Hướng Dẫn Tổng Đài Ảo – Thống kê tổng cuộc gọi của Extensions

Word Image 99

Bước 1: Chọn tenant

Bước 2: Chọn vào menu Status → Extension Summary

Bước 3: Trong bảng Extension Summary sẽ thấy được tổng số lượng và thời gian của cuộc gọi Inbound và Outbound

Thông số của các cột trong Extension Summary

Extension là số nội bộ

Number Alias được hiểu là tên thứ 2 của Extension, phải setup khi tạo Extension thì mới có

Miss / No Answer / Busy 3 trường này là số lượng cuộc gọi nhỡ, không trả lời và bận; nhưng vì các trạng thái này phụ thuộc vào nhiều yếu tố (bản tin SIP từ nhà mạng, thiết bị đầu cuối, cấu hình cuộc gọi) nên các trường này có thể không đúng 100%

ALOC là thời gian trung bình của 1 cuộc gọi (Average length of Call)

Inbound Calls là số lượng cuộc gọi inbound Extension này đã nhận

Inbound Duration là thời gian tất cả cuộc gọi inbound Extension này đã nhận Outbound Calls là số lượng cuộc gọi outbound Extension này đã gọi ra Outbound Duration là thời gian tất cả cuộc gọi inbound Extension này đã gọi ra

 

Exit mobile version