[Zimbra] Hướng dẫn soạn mail trên trang quản lý Email.

Để có thể truy cập vào trang quản trị của bạn, bạn có thể truy cập thông qua đường dẫn tương ứng với domain ( tên miền ) của bạn, ví dụ bạn đang sử dụng tên miền với tên là domain.com thì đường dẫn truy cập của bạn sẽ là mail.domain.com. Với các thông tin đăng nhập mà bạn được cấp bạn có thể truy cập vào tài khoản của mình.

sau khi truy cập bạn có thể thao tác các chức năng trên hệ thống của mình để bắt đầu sử dụng.

Bằng cách nhấn vào “Thư mới” để thêm mới 1 phần soạn thảo Email của mình.

Cũng giống như các phần mềm Email phổ biến, bạn có thể điền địa chỉ Email mà bạn muốn gửi đến, hoặc CC cho một tài khoản Email khác. Các phần chủ đề cũng như các phần đính kèm mà bạn đều có thể điền và sử dụng tùy với thông tin mà bạn cần gửi đi, bạn cũng có thể tùy chỉnh kích thước của chữ hay chỉnh sửa các loại căn lề và phông chữ v.v …

Như vậy là bạn đã có thể soạn và gửi một Email mới trên hệ thống.

Exit mobile version