Hướng dẫn đăng nhập vào Webmail trên Email Hosting

08.16.2019-16.50.05
Để có thể đăng nhập được webmail, yêu cầu subdomain của bạn cần được trỏ đúng và cấu hình đúng với địa chỉ IP mà bạn sử dụng Email dịch vụ.
Ví dụ : Email dịch vụ của mình có địa chỉ IP là 103.130.216.111 thì địa chỉ tại tên miền của bạn cần được trỏ đúng như vậy (Hình ảnh).
Bạn có thể truy cập đường dẫn sau để kiểm tra bằng cách thay thế tên miền của mình : https://www.dnswatch.info/dns/dnslookup?la=en&host=webmail.tinohost.net&type=A&submit=Resolve
 
Sau khi kiểm tra tên miền, bạn có thể truy cập đường dẫn này trên trình duyệt của mình (Hình ảnh)
Để có được thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập : Nếu bạn là khách hàng mua sản phẩm bạn có thể có thông tin truy cập vào tài khoản Email này tương ứng với các tài khoản mà bạn đã được tạo và có thể đăng nhập.
Trường hợp bạn nhận được thông tin Admin (Tài khoản quản trị hệ thống ) và bạn có thể truy cập tạo tài khoản với hướng dẫn sau : https://wiki.tino.org/docs/huong-dan-tao-tai-khoan-mail-tren-email-hosting/
Đăng nhập với các thông tin mà bạn có và truy cập vào Webmail như sau :
Sau khi đăng nhập bạn nhấn vào biểu tượng phần mềm Roundcube để truy cập trình quản lý Email và hộp thư.
Giao diện phần mềm Webmail sẽ hiện thị như hình dưới, tại đây bạn có thể thao tác xem cũng như chỉnh sửa, hoặc gửi thông tin Email của mình trên hệ thống này. Trường hợp bạn cần kết nối với các ứng dụng khác như Outlook hoặc trên điện thoại vui lòng truy cập trang hướng dẫn và sử dụng các hướng dẫn liên quan tới nhu cầu sử dụng bằng cách tìm kiếm theo từ khóa tại :  https://wiki.tino.org/danh-muc/huong-dan-email-server/
Chúc bạn thành công.
Exit mobile version