fbpx

Kiểm tra các port được mở trên VPS và các tiến trình đang chạy

QUẢNG CÁO

ort không phải mang ý nghĩa là một cổng vào ra mà là một số hiệu ID cho một application nào đó, Đơn giản là nếu cùng truy cập vào một server với các ứng dụng khác nhau như Email, File tranfer,… thì tất cả các dữ liệu bạn gửi đều được đóng gói vào packet và chuyển đến cho server, nếu không có các port thì server không thể hiểu các packet đó thuộc ứng dụng nào để có thể xử lý
do đó trong mỗi packet đều phải có cả IP và port tạo thành các socket.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm các cách khác nhau để tìm ra process/service đang lắng nghe trên một port  trong linux..

I. Sử dụng netstat command

Netstat (Network statistics ) command thường được sử dụng để hiển thị thông tin liên quan tới các kết nối mạng, bảng định tuyến…  Nó có sẵn trên tất cả các hệ thống unix như linux, hay cả như windows. Trong trường hợp bạn không cài đặt nó theo mặc định, bạn có thể cài đặt bằng câu lệnh sau:

$ sudo yum install net-tools	#RHEL/CentOS 
$ sudo apt install net-tools	#Debian/Ubuntu
$ sudo dnf install net-tools	#Fedora 22+

Sau khi cài đặt, bạn có thể sử dụng lệnh này với `Grep command` để tìm ra tiến trình nào đăng lắng nghe ở một port cụ thể trên linux như sau:

$ netstat -ltnp | grep -w 80 
Kết quả:
tcp    0   0 0.0.0.0:80       0.0.0.0:*        LISTEN   3331/nginx: master

Giải thích các tiền tố đi kèm lệnh phía trên:

l

 Chỉ hiện thỉ các socket đang lắng nghe.

t

 Hiển thị các kết nối TCP.

n

 Hiển thị số địa chỉ.

p

 Kích hoạt hiển thị ID tiến trình và tên tiến trình.

grep -w

 Hiển thị khớp chính xác với từ khóa

Sử dụng lệnh hiển thị các port trên VPS đang mở cả udp và tcp:

netstat -tulpn
Kết quả: 
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name 
tcp 0 0 127.0.0.1:904 0.0.0.0:* LISTEN 4064/python 
tcp 0 0 127.0.0.1:905 0.0.0.0:* LISTEN 4064/python 
tcp 0 0 0.0.0.0:1194 0.0.0.0:* LISTEN 4355/openvpn-openss 
tcp 0 0 127.0.0.1:906 0.0.0.0:* LISTEN 4064/python 
tcp 0 0 127.0.0.1:907 0.0.0.0:* LISTEN 4064/python 
tcp 0 0 127.0.0.1:908 0.0.0.0:* LISTEN 4064/python 
tcp 0 0 127.0.0.1:909 0.0.0.0:* LISTEN 4064/python 
tcp 0 0 0.0.0.0:943 0.0.0.0:* LISTEN 4064/python 
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 3331/nginx: master 
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 2804/sshd 
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 3434/master 
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 3331/nginx: master 
tcp 0 0 127.0.0.1:8125 0.0.0.0:* LISTEN 4545/netdata 
tcp 0 0 0.0.0.0:19999 0.0.0.0:* LISTEN 4545/netdata 
tcp6 0 0 :::3306 :::* LISTEN 2940/mysqld 
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 2804/sshd 
tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 3434/master 
tcp6 0 0 ::1:8125 :::* LISTEN 4545/netdata 
tcp6 0 0 :::19999 :::* LISTEN 4545/netdata 
udp 0 0 127.0.0.1:8125 0.0.0.0:* 4545/netdata 
udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 2749/dhclient 
udp 0 0 0.0.0.0:1194 0.0.0.0:* 4396/openvpn-openss 
udp 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:* 1544/chronyd 
udp6 0 0 ::1:8125 :::* 4545/netdata 
udp6 0 0 ::1:323 :::* 1544/chronyd

