Hướng dẫn nâng cấp Custombuild và các cấu hình dịch vụ trong Custombuild DirectAdmin

QUẢNG CÁO

Hướng dẫn nâng cấp lên Custombuild 2.0 trong Directadmin

DirectAdmin đi kèm với một công cụ được xây dựng sẵn có tên là CustomBuild, cho phép bạn cài đặt, gỡ bỏ hoặc biên dịch lại các chương trình. Gần đây, đã có một sửa đổi của CustomBuild (thường được viết tắt là CB) để phiên bản 2.0. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ thấy cách nâng cấp cài đặt CustomBuild 1.1 hoặc 1.2 lên 2.0.

Bước 1: Cài đặt lại các gói hỗ trợ

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof db4-devel psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs

Bước 2: Cập nhật CustomBuild

cd /usr/local/directadmin
mv custombuild custombuild_1.x
wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz
tar xvzf custombuild.tar.gz
cd custombuild
./build

Bước 3: Thay đổi các tùy chọn

Sau khi thực hiện ./build, tệp cấu hình tùy chọn mới đã được tạo. Mở tập tin này và thực hiện các thay đổi cần thiết.

Sau khi xác nhận thay đổi của bạn là chính xác, cài đặt phần mềm theo cấu hình CustomBuild:

./build all d
./build rewrite_confs

Cài đặt và cấu hình các module trong file options.conf

PHP

 • Php1_release: Cho phép chọn phiên bản PHP mặc định. Chúng ta có thể cài đặt hoặc cập nhật bằng lệnh: “./build php” hoặc “./build all.” Các phiên bản PHP có thể là: 5.3/5.4/5.5/5.6 (mặc định: 5.4)
 • Php2_release: Cho phép chọn phiên bản php bổ sung mà bạn muốn cài đặt.
 • Php1_mode: Chọn chế độ PHP của php1_release . Giá trị có thể : mod_php / fastcgi / suphp / php – fpm / lsphp (mặc định: mod_php).
 • Php2_mode: Chọn chế độ PHP của php2_release . Giá trị có thể : mod_php / fastcgi / suphp / php – fpm / lsphp (mặc định: mod_php).
 • Opcache: Cài đặt Zend OpCache opcode cacher cho PHP. Lệnh sử dụng: “./build opcache “, “./build php” hoặc “./build all” . Giá trị: yes/no (mặc định: no).
 • Php_ini: Cập nhật cấu hình php. Sử dụng lệnh: “./build php-ini” hoặc “./build all”. Giá trị: yes/no (mặc định: no)
 • Php_ini_type: Tùy chọn này sử dụng để thiết lập kiểu file php.ini. CustomBuild cần sử dụng khi thực thi. Cài đặt hoặc cập nhật: “./build php-ini”. Giá trị: production/development (mặc định: production).
 • X_mail_header: Cho phép/vô hiệu hóa tùy chọn mail.add_x_header trong file php.ini sử dụng “./build php”, “./build php-ini” hoăc “./build all”. Giá trị: yes/no (mặc định: yes)
 • Ioncube: Cài đặt/cập nhật ionCube sử dụng “./build ioncube” hoặc “./build all”.Giá trị: yes/no (mặc định: no).
 • Zend: Cài đặt/cập nhật Zend Optimizer sử dụng “./build zend” hoặc “./build all”. Giá trị: yes/no (mặc định: no).
 • Htscanner: Cài đặt/cập nhật htscanner sử dụng “./build mod_htscanner2”, “./build php” hoặc “./build all”. Giá trị: yes/no (mặc định: yes). Không cài đặt nếu chế độ PHP là mod_php).
 • Suhosin: Cài đặt/cập nhật suhosin using “./build suhosin”, “./build php” hoặc “./build all”. Giá trị: yes/no (mặ định: no).

