Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo – Cấu hình Call Center

Word Image 99

“Call Center tương đối giống với Ring Group, nhưng có nhiều chế độ đổ chuông hơn; nhưng khi vừa gọi vào là đã tính thời gian, còn Ring Group thì khi có Extension nhấc máy mới tính thời gian. Vì Call Center gọi vào đã tính thời gian nên sẽ có thể setup không giới hạn thời gian chờ, còn Ring Group thì thời gian chờ phụ thuộc vào nhà mạng.”

Bước 1: Chọn tenant

Bước 2: Chọn vào menu Apps → Call Centers

Bước 3: Chọn vào Agents để vào phần quản lý Agent

Bước 4: Chọn vào icon [+] để tạo thêm Agent

Bước 5: Trong bảng Call Center Agents nhập các thông tin

Agent Name là Extension

Type là callback để gọi được tất cả các Extensions, dù là có 2 thiết bị login cùng 1 Extension

Call Timeout là thời gian gọi Extension này  Contact chọn Extension tương ứng với Agent Name Status là Available

No Answer Delay Time đặt là 1

Max No Answer đặt là 0 Wrap Up Time đặt là 1 Reject Delay Time đặt là 1 Busy Delay Time đặt là 1

Bước 6: Save Agent

Tạo tương tự cho các Extentions khác.

Bước 7: Chọn vào menu Apps → Call Centers

Buớc 8: Chọn vào icon [+] để tạo thêm Call Center

Bước 9: Trong bảng Call Center Queue nhập các thông tin

Extension của Call Center phải là duy nhất, không được trùng với bất kỳ Extension nào khác

Strategy là Ring All nếu cần gọi tất cả các Agent, ngoài ra còn các chế độ gọi khác

Agent sẽ chọn các Agent đã tạo ở Bước 5

Music on Hold là để chọn file âm thanh sẽ phát trong khi gọi các Agent Max Wait Time / Max Wait Time with No Agent / Max Wait Time with No Agent Time Reached nên để là 10, nhưng phụ thuộc vào thời gian gọi mỗi agent và Strategy của Call Center này

Timeout Action là điểm đến nếu các Agent không nhận cuộc gọi

Bước 9*: Nếu Call Center này cần các chế độ gọi khác

Ring All là gọi tất cả Agent đồng thời

Round Robin là gọi xoay vòng có nhớ thứ tự

Top Down là gọi từ trên xuống

Agent With Fewest Calls là gọi Agent nhận ít cuộc gọi nhất trước

Random là gọi ngẫu nhiên

Note: Nếu không phải là Ring All thì phải tính thời gian Timeout của Agent và Timeout của Call Center, Timeout Call Center nên bằng tổng Timeout Agent

Bước 10: Save Call Center

Bước 11: Restart Call Center để nhận cấu hình

Bước 12: Giám sát Call Center

Exit mobile version