II. Sử dụng lsof Command

lsof command (LiSt Open Files) được sử dụng để thống kê toàn bộ  các files được mở trong hệ thống linux.  Có thể cài đặt bằng lệnh phía dưới:

$ sudo yum install lsof	    #RHEL/CentOS 
$ sudo apt install lsof		#Debian/Ubuntu
$ sudo dnf install lsof		#Fedora 22+

Để tìm ra  tiến trình / dịch vụ  lắng nghe trên một port cụ thể , sử dụng lệnh sau:

$ lsof -i :80

III. Sử dụng fuser Command

Fuser command hiển thị các PIDS thuộc tiến trình sử dụng tập tin chỉ định hay tập tin hệ thống trong linux.

bạn có thể cài đặt theo lệnh:

$ sudo yum install psmisc	#RHEL/CentOS 
$ sudo apt install psmisc	#Debian/Ubuntu
$ sudo dnf install psmisc	#Fedora 22+

Để tìm tiến trình/dịch vụ  lắng nghe trên port nào đó, sử dụng lệnh sau:

 • Tìm PID sử dụng cổng 80/tcp:
  $ fuser 80/tcp
 • Tìm tên dịch vụ với số PID sử dụng lệnh ps command như sau:
$ ps -p 7823 -o comm=
$ ps -p 7824 -o comm=
$ ps -p 7825 -o comm=
$ ps -p 7826 -o comm=Kết quả với cả 3 cách trên bạn đều có thể tìm ra tiến trình đang lắng nghe trên một port cụ thể, Như trong cả 3 ví dụ phía trên port đang lắng nghe là `nginx`.
Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm được hướng xử lý trong các trường hợp cụ thể.

Kiểm tra sơ bộ port đang xử lý những gì.

 

 

Một ví dụ trực quan kiểm tra kết nối giữa VPS của tôi và máy tính.

Trên windown tôi kiểm tra bằng lệnh:

netstat -aon |find /i "listening" |find "port"
Kết quả:
 TCP  192.168.1.8:49486   45.76.102.230:22    ESTABLISHED   8788
 TCP  192.168.1.8:49547   45.76.102.230:22    ESTABLISHED   6464
 TCP  192.168.1.8:56433   45.76.102.230:80    ESTABLISHED   14704

Máy tính của tôi có kết nối tới VPS thông qua 3 tiến trình với lần lượt port 22, 80 .

Kết quả trên VPS:

netstat -ano | grep 113.161.51.105

kết quả:

tcp 0 1096 45.76.102.230:22 113.161.51.105:49486 ESTABLISHED on (0.22/0/0)
tcp 0 1447644 45.76.102.230:80 113.161.51.105:56433 ESTABLISHED on (0.22/0/0)
tcp 0 36 45.76.102.230:22 113.161.51.105:49547 ESTABLISHED on (0.35/0/0)

Hoặc:
lsof -i -P -n | grep 113.161.51.105
nginx   3334   nginx  99u IPv4 358739   0t0 TCP 45.76.102.230:80->113.161.51.105:56433 (ESTABLISHED)
sshd   12700    root  3u IPv4 34864   0t0 TCP 45.76.102.230:22->113.161.51.105:49547 (ESTABLISHED)
sshd   24119    root  3u IPv4 187699   0t0 TCP 45.76.102.230:22->113.161.51.105:49486 (ESTABLISHED)

Như vậy tôi biết được process có PID bằng 3334 đang thiết lập giữ máy cá nhân và VPS thông qua port 80 .

Như ban đầu chúng ta có lệnh: netstat -tulpn để phát hiện các port đang mở trên VPS

Giả sử tôi cần thêm thông tin về port 80, tôi có thể sử dụng các tập lệnh:

#Tìm thêm thông tin về port 80, user, pid, 
netstat -tulpn
tcp LISTEN 0 128 *:80 *:* users:(("nginx",pid=3334,fd=94),("nginx",pid=3331,fd=94))

#Thông tin về thư mực thực thi process tương ứng với PID.
ls -l /proc/3334/cwd
Hoặc
pwdx 3334