Cài đặt MySQL

 • Mysql: tùy chọn này được sử dụng để chọn phiên bản MySQL. Giá trị: 5.1, 5.5 (mặc định: 5.5).
 • mysql_inst: Cài đặt/ cập nhật MySQL sử dụng “./build mysql” hoặc “./build all”. Giá trị: yes/no (mặc định: no).
 • mysql_backup – backup MySQL mỗi khi MySQL cập nhật. Giá trị: yes/no (mặc định: yes).

Tùy chỉnh Apache

 • apache_ver: Lựa chọn này cho phép chọn phiên bản apache. Cài đăt/cập nhật sử dụng lênh “./build apache”. Giá trị: 2.4 (mặc định: 2.4).
 • apache_mpm: Tùy chọn này sử dụng để chọn MPM (Multi-Processing Module) của Apache. MPM được chọn trong “./build apache”. Giá trị: prefork, event, auto (mặc định: auto).
 • mod_ruid2: Cài đặt/cập nhật mod_ruid2 Apache module sử dụng “./build mod_ruid2” hoặc “./build all”. Giá trị: yes/no (mặc định: yes (trên FreeBSD: no)). Nó được cài đặt tự động nếu thiết lập mod_ruid2 giá trị là “yes” và php1/php2_mode được đặt là “yes”.

Tùy chỉnh Webserver

 • Webserver: Lựa chọn các webserver được sử dụng. cài đặt/cập nhật sử dụng “./build apache”, “./build nginx”, “./build nginx_apache” hoặc “./build litespeed”. Giá trị: apache/nginx/nginx_apache/litespeed (mặc định: apache).

Web applications

 • Phpmyadmin: Cài đặt/cập nhật phpMyAdmin sử dụng “./build phpmyadmin” hoặc “./build all”. Giá trị: yes/no (mặc định: yes).
 • Squirrelmail: Cài đặt/cập nhật SquirrelMail webmail sử dụng “./build squirrelmail” hoặc “./build all”. Giá trị: yes/no (mặc định: yes).
 • Roundcube: Cài đặt/cập nhật RoundCube webmail sử dụng “./build roundcube” hoặc “./build all”. Giá trị: yes/no (mặc định: yes).

Tùy chỉnh ClamAV

 • Clamav: Cài đặt/cập nhật ClamAV sử dụng “./build clamav” hoặc “./build all”. Giá trị: yes/no (mặc định: no).
 • Clamav_exim: Cho phép ClamAV quét email sử dụng “./build clamav”, “./build exim_conf” hoặc “./build all”. Giá trị: yes/no (mặc định: yes).
 • Pureftpd_uploadscan: Sử dụng ClamAV để quét tất cả các file upload sử dụng Pure-FTPd. Nó được kích hoạt bằng các lệnh: “./build pureftpd” hoặc “./build all”. Giá trị: yes/no (mặc định: no).
 • Proftpd_uploadscan: Sử dụng ClamAV để quét tất cả các file đã upload sử dụng ProFTPd. Để kích hoạt tính năng này sử dụng: “./build proftpd” hoặc “./build all”. Giá trị: yes/no (mặc định: no).
 • Suhosin_php_uploadscan: Sử dụng ClamAV để quét tất cả các file đã upload sử dụng PHP, suhosin phải được cài đặt để sử dụng lệnh:”./build suhosin”, “./build php n” hoặc “./build all d”. Giá trị: yes/no (mặc định: no).

Tùy chỉnh Mail

 • Exim: Cài đặt/cập nhật Exim sử dụng “./build exim” hoặc “./build all”. Giá trị: yes/no (mạc định: no).
 • Dovecot: Cài đặt/cập nhật Dovecot sử dụng “./build dovecot” hoặc “./build all”. Giá trị: yes/no (mặc định: yes).
 • Eximconf: Cập nhật cấu hình Exim (/etc/exim.conf) sử dụng “./build exim_conf” hoặc “./build all”. Giá trị: yes/no (mặc định: no).
 • Pigeonhole: Cài đặt/cập nhật pigeonhole “./build dovecot”, “./build pigeonhole” hoặc “./build all”. Cài đặt pigeonhole plugin cho RoundCube sử dụng: “./build roundcube”. Giá trị: yes/no (mặc định: no).

