Hướng Dẫn Về Tổng Đài Ảo – Cấu hình Call Block

Word Image 99

“Call Block là dịch vụ chặn số gọi vào.”

Bước 1: Chọn tenant

Bước 2: Chọn vào menu Apps → Call Block

Bước 3: Chọn vào icon [+] để tạo thêm Call Block

Bước 4: Trong bảng Call Block nhập các thông tin

Bước 5: Save Call Block

Exit mobile version