/proc/3334/cwd -> /


#Thông tin về chương trình cha (owner) chạy process có PID tương ứng.
ls -l /proc/3334/exe
lrwxrwxrwx 1 nginx nginx 0 Aug 31 13:37 /proc/3334/exe -> /usr/sbin/nginx
Hoặc
ps aux | grep 3334
nginx 3334 0.0 2.6 590184 50384 ? S 07:21 0:17 nginx: worker process

Ngoài ra bạn có thể sử dụng lệnh:
lsof -p 3334

Liệt kê tất cả các file network đang sử dụng bởi 1 tiến trình:

lsof -i -a -p 3334
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
nginx 3334 nginx 94u IPv4 21996 0t0 TCP *:http (LISTEN)
nginx 3334 nginx 95u IPv4 21997 0t0 TCP *:https (LISTEN)
nginx 3334 nginx 99u IPv4 383183 0t0 TCP 45.76.102.230.vultr.com:http->static.vnpt.vn:58591 (ESTABLISHED)
nginx 3334 nginx 100u IPv4 52086 0t0 UDP 45.76.102.230.vultr.com:41220->dns.google:domain 
nginx 3334 nginx 101u IPv4 22742 0t0 UDP 45.76.102.230.vultr.com:33286->dns.google:domain 
nginx 3334 nginx 102u IPv4 23710 0t0 UDP 45.76.102.230.vultr.com:43622->dns.google:domain 
nginx 3334 nginx 103u IPv4 80365 0t0 UDP 45.76.102.230.vultr.com:34841->dns.google:domain 
nginx 3334 nginx 104u IPv4 85133 0t0 UDP 45.76.102.230.vultr.com:48675->dns.google:domain 
nginx 3334 nginx 105u IPv4 51447 0t0 UDP 45.76.102.230.vultr.com:52686->dns.google:domain 
nginx 3334 nginx 106u IPv4 236726 0t0 UDP 45.76.102.230.vultr.com:52882->dns.google:domain 
nginx 3334 nginx 107u IPv4 85186 0t0 UDP 45.76.102.230.vultr.com:41283->dns.google:domain 
nginx 3334 nginx 108u IPv4 247066 0t0 UDP 45.76.102.230.vultr.com:44906->dns.google:domain 
nginx 3334 nginx 110u IPv4 60738 0t0 UDP 45.76.102.230.vultr.com:46542->dns.google:domain 
nginx 3334 nginx 111u IPv4 377114 0t0 UDP 45.76.102.230.vultr.com:52172->dns.google:domain 
nginx 3334 nginx 112u IPv4 383920 0t0 TCP 45.76.102.230.vultr.com:http->static.vnpt.vn:64472 (ESTABLISHED)
nginx 3334 nginx 113u IPv4 104643 0t0 UDP 45.76.102.230.vultr.com:38557->dns.google:domain 
nginx 3334 nginx 114u IPv4 135952 0t0 UDP 45.76.102.230.vultr.com:35862->dns.google:domain 
nginx 3334 nginx 115u IPv4 383921 0t0 TCP 45.76.102.230.vultr.com:http->static.vnpt.vn:64473 (ESTABLISHED)
nginx 3334 nginx 116u IPv4 383922 0t0 TCP 45.76.102.230.vultr.com:https->static.vnpt.vn:64474 (ESTABLISHED)
nginx 3334 nginx 117u IPv4 329802 0t0 UDP 45.76.102.230.vultr.com:33911->dns.google:domain 
nginx 3334 nginx 119u IPv4 382794 0t0 TCP 45.76.102.230.vultr.com:https->dynamic-ip-adsl.viettel.vn:63263 (ESTABLISHED)
nginx 3334 nginx 126u IPv4 382807 0t0 TCP 45.76.102.230.vultr.com:https->dynamic-ip-adsl.viettel.vn:45618 (ESTABLISHED)
nginx 3334 nginx 164u IPv4 383546 0t0 TCP 45.76.102.230.vultr.com:https->static.vnpt.vn:50706 (ESTABLISHED)
nginx 3334 nginx 175u IPv4 383926 0t0 TCP 45.76.102.230.vultr.com:https->static.vnpt.vn:64479 (ESTABLISHED)