Tùy chỉnh Jailed shell

 • Jail: Cài đặt/cập nhật jailed shell sử dụng “./build all_jail”. Giá trị: yes/no (mặc định: no).

Tùy chỉnh FTP

 • Ftpd: Cài đặt/cập nhật dịch vụ FTP sử dụng “./build pureftpd” (hoặc “./build proftpd”), hoặc “./build all”. Giá trị: pureftpd/proftpd (mặc định: pureftpd).

Tùy chỉnh Statistics

 • Awstats: Cài đặt/cập nhật AWstats sử dụng “./build awstats” hoặc “./build all”. Giá trị: yes/no (mặc định: no).
 • Webalizer: Cài đặt/cập nhật webalizer sử dụng “./build webalizer” hoặc “./build all”. Giá trị: yes/no (mặc định: yes).

Tùy chỉnh Crontab

 • Cron: Kích hoạt crontab cho CustomBuild sử dụng “./build cron”. Giá trị: yes/no (mặc định: no).
 • Email: Thiết lập email cho các thông báo. Giá trị: Mọi email (mặc định: email@domain.com).
 • Notifications: Kích hoạt thông báo cho các cập nhật. Giá trị: yes/no (mặc định: yes).
 • Da_autoupdate: Cập nhật DirectAdmin tự động khi có phiên bản mới. Giá trị: yes/no (mặc định: yes).
 • Updates: Cập nhật phần mềm, ứng dụng tự động. Giá trị: yes/no (mặc định: no).
 • Webapps_updates: Cập nhật (tự động) chỉ những ứng dụng web (phpMyAdmin, RoundCube, SquirrelMail etc.). Giá trị: yes/no (mặc định: yes).

Tùy chỉnh CustomBuild

 • Custombuild: Phiên bản CustomBuild bạn muốn sử dụng. Giá trị: 1.1/1.2/2.0 (mặc định: 2.0).
 • Autover: Lựa chọn này sẽ tự động tải về file versions.txt mỗi khi chạy lệnh “./build”. Giá trị: yes/no (mặc định: no).
 • Bold: bật in đậm cho văn bản. Giá trị: yes/no (mặc định: yes).
 • Clean: Để cài đặt sử dụng lệnh “./build clean”. Giá trị: yes/no (mặc định: yes).
 • Cleanapache: Để cài đặt sử dụng lệnh “./build clean”. Giá trị: yes/no (mặc định: no).
 • Clean_old_tarballs: Để cài đặt sử dụng lệnh “./build clean_old_tarballs”. Giá trị: yes/no (mặc định: yes).
 • Clean_old_webapps: Để cài đặt sử dụng lệnh “./build clean_old_webapps”. Giá trị: yes/no (mặc định: yes).

Cập nhật nhanh nhất thông tin bài viết bằng cách bấm đăng ký.

TinoHost

TinoHost

Chia sẻ một chút thông tin về bạn. Những thông tin này có thể được công khai.

