cấp host giá rẻ #1 tại VN. Bên này support khá nhanh và nhiệt tình nên quá trình sử dụng diễn ra tương đối trơn tru.
Chất lượng quá ok so với mức giá. Các SME có thể tham khảo để dựng web nhé.
uy tín chất lượng chuẩn cho 5 sao
Dịch vụ nhanh chóng thanh toán tiện lợi
Dịch vụ nhanh chóng, giá cả hợp lý
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Dịch vụ tốt, giá cả hợp lý👍
Rất hay, rất tốt, rất hữu ích
Hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
dịch vụ tốt, thanh toán nhanh chống
Hài lòng dịch vụ của tinohost
Sau khi sử dụng dịch vụ của TinoHost. Mình thấy website load nhanh hơn hẳn so với sử dụng ở nhà cung cấp cũ. Giá cả do mình đc mua với giá sale 99% của TinoHost nên rất là rẻ. Gói mình mua là gòi Hosting Bussiness 20GB. Thông số cấu hình cao nên web load khá mượt
Chúc TinoHost phát triển!
domain rẻ, có nhiều gói hữu ích thích hợp cho sinh viên
Dịch vụ trãi nghiệm tốt, cho 5 sao
Hài lòng về dịch vụ và tư vấn
Dịch vụ tốt . Support nhiệt tình
Dịch vụ thật tuyệt vời
Chất lượng OK
Nhanh chóng
Đã gia hạn thêm gói 1 năm nữa của TINO host. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ thật sự tốt. AE nên trải nghiệm thử và tin dùng. Thank you TINO 👍
dịch vụ rất tốt
Nhân viên support nhanh, hỗ trợ nhiệt tình, giao dịch tự động nên khá tiện
đã mua tên miền và hosting bên Tino, sẽ trải nghiệm lâu dài
Đã dùng nhiều dịch vụ tại Tinohost, chất lượng tốt, rất hài lòng ...😀
Các bạn hỗ trợ làm việc nhiệt tình và chuyên nghiệp!
Sự dụng rất hài lòng với các dịch vụ của tinohost
Dịch vụ tốt, uy tín chất lượng
Tino dịch vụ quá tuyệt vời
Giá rẻ, dịch vụ tốt, hỗ trợ nhanh chóng
Dịch vụ tốt hỗ trợ support nhanh
dịch vụ rất tốt rất tuyệt vời
Giá hợp lý cho người mới dùng
Mình thấy Tinohost có giao diện thân thiện, dễ đăng ký sử dụng cho người mới tập tành làm web như mình. Hosting hỗ trợ có nhiều lựa chọn về dung lượng và giá cả! Thanh toán qua momo thuận tiện. Recommended!
wed quá ok làm việc nhanh ngọn
Dv Rất Tốt Và Rất Hay
Dịch vụ tốt. Khá hài lòng vì support nhiệt tình
Dịch vụ quá tuyệt vời danh cho các bạn
đội sp của Tino rất nhiệt tình và nhanh chóng
Xin cảm ơn đội ngủ kỹ thuật. Các bạn rất chuyên nghiệp và thân thiện. Tôi sẽ giới thiệu các bạn cho bạn bè của mình.
Dịch vụ hỗ trợ tốt, ổn định, thanh toán dễ dàng.
Mình từng dùng VPS bên Vietel IDC, hay gặp lỗi vặt và bảo trì liên tục. Nhưng Tino thì rất ok
dùng tốt, nhanh, dễ sử dụng
Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng
ok, chưa dùng nên để test thử xem sao, vẫn đánh giá 5* trước
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Đề nghị xem lại vấn đề phục vụ khách hàng (livchat)!
Tư vấn tận tình và nhanh. Hosting ổn định, giá rẻ
Good. Tốc độ cao. Tùy chỉnh nhiều trên shared hosting.
hosting ngon, giá luôn rẻ, tôi làm code nhưng rất thích sài host tino
Tino cung cấp host rất chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Tino 🥰.
Rất tuyệt vời🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Xét về tầm giá thì TinoHost rất đáng để mua và sử dụng lâu dài.
tuyệt vời quá đi,tuyệt vời quá đi
Tốc độ ổn định, tư vấn nhiệt tình
mới tham gia, mong mọi người hỗ trợ thêm
Tốc độ khá tốt với gói rẻ nhất 9k
Giao dịch nhanh,support nhanh và tận tình,chuyển miền nhanh,Hosting Ok
mua sản phẩm dịch vụ tinhot rất tốt tặng ad 5tr ** luon nè🥰🥰🥰
là khách hàng của tino lâu năm, mình rất hài lòng với cách làm việc cực kì chuyên nghiệp của tino. sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc cũng rất chất lượng. hi vọng tino tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần này
tinohost
một truong những nơi bán hosting rẻ, chất lượng dành cho anh em nào cần để làm web
mua tại : tinohost.com
Tư vấn tận tình và nhanh gọn mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình đã mua 2 tên miền + hosting của Tino Host . quả nhiên hiệu quả SEO cải thiện đáng kể và chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí của Tino Host cũng ko kém phần quang trọng cho việc SEO website của mình
Tino host là một trong nhà cung cấp tốt nhất mình từng sử dụng. Với ưu đãi khuyến mại nhiều, giá thành rẻ kèm theo đó là sự support tuyệt vời của các admin. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Tinohost sẽ là câu trả lời tốt nhất.
dịch vụ tốt, đội ngũ support nhiệt tình, cảm ơn #tinohost
dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng nhanh, đã mua 4 tên miền 😁
Uy tín, chất lượng, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình
mua 2 domain tại tinohost dùng rất chất lượng
Đã mua 02 domain và hosting tại TinoHost, hài lòng cách tư vấn và chăm sóc khách hàng của TinoHost :)
Giá rẻ cấu hình mạnh, black friday là sự bùng nổ của Tino
Hay web bán tài nguyên rất ngon
Next Reviews

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.

Add New Playlist