 

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

Liên quan đến bài đăng

Recommended

Tài liệu nổi bật

Chưa có nội dung khả dụng
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
chất lượng dịch vụ tốt lắm...á
chất lượng dịch vụ rất tốt.
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
Tino giá tốt,chất lượng cao,dịch vụ tư vấn và hổ trợ khách hàng tận tâm.
tôi rất thích sử dụng dịch vụ tại tinohostinohost. tốc độ tải nhanh và cực kỳ rẻ
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
Dùng rất oke nha mọi người
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, mình rất hài lòng về dịch vụ của TINOHOST
Đã mua rất nhiều tên miền tại Tinohost. Chất lượng tốt
Dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo. Mình rất yên tâm khi sử dụng các dịch vụ của Tinohost.
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
tuyệt vời chăm sóc khách hàng quá tốt
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
dịch vụ tuyệt vời . chăm sóc khách hàng rất tốt
Quá tốt - Quá xuất sắc và tuyệt
Hỗ trợ nhiệt tình. dịch vụ chất lượng
Host ổn định. miền giá rẻ. hỗ trợ nhanh
Đội ngũ support rất nhiệt tình.
Sử dụng dịch vụ của bạn Tinohost 2 3 năm nay chưa khi nào phải thất vọng.
host dùng chất lượng, miền giá rẻ
Host chất lượng uy tín, dịch vụ tốt
dịch vụ hỗ trợ rất nhanh, tốc độ hosting tốt
Hộ trợ tốt, nhanh. Tuyệt vời 🥰
tuyệt vời, dịch vụ cực tốt và hỗ trợ siêu nhanh
Làm việc nhanh chóng, giá thành hợp lí.
Chất lượng phục vụ tốt, hỗ trợ khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Hosting rẻ và nhanh thích hợp cho học sinh sinh viên như mình
dịch vu tốt ! Sẽ sử dụng thưởng xuyên !
Mỗi lần cần gì, nhắn Tino là được hỗ trợ ngay. Nên một đứa không biết gì về web như mình cũng tạo được blog. Cơ bản mình chỉ lo viết, mọi thứ có anh IT của Tino lo hết.
Nhìn chung thì Tino xứng đáng là một trong những nhà cung cấp host giá rẻ #1 tại VN. Bên này support khá nhanh và nhiệt tình nên quá trình sử dụng diễn ra tương đối trơn tru.
Chất lượng quá ok so với mức giá. Các SME có thể tham khảo để dựng web nhé.
uy tín chất lượng chuẩn cho 5 sao
Dịch vụ nhanh chóng thanh toán tiện lợi
Dịch vụ nhanh chóng, giá cả hợp lý
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Dịch vụ tốt, giá cả hợp lý👍
Rất hay, rất tốt, rất hữu ích
Hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
dịch vụ tốt, thanh toán nhanh chống
Hài lòng dịch vụ của tinohost
Sau khi sử dụng dịch vụ của TinoHost. Mình thấy website load nhanh hơn hẳn so với sử dụng ở nhà cung cấp cũ. Giá cả do mình đc mua với giá sale 99% của TinoHost nên rất là rẻ. Gói mình mua là gòi Hosting Bussiness 20GB. Thông số cấu hình cao nên web load khá mượt
Chúc TinoHost phát triển!
domain rẻ, có nhiều gói hữu ích thích hợp cho sinh viên
Dịch vụ trãi nghiệm tốt, cho 5 sao
Hài lòng về dịch vụ và tư vấn
Dịch vụ tốt . Support nhiệt tình
Dịch vụ thật tuyệt vời
Chất lượng OK
Nhanh chóng
Đã gia hạn thêm gói 1 năm nữa của TINO host. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ thật sự tốt. AE nên trải nghiệm thử và tin dùng. Thank you TINO 👍
dịch vụ rất tốt
Nhân viên support nhanh, hỗ trợ nhiệt tình, giao dịch tự động nên khá tiện
đã mua tên miền và hosting bên Tino, sẽ trải nghiệm lâu dài
Đã dùng nhiều dịch vụ tại Tinohost, chất lượng tốt, rất hài lòng ...😀
Các bạn hỗ trợ làm việc nhiệt tình và chuyên nghiệp!
Sự dụng rất hài lòng với các dịch vụ của tinohost
Dịch vụ tốt, uy tín chất lượng
Tino dịch vụ quá tuyệt vời
Giá rẻ, dịch vụ tốt, hỗ trợ nhanh chóng
Dịch vụ tốt hỗ trợ support nhanh
dịch vụ rất tốt rất tuyệt vời
Giá hợp lý cho người mới dùng
Mình thấy Tinohost có giao diện thân thiện, dễ đăng ký sử dụng cho người mới tập tành làm web như mình. Hosting hỗ trợ có nhiều lựa chọn về dung lượng và giá cả! Thanh toán qua momo thuận tiện. Recommended!
wed quá ok làm việc nhanh ngọn
Dv Rất Tốt Và Rất Hay
Dịch vụ tốt. Khá hài lòng vì support nhiệt tình
Dịch vụ quá tuyệt vời danh cho các bạn
đội sp của Tino rất nhiệt tình và nhanh chóng
Xin cảm ơn đội ngủ kỹ thuật. Các bạn rất chuyên nghiệp và thân thiện. Tôi sẽ giới thiệu các bạn cho bạn bè của mình.
Dịch vụ hỗ trợ tốt, ổn định, thanh toán dễ dàng.
Mình từng dùng VPS bên Vietel IDC, hay gặp lỗi vặt và bảo trì liên tục. Nhưng Tino thì rất ok
dùng tốt, nhanh, dễ sử dụng
Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng
ok, chưa dùng nên để test thử xem sao, vẫn đánh giá 5* trước
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Đề nghị xem lại vấn đề phục vụ khách hàng (livchat)!
Good. Tốc độ cao. Tùy chỉnh nhiều trên shared hosting.
hosting ngon, giá luôn rẻ, tôi làm code nhưng rất thích sài host tino
Dịch vụ tốt, hỗ trợ nhiệt tình
Tino cung cấp host rất chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Tino 🥰.
Rất tuyệt vời🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Xét về tầm giá thì TinoHost rất đáng để mua và sử dụng lâu dài.
tuyệt vời quá đi,tuyệt vời quá đi
Tốc độ ổn định, tư vấn nhiệt tình
mới tham gia, mong mọi người hỗ trợ thêm
Tốc độ khá tốt với gói rẻ nhất 9k
Giao dịch nhanh,support nhanh và tận tình,chuyển miền nhanh,Hosting Ok
mua sản phẩm dịch vụ tinhot rất tốt tặng ad 5tr ** luon nè🥰🥰🥰
là khách hàng của tino lâu năm, mình rất hài lòng với cách làm việc cực kì chuyên nghiệp của tino. sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc cũng rất chất lượng. hi vọng tino tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần này
tinohost
một truong những nơi bán hosting rẻ, chất lượng dành cho anh em nào cần để làm web
mua tại : tinohost.com
Tư vấn tận tình và nhanh gọn mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình đã mua 2 tên miền + hosting của Tino Host . quả nhiên hiệu quả SEO cải thiện đáng kể và chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí của Tino Host cũng ko kém phần quang trọng cho việc SEO website của mình
Tino host là một trong nhà cung cấp tốt nhất mình từng sử dụng. Với ưu đãi khuyến mại nhiều, giá thành rẻ kèm theo đó là sự support tuyệt vời của các admin. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Tinohost sẽ là câu trả lời tốt nhất.
dịch vụ tốt, đội ngũ support nhiệt tình, cảm ơn #tinohost
dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng nhanh, đã mua 4 tên miền 😁
Uy tín, chất lượng, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình
mua 2 domain tại tinohost dùng rất chất lượng
Đã mua 02 domain và hosting tại TinoHost, hài lòng cách tư vấn và chăm sóc khách hàng của TinoHost :)
Giá rẻ cấu hình mạnh, black friday là sự bùng nổ của Tino
Next Reviews

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.