Liên quan đến bài đăng

Recommended

Tài liệu nổi bật

Chưa có nội dung khả dụng
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
chất lượng dịch vụ tốt lắm...á
chất lượng dịch vụ rất tốt.
giá tốt, chất lượng cao mình rất hài lòng
Tino giá tốt,chất lượng cao,dịch vụ tư vấn và hổ trợ khách hàng tận tâm.
tôi rất thích sử dụng dịch vụ tại tinohostinohost. tốc độ tải nhanh và cực kỳ rẻ
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt
Dùng rất oke nha mọi người
Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, mình rất hài lòng về dịch vụ của TINOHOST
Đã mua rất nhiều tên miền tại Tinohost. Chất lượng tốt
Dịch vụ tốt, chăm sóc khách hàng chu đáo. Mình rất yên tâm khi sử dụng các dịch vụ của Tinohost.
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
tuyệt vời chăm sóc khách hàng quá tốt
dịch vụ và chăm sóc khách hàng rất tốt , mình rất thích tinohost , mình đã sử dụng nhiều dịch vụ của tinohost rồi
Quá tốt - Quá xuất sắc và tuyệt
Hỗ trợ nhiệt tình. dịch vụ chất lượng
Đội ngũ support rất nhiệt tình.
Sử dụng dịch vụ của bạn Tinohost 2 3 năm nay chưa khi nào phải thất vọng.
dịch vụ hỗ trợ rất nhanh, tốc độ hosting tốt
Hộ trợ tốt, nhanh. Tuyệt vời 🥰
tuyệt vời, dịch vụ cực tốt và hỗ trợ siêu nhanh
Làm việc nhanh chóng, giá thành hợp lí.
Chất lượng phục vụ tốt, hỗ trợ khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Hosting rẻ và nhanh thích hợp cho học sinh sinh viên như mình
dịch vu tốt ! Sẽ sử dụng thưởng xuyên !
Mỗi lần cần gì, nhắn Tino là được hỗ trợ ngay. Nên một đứa không biết gì về web như mình cũng tạo được blog. Cơ bản mình chỉ lo viết, mọi thứ có anh IT của Tino lo hết.
Nhìn chung thì Tino xứng đáng là một trong những nhà cung cấp host giá rẻ #1 tại VN. Bên này support khá nhanh và nhiệt tình nên quá trình sử dụng diễn ra tương đối trơn tru.
Chất lượng quá ok so với mức giá. Các SME có thể tham khảo để dựng web nhé.
uy tín chất lượng chuẩn cho 5 sao
Dịch vụ nhanh chóng thanh toán tiện lợi
Dịch vụ nhanh chóng, giá cả hợp lý
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
Dịch vụ tốt, giá cả hợp lý👍
Rất hay, rất tốt, rất hữu ích
Hỗ trợ rất nhanh và nhiệt tình
Chất lượng phục vụ ok, support khá nhanh chóng và chất lượng gói lớn tốt, gói nhỏ cần tốt hơn.
dịch vụ tốt, thanh toán nhanh chống
Hài lòng dịch vụ của tinohost
Sau khi sử dụng dịch vụ của TinoHost. Mình thấy website load nhanh hơn hẳn so với sử dụng ở nhà cung cấp cũ. Giá cả do mình đc mua với giá sale 99% của TinoHost nên rất là rẻ. Gói mình mua là gòi Hosting Bussiness 20GB. Thông số cấu hình cao nên web load khá mượt
Chúc TinoHost phát triển!
domain rẻ, có nhiều gói hữu ích thích hợp cho sinh viên
Dịch vụ trãi nghiệm tốt, cho 5 sao
Dịch vụ tốt . Support nhiệt tình
dịch vụ rất tốt
Nhân viên support nhanh, hỗ trợ nhiệt tình, giao dịch tự động nên khá tiện
đã mua tên miền và hosting bên Tino, sẽ trải nghiệm lâu dài
Đã dùng nhiều dịch vụ tại Tinohost, chất lượng tốt, rất hài lòng ...😀
Các bạn hỗ trợ làm việc nhiệt tình và chuyên nghiệp!
Sự dụng rất hài lòng với các dịch vụ của tinohost
Dịch vụ tốt, uy tín chất lượng
Tino dịch vụ quá tuyệt vời
Dịch vụ tốt hỗ trợ support nhanh
dịch vụ rất tốt rất tuyệt vời
Mình thấy Tinohost có giao diện thân thiện, dễ đăng ký sử dụng cho người mới tập tành làm web như mình. Hosting hỗ trợ có nhiều lựa chọn về dung lượng và giá cả! Thanh toán qua momo thuận tiện. Recommended!
wed quá ok làm việc nhanh ngọn
Dịch vụ tốt. Khá hài lòng vì support nhiệt tình
Dịch vụ quá tuyệt vời danh cho các bạn
đội sp của Tino rất nhiệt tình và nhanh chóng
Xin cảm ơn đội ngủ kỹ thuật. Các bạn rất chuyên nghiệp và thân thiện. Tôi sẽ giới thiệu các bạn cho bạn bè của mình.
Dịch vụ hỗ trợ tốt, ổn định, thanh toán dễ dàng.
Mình từng dùng VPS bên Vietel IDC, hay gặp lỗi vặt và bảo trì liên tục. Nhưng Tino thì rất ok
Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng
hosting ngon, giá luôn rẻ, tôi làm code nhưng rất thích sài host tino
Dịch vụ tốt, hỗ trợ nhiệt tình
Tino cung cấp host rất chuyên nghiệp. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ rất tận tâm và nhiệt tình. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ Tino 🥰.
Rất tuyệt vời🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Xét về tầm giá thì TinoHost rất đáng để mua và sử dụng lâu dài.
tuyệt vời quá đi,tuyệt vời quá đi
Tốc độ ổn định, tư vấn nhiệt tình
mới tham gia, mong mọi người hỗ trợ thêm
Giao dịch nhanh,support nhanh và tận tình,chuyển miền nhanh,Hosting Ok
tinohost
một truong những nơi bán hosting rẻ, chất lượng dành cho anh em nào cần để làm web
mua tại : tinohost.com
Tư vấn tận tình và nhanh gọn mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
mình đã mua 2 tên miền + hosting của Tino Host . quả nhiên hiệu quả SEO cải thiện đáng kể và chứng chỉ bảo mật HTTPS miễn phí của Tino Host cũng ko kém phần quang trọng cho việc SEO website của mình
Tino host là một trong nhà cung cấp tốt nhất mình từng sử dụng. Với ưu đãi khuyến mại nhiều, giá thành rẻ kèm theo đó là sự support tuyệt vời của các admin. Nếu ai chưa lựa chọn được nhà cung cấp cho bản thân mình thì Tinohost sẽ là câu trả lời tốt nhất.
dịch vụ tốt, đội ngũ support nhiệt tình, cảm ơn #tinohost
Uy tín, chất lượng, nhân viên hỗ trợ nhiệt tình
mua 2 domain tại tinohost dùng rất chất lượng
Đã mua 02 domain và hosting tại TinoHost, hài lòng cách tư vấn và chăm sóc khách hàng của TinoHost :)
Giá rẻ cấu hình mạnh, black friday là sự bùng nổ của Tino
Hay web bán tài nguyên rất ngon
dịch vụ tốt, mua luôn host chất lượng cao của công ty nhân dịp blackfriday, cảm ơn #tinohost
Dịch vụ rất tốt, nhân viên tận tình.
Hỗ trợ nhiệt tình nhất trong các nhà cung cấp mih từng dùng. Không những server mạnh, ưu đãi có 1 không 2 mà còn nhiều plugin pro bản quyền đính kèm nữa. Quyết định gắn bó "Lifetime" với tino 😁
Dịch vụ tốt hỗ trợ nhanh chóng
Thích cách tư vấn tận tình và nhanh gọn của Tino mỗi khi có vấn đề trục trặc. Hosting ổn định, giá rẻ tốt lắm nhé mọi người
Dịch vụ tốt, support nhiệt tình
tinohost tuyệt vời giá cả hợp lý
domain mua rất rẻ :))))
tốt, chất lượng, hostingok
Hosting tốt, giá cả cạnh tranh
Tuyệt vời , Hosting quá ổn
Chất lượng lắm ạ. Domain mua rẻ nhất thị trường
Dịch vụ tốt và chất lượng
Chất lượng lắm ạ. Domain mua rẻ nhất thị trường
Tino Host dùng quá ngon đi !💥💥💥💥💥
Tôi đã mua domain và hosting của các nhà cung cấp khác rồi, nhưng thực sự thấy không tốt bằng Tino, ngoài ra còn hỗ trợ rất tốt. Cảm ơn tino nhiều!
giả hợp lý, xài ổn nha UwU <3
đội ngũ support nhiệt tình
Next Reviews

Xin Chào